JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.6.2020 7:00

Teks­ti Kir­si Rii­pi­nen // Kuva Mik­ko Kaup­pi­nen

Valvontayksikölle uusi päällikkö

Val­von­ta­yk­si­kön uu­dek­si pääl­li­kök­si on va­lit­tu val­von­ta­ju­ris­ti Brit­ta An­der­sin, 30. Hän aloit­taa teh­tä­väs­sään van­hem­pain­va­paan­sa jäl­keen syk­syl­lä.

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton yh­tey­des­sä toi­mi­van val­von­ta­yk­si­kön ja -lau­ta­kun­nan työ on Brit­ta An­der­si­nil­le tut­tu, sil­lä hän aloit­ti työt yk­si­kös­sä Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­ta val­mis­tu­mi­sen­sa jäl­keen syk­syl­lä 2017.

– Kiin­nos­tus val­von­ta­työ­hön he­rä­si opin­to­jen ai­ka­na, kun olin töis­sä Val­vi­ran ter­vey­den­huol­lon val­von­nas­sa. Lää­kä­rei­den val­von­ta on toki eri­lais­ta kuin asi­a­na­ja­jien, mut­ta yh­tä lail­la kum­mas­sa­kin tar­kas­tel­laan, nou­dat­ta­vat­ko val­vot­ta­vat am­mat­tie­et­ti­siä vel­vol­li­suuk­si­aan.

Val­von­ta­yk­si­kön teh­tä­vä on val­mis­tel­la kä­si­tel­tä­vät asi­at lau­ta­kun­nan rat­kais­ta­vak­si. Yk­sik­kö käy tätä var­ten kir­jeen­vaih­toa kan­te­li­jan ja kan­te­lun koh­teen kans­sa asi­an sel­vit­tä­mi­sek­si.

Val­von­ta­lau­ta­kun­nan tär­keim­pä­nä teh­tä­vä­nä An­der­sin pi­tää sitä, et­tä se tur­vaa osal­taan oi­keu­del­lis­ten pal­ve­lui­den laa­duk­kuu­den ja et­tä pal­ve­lu­ja käyt­tä­vät