JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Johanna Kainulainen

17.6.2020 7:00

Todistettavasti elossa

Ny­ky­ään pe­run­kir­joi­tuk­sia pi­de­tään etä­nä ja ni­met ve­de­tään do­ku­ment­tei­hin vis­ma­sig­neil­lä ja äly­lait­teen näy­töl­tä sor­men­päil­lä. Ky­näs­tä ei tie­to­a­kaan.

Vai­kea se oli­si ky­näl­lä ve­tää­kään, kun ei ole pa­pe­rei­ta­kaan. On vain ruu­dul­la pa­pe­rin­nä­köi­siä nä­ky­miä. PDF syn­tyy noin, etä­pa­la­ve­ri koo­taan näin, ja nyt klik­ka­sim­me­kin kuo­lin­pe­sän kiin­teis­tön säh­köi­seen huu­to­kaup­paan myy­tä­väk­si. Näis­tä­hän me asi­a­na­ja­jat sel­vi­äm­me hel­pos­ti.

Yk­si mut­ka mat­kas­sa is­tuu tiu­kas­sa. Se ko­haut­taa ol­kaan­sa di­gi­loi­kal­le. Se on ins­ti­tuu­tio, jo­hon kuu­luu kak­si es­tee­tön­tä, yh­tä ai­kaa läs­nä ole­vaa hen­ki­löä, joi­den on teh­tä­vä tar­kas­ti ha­vain­to­ja asi­a­kir­jan kui­va­mus­te­ky­näl­lä al­le­kir­joit­ta­van hen­ki­lön oi­keus­toi­mi­kel­poi­suu­des­ta. 

Vaik­ka mo­nis­ta muis­ta vis­kaa­leis­ta on tul­lut vi­rat­to­mia, asi­a­kir­jo­jen to­dis­ta­jia tar­vit­sem­me edel­leen. Hei­dän on ol­ta­va tänä fyy­si­sen etäi­syy­den ai­ka­na­kin yh­tä ai­kaa läs­nä esi­mer­kik­si puo­li­soi­den kans­sa, jot­ka tah­to­vat laa­tia kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin. 

 

Pa­la­taan avi­o­va­ral­li­suus­suh­teen syn­ty­mi­seen. Se ta­pah­tuu, kun kak­si ih­mis­tä tah­too joko vi­ras­tos­sa tai kir­kos­sa. Pai­kal­le tar­vi­taan vih­ki­jä ja avi­o­liit­to­lain 4:14 §:n mu­kaan su­ku­lai­sia tai mui­ta to­dis­ta­jia. Lais­sa siis suo­raan sa­not­tu­na toi­vo­taan, et­tä to­dis­ta­jat ovat su­ku­lai­sia. Siis to­den­nä­köi­ses­ti um­pies­teel­li­siä yle­ne­väs­sä tai ale­ne­vas­sa pol­ves­sa ole­via. To­dis­ta­jan oi­keus­toi­mi­kel­poi­suu­del­la ei ole vä­liä, sil­lä 15-vuo­ti­aat­kin käy­vät hy­vin. 

En­tä, kun juh­lal­li­sin me­noin luo­tua ta­lou­del­lis­ta so­pi­mus­ta ha­lu­taan hie­man muo­toil­la? Avi­oeh­to­so­pi­muk­sen on ol­ta­va kah­den es­teet­tö­män hen­ki­lön oi­ke­ak­si to­dis­ta­ma. En­tä koko va­ral­li­suus­suh­teen pur­ka­mi­nen osi­tuk­ses­sa? Taas kak­si es­tee­tön­tä to­dis­ta­jaa. Alai­käi­set ei­vät tule kuu­loon­kaan!

Val­ti­on­kirk­koon kuu­lu­van siu­naa­mi­sen toi­mit­taa pap­pi. To­dis­ta­jis­ta viis. Mut­ta omis­ta va­rois­taan kuo­le­man jäl­keen ei saa mää­räil­lä il­man to­dis­ta­jia. He teh­kööt tes­ta­ment­tiin mer­kin­nän muis­ta­kin sei­kois­ta, joi­den he kat­so­vat vai­kut­ta­van tes­ta­men­tin pä­te­vyy­teen. 

