JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.6.2020 7:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Pau­lii­na Ten­hu­sen ar­kis­to

Pinni komentaa Pauliina Tenhusen lenkille

”Muis­tan hy­vin, kun me­nim­me kat­so­maan koi­raam­me Pin­niä en­sim­mäi­sen ker­ran kas­vat­ta­ja Kai­sa Ro­senst­rö­min luok­se. En ol­lut vie­lä yh­tään var­ma sii­tä, et­tä meil­le han­kit­tai­siin koi­ra, mut­ta se oli rak­kaut­ta en­si­sil­mäyk­sel­lä.

Olin sii­hen saak­ka vuo­si­kym­me­niä vas­tus­ta­nut an­si­ok­kaas­ti las­ten toi­vei­ta koi­ran hank­ki­mi­ses­ta. Mi­nul­la oli pie­ne­nä Pepi-ni­mi­nen suo­men­pys­ty­kor­va, mut­ta mei­dän ko­tiim­me koi­ra han­kit­tiin vas­ta, kun lap­set muut­ti­vat pois.

Pin­ni on si­ni­nen­pi­car­diens­pa­nie­li. Ni­mes­tään huo­li­mat­ta rotu on sei­so­va lin­tu­koi­ra, ei spa­nie­li. Luon­teel­taan Pin­ni on erit­täin so­peu­tu­vai­nen ja tun­ne­ä­ly­käs. Hän osaa ol­la tar­mok­kaas­ti met­säl­lä, mut­ta yh­tä su­ju­vas­ti tu­lee le­päi­le­mään vie­reen soh­val­le. Ul­ko­na liik­ku­es­sa hän ot­taa mie­lel­lään kon­tak­tia mui­hin koi­riin ja ih­mi­siin.

Toi­saal­ta myös ko­men­te­lu luon­nis­tuu: kun olen is­tu­nut lii­an pit­kään työ­huo­nees­sa, Pin­ni tu­lee käs­ke­mään liik­keel­le tai yrit­tää tul­la sy­liin ja pai­naa pään näp­päi­mis­töl­le. Sii­nä mie­les­sä hän on jopa te­hok­kaam­pi kuin lap­set ai­koi­naan.

Pin­nin kans­sa on help­po ot­taa pie­niä hen­gäh­dys­tau­ko­ja ar­keen. Lii­kum­me met­säs­sä ja seu­rai­lem­me lin­tu­ja ja muu­ta met­sän elä­mää. Var­sin­kin ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa on hyvä syy käy­dä Pin­nin kans­sa pie­nel­lä hap­pi­hyp­pe­lyl­lä en­nen työ­päi­vän aloit­ta­mis­ta. Vii­me ai­koi­na olem­me käy­neet kä­ve­lyil­lä päi­vit­täin, mut­ta jos­kus voi men­nä pi­dem­pi­ä­kin ai­ko­ja il­man lenk­kei­lyä.

Pin­ni on sii­nä mie­les­sä so­peu­tu­vai­nen, et­tei hän her­mos­tu, vaik­ka jo­nain päi­vä­nä ei pää­se len­kil­le vaan ai­no­as­taan pi­hal­le. Sen suh­teen kii­rei­set het­ket töis­sä on ol­lut help­po so­vit­taa koi­ra-ar­keen. Ny­ky­ti­lan­tees­sa myös etä­työt hel­pot­ta­vat yh­teen­so­vit­ta­mis­ta.

Omal­la ta­val­laan on myös mu­ka­vaa, et­tä isoim­man vas­tuun koi­ran kas­vat­ta­mi­ses­ta kan­taa mie­he­ni, joka har­ras­taa Pin­nin kans­sa met­säs­tys­tä – minä kun saan ol­la se hem­mot­te­le­va ka­ve­ri.”