JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.6.2020 7:00

Teks­ti Jo­han­na Kai­nu­lai­nen // Kuva Mil­la Toi­vo­nen

Liiton toimintaa ei korona hyydytä

Vaik­ka ko­ro­na­ti­lan­ne on ai­heut­ta­nut Asi­a­na­ja­ja­lii­tos­sa mo­nien ta­pah­tu­mien pe­ruun­tu­mi­sia tai siir­to­ja, usei­ta kou­lu­tuk­sia on voi­tu siir­tää joko myö­hem­min pi­det­tä­vik­si tai ne on jär­jes­tet­ty me­nes­tyk­sek­kääs­ti etä­nä.

Etäyh­teyk­siä on käy­tet­ty on­nis­tu­nees­ti en­sim­mäis­tä ker­taa mo­nis­sa sel­lai­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa ja ko­kouk­sis­sa, jot­ka on ai­em­min pi­det­ty vain lä­hi­ko­kouk­si­na. Tou­ko­kuun alus­sa jär­jes­tet­tiin työ­oi­keu­den etäk­lu­bi, jos­sa oli mu­ka­na yli 80 osal­lis­tu­jaa. En­nen ko­ro­nak­rii­siä pi­de­tyis­sä klu­beis­sa oli osal­lis­tu­jia yleen­sä pa­ri­kym­men­tä.

Ko­ro­nak­rii­si on vai­kut­ta­nut myös asi­a­na­ja­ja­tut­kin­non jär­jes­tä­mi­seen. Asi­a­na­ja­ja­tut­kin­non ke­vään kir­jal­li­nen koe jou­dut­tiin pe­ru­maan, ja eet­ti­nen osa siir­ret­tiin pi­ka­vauh­tia verk­ko­kou­lu­tuk­sek­si. Sa­moin oi­keu­den­käyn­ti­o­san har­joit­te­lu­päi­vät rin­nak­kai­si­ne pien­ryh­mi­neen ja nii­den lu­en­not vie­tiin verk­koon. Tut­kin­to, sen lu­en­noit­si­jat sekä opis­ke­li­jat ja oh­jaa­jat ot­ti­vat hui­man di­gi­loi­kan ker­ta­hei­tol­la.

– Pys­tyim­me hyö­dyn­tä­mään eet­ti­sen osan ke­vään to­teu­tuk­ses­sa tut­kin­non uu­dis­tuk­sen suun­ni­tel­tu­ja si­säl­tö­jä ja tuo­tim­me laa­duk­kaan verk­ko­kou­lu­tuk­sen vi­de­o­lu­en­toi­neen ja teh­tä­vi­neen yli 30 asi­an­tun­ti­jan yh­teis­työl­lä. Eni­ten pään­vai­vaa ja tes­taa­mi­sia tuot­ti oi­keu­den­käyn­ti­o­san pien­ryh­mien rin­nak­kais­ryh­mien verk­ko­to­teu­tus, mut­ta sii­hen­kin löy­sim­me rat­kai­sun.

– Vaik­ka ko­ro­nan ai­heut­ta­mien muu­tos­vaa­ti­mus­ten ai­kaik­ku­na oli haas­teel­li­nen, on­nis­tuim­me mai­ni­os­ti, kii­tos hy­vän tii­mi­työn. Olem­me saa­neet myös pal­jon hy­vää pa­lau­tet­ta, ker­too kou­lu­tu­sa­si­an­tun­ti­ja Sal­la Vai­nio

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton val­tuus­kun­nan ko­kouk­ses­sa 12.6. va­lit­tiin lii­tol­le uu­si pu­heen­joh­ta­ja. Myös tämä lä­hes sa­dan osal­lis­tu­jan ko­kous jär­jes­tet­tiin etä­nä. 

– Iso ko­kous tuo mu­ka­naan uu­sia tek­ni­siä haas­tei­ta, jo­ten jär­jes­tel­mien va­lin­nas­sa ja tes­taa­mi­ses­sa piti ol­la eri­tyi­sen tark­ka. Ai­na pi­tää va­rau­tua myös yl­lä­tyk­siin, IT- ja ke­hit­tä­mi­sa­si­an­tun­ti­ja Eric Puch­ner ker­too.