Kun tes­ta­men­tin to­dis­ta­jal­la ei ole usein mi­tään kä­si­tys­tä tes­ta­men­tin pä­te­vyys­pe­rus­teis­ta, voi­daan kai to­dis­ta­jains­ti­tuu­ti­o­ta luon­neh­tia vä­hän ta­ka­pa­jui­sek­si. Olet­ko kuul­lut to­dis­ta­jas­ta, jon­ka mu­kaan tes­ta­men­tin­te­ki­jä ei ol­lut­kaan oi­keus­toi­mi­kel­poi­nen?

Va­ral­li­suut­ta saa haa­lia il­man to­dis­ta­jia, mut­ta sii­tä ei saa pääs­tää ir­ti mis­sään ta­pauk­ses­sa il­man to­dis­ta­jia.

Ei­hän täs­sä muu­ten mi­tään, mut­ta to­dis­tus­vaa­ti­mus­ten vuok­si etäi­ly käy vai­ke­ak­si. Pi­tää roi­ja­ta puo­len­kym­men­tä ih­mis­tä pie­nen pa­pe­rin ää­reen käy­tän­nös­sä vain to­te­a­maan, et­tä sii­hen se nimi tuli.   

Kun yri­tyk­set ja vi­ras­tot saa­vat sol­mia mil­joo­na­so­pi­muk­sia tois­ten­sa tai vaik­ka ih­mis­ten kans­sa mi­ten tah­to­vat, toi­voi­sin to­sis­saan, et­tä pe­ri­my­soi­keu­del­li­sis­sa asi­a­kir­jois­sa to­dis­ta­mi­sel­le ase­te­tut vaa­ti­muk­set päi­vi­tet­täi­siin ny­ky­päi­vään nyt ei­kä sit­ten, kun mon­ta vuot­ta odo­tet­tu loh­ko­ket­ju­tek­no­lo­gia on ym­mär­ret­tä­väs­sä kun­nos­sa. 

 

Sii­tä ei ole kau­an, kun kiin­teis­tö­kau­pat oli sol­mit­ta­va tu­si­nan kau­pan­vah­vis­ta­jan edes­sä. Sit­ten kel­pa­si vah­vis­ta­ja ja li­sä­to­dis­ta­ja. Lo­pul­ta kel­pa­si yk­si vah­vis­ta­ja, ja nyt­hän sol­mim­me kiin­teis­tö­kaup­po­ja il­man yh­tä­kään vah­vis­ta­jaa kiin­teis­tö­vaih­dan­nan pal­ve­lus­sa.
Kun mil­joo­nien kiin­teis­tö­jä voi myy­dä tai lah­joit­taa noin vain mo­bii­li­var­men­teel­la, mik­si han­ka­sal­me­lai­nen kes­ki­mää­rin 32 187 eu­ron suu­rui­sen pe­rin­nön jät­tä­jä ei voi edes haa­veil­la te­ke­vän­sä tes­ta­ment­tia il­man kah­ta to­dis­ta­jaa? Voi­han hän lah­joit­taa 32 187 eu­ron kiin­teis­tön­sä vi­ra­no­mai­sen pal­ve­lus­sa rak­kaal­leen noin vain. Sii­nä sitä on pal­jon enem­män set­vit­tä­vää myö­hem­min las­ten ja rak­kaan vä­lil­lä kuin sii­nä, et­tä sama oli­si teh­ty tes­ta­men­til­la yh­tä ke­vein muo­to­vaa­ti­muk­sin. 

Yl­lät­tä­vää tie­tys­ti on, et­tä ym­mär­rän to­dis­ta­jains­ti­tuu­ti­on tar­koi­tuk­sen ihan hy­vin. Sitä en ym­mär­rä, mik­sei sii­hen ole tä­hän men­nes­sä koh­dis­tu­nut sen suu­rem­paa uu­dis­ta­mi­sin­toa. Eh­kä­pä se on tu­los­sa, mut­ta seu­raa­vaan pan­de­mi­aan se ei eh­di. 

Mat­ti Pul­ka­mo

Asi­a­na­ja­ja