JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Johanna Kainulainen

17.6.2020 7:00

Millaiseen normaaliin haluamme palata?

Myös oi­keu­sa­lal­la on jou­dut­tu tänä ke­vää­nä opet­te­le­maan sitä, mi­ten lähi- ja etä­työs­ken­te­lyä voi­daan yh­teen­so­vit­taa mah­dol­li­sim­man hy­vin. Eräi­den asi­oi­den hoi­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta etä­nä ja jot­kin taas on käy­tän­nöl­li­sis­tä syis­tä­kin vält­tä­mä­tön­tä hoi­taa kas­vo­tus­ten.

Tätä kir­joi­tet­ta­es­sa on teh­ty pää­tök­siä yh­teis­kun­nan ra­joi­tus­ten vai­heit­tai­ses­ta pur­ka­mi­ses­ta. Oi­keu­den­hoi­don pa­laa­mi­ses­ta nor­maa­li­ti­laan ei ole oh­jeis­tet­tu erik­seen, vaan asia on osin jää­nyt muun mu­as­sa tuo­mi­ois­tui­mis­sa ja asi­a­na­jo­toi­mis­tois­sa oh­jeis­tet­ta­vak­si. Sik­si on­kin mie­les­tä­ni hyvä het­ki poh­tia, mikä on se nor­maa­li­ti­la, jo­hon ha­lu­am­me pa­la­ta? 

On­ko ai­em­pi lä­hi­työs­ken­te­lyn toi­min­ta­ta­pa se, mikä on var­mas­ti ai­na pa­ras rat­kai­su? On­ko kaik­kien asi­oi­den vuok­si tar­peen saa­pua hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tuo­mi­ois­tui­meen, vai voi­si­ko tiet­ty­jä asi­oi­ta tai pro­ses­sien osia hoi­taa etä­nä? Etäyh­teyk­sis­sä on omat haas­teen­sa, mut­ta ne tar­jo­a­vat myös mah­dol­li­suuk­sia esi­mer­kik­si yli­mää­räi­sen mat­kus­ta­mi­sen vält­tä­mi­seen ja sen myö­tä ajan ja ra­han sääs­tä­mi­seen. 

Moni tuo­mi­ois­tuin­me­net­te­ly­jen lain­sää­dän­tö­rat­kai­su on kir­joi­tet­tu jo val­miik­si neut­raa­lik­si sen kan­nal­ta, hoi­de­taan­ko asi­oi­ta lähi- vai etäyh­teyk­sien vä­li­tyk­sel­lä. Jat­kos­sa­kin kai­kes­sa lain­sää­dän­tö­työs­sä on hyvä pyr­kiä sii­hen, et­tä lain­sää­dän­tö oli­si mah­dol­li­sim­man paik­ka- ja tek­no­lo­gi­a­neut­raa­lia ai­na kun vain mah­dol­lis­ta. Etä­a­si­a­kas­pal­ve­lu ja -oi­keu­den­käyn­nit ei­vät voi kor­va­ta kai­kis­sa asi­ois­sa kas­vo­tus­ten ta­pah­tu­vaa toi­min­taa. Kui­ten­kin on hyvä miet­tiä, mitä ko­ro­na­ti­lan­tees­ta voi­daan op­pia. Us­kon, et­tä etä­a­si­oin­ti on tul­lut yh­teis­kun­taam­me jää­däk­seen. Nyt tar­vi­taan­kin alan toi­mi­joi­den kes­kus­te­lua sii­tä, mi­ten mah­dol­lis­te­taan asi­oi­den hoi­ta­mis­ta niin lähi- kuin etä­työs­ken­te­lyl­lä si­ten, et­tä myös oi­keus­tur­va­nä­kö­kul­mat huo­mi­oi­daan.

Lau­ri Kos­ken­taus­ta

oi­keus­po­liit­ti­nen ju­ris­ti