JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.6.2020 7:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Shut­ters­tock

Asianajajatutkinto uudistuu syksyllä

Etä­o­pin­to­jen osuut­ta kas­va­te­taan ja opis­ke­li­joil­le tar­jo­taan ai­em­paa laa­jem­pi kat­saus eri pro­ses­si­la­jei­hin.

Asi­a­na­ja­jak­si opis­kel­laan en­si syk­sys­tä läh­tien uu­dis­te­tun oh­jel­man mu­kai­ses­ti.

Asi­a­na­ja­ja­tut­kin­to koos­tuu jat­kos­sa­kin kol­mes­ta osas­ta: kir­jal­li­ses­ta ko­kees­ta, eet­ti­ses­tä osas­ta ja oi­keu­den­käyn­ti­o­sas­ta. Kir­jal­li­nen koe säi­lyy pää­o­sin en­nal­laan, mut­ta muut tut­kin­non osat uu­dis­tu­vat mer­kit­tä­väs­ti.

Tut­kin­toa on vii­mek­si uu­dis­tet­tu vuon­na 2011, jo­ten tut­kin­to­lau­ta­kun­ta näki ajan­koh­tai­sek­si tar­kas­tel­la si­säl­töä kriit­ti­sel­lä sil­mäl­lä, uu­dis­ta­mis­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Pet­ra Lind­berg ker­too.

– Ai­kai­sem­mas­sa tut­kin­nos­sa oli erit­täin pal­jon hy­viä ele­ment­te­jä, ja läh­dim­me miet­ti­mään, mi­ten nii­tä sai­si vie­lä pa­rem­mik­si, vii­si­hen­kis­tä ryh­mää joh­ta­nut Lind­berg sa­noo.

Kes­kei­se­nä uu­dis­tuk­se­na en­tis­tä suu­rem­pi osa kou­lu­tuk­ses­ta siir­tyy verk­koon. Tut­kin­non eet­ti­nen osuus koos­tui ai­kai­sem­min kah­des­ta lä­hi­o­pe­tus­päi­väs­tä, jois­ta toi­nen suo­ri­te­taan jat­kos­sa etä­nä.

– Tämä toi­ve nou­si sel­ke­äs­ti esiin opis­ke­li­joi­den pa­laut­teis­sa. Ai­ka on hie­man aja­nut sen ohi, et­tä tul­laan vain kuun­te­le­maan, kun joku pu­huu – var­sin­kin ko­vin pit­kän mat­kan ta­kaa.

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton kou­lu­tu­sa­si­an­tun­ti­ja Sal­la Vai­nio muis­tut­taa, et­tä ny­ky­ai­kai­nen etä­o­pis­ke­lu on pal­jon muu­ta­kin kuin pas­sii­vis­ta lu­en­to­tal­len­tei­den kat­se­lua.

– Verk­ko-opin­nois­ta saa­daan hy­vin osal­lis­ta­via ja op­pi­mis­ta tu­ke­via ko­ko­nai­suuk­sia, hän sa­noo.

Myös asi­a­na­ja­ja­tut­kin­toon kuu­lu­va oi­keu­den­käyn­ti­o­sa on mie­tit­ty uu­sik­si. Opis­ke­li­jat har­joit­te­le­vat edel­leen sekä kan­ta­jan et­tä vas­taa­jan roo­le­ja val­mis­te­lus­sa ja oi­keu­den­käyn­nis­sä, mut­ta jat­kos­sa pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mii pien­ryh­mä­kou­lut­ta­ja.

Pa­laut­teis­sa tuo­ma­rin roo­lin har­joit­te­lun ko­et­tiin se­koit­ta­van val­miik­si haas­ta­vaa ti­lan­net­ta.

Oi­keu­den­käyn­ti­o­sa tar­jo­aa jat­kos­sa en­tis­tä laa­jem­man kat­sauk­sen eri pro­ses­si­la­jei­hin. Sii­vi­li­oi­keu­den osaa­mi­nen on edel­leen asi­a­na­ja­jan am­ma­tin ydin­tä, mut­ta opis­ke­li­ja pää­see jat­kos­sa tu­tus­tu­maan myös ri­kosp­ro­ses­siin.

Tut­kin­non suo­rit­ta­jat pää­se­vät li­säk­si va­lit­se­maan oman kiin­nos­tuk­sen­sa mu­kaan eri­lai­sia sy­ven­tä­viä mo­duu­le­ja kon­kurs­si­pe­sän hoi­ta­mi­ses­ta so­vit­te­luun.

Pet­ra Lind­berg iloit­see tut­kin­no­nuu­dis­tuk­sen eri osa­puol­ten vä­lil­lä val­lin­nees­ta yh­des­sä te­ke­mi­sen hen­ges­tä.

Hän ko­ros­taa­kin, et­tä tut­kin­non uu­dis­ta­mi­nen on ol­lut laa­jan rin­ta­man yh­tei­nen pon­nis­tus. Käy­tän­nön to­teu­tuk­seen osal­lis­tuu syk­syl­lä yli sata asi­a­na­ja­jaa, syyt­tä­jää ja tuo­ma­ria.

Tut­kin­non suo­rit­ta­jat saa­vat jat­kos­sa oi­keu­se­lä­män pa­ras­ta ja ajan­ta­sai­sin­ta tie­toa lä­hes saa­vis­ta kaa­ta­mal­la.

– En tie­dä, et­tä mis­sään muu­al­la oli­si to­teu­tet­tu vas­taa­van­lais­ta asi­a­na­ja­ja­tut­kin­toa, jon­ka to­teut­ta­mi­seen osal­lis­tuu näin laa­jas­ti eri­lai­sia ih­mi­siä ja eri­lais­ta osaa­mis­ta, Lind­berg sa­noo.

Ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si syk­syn 2020 kir­jal­li­nen koe ja eet­ti­nen osa jär­jes­te­tään ko­ko­naan ver­kos­sa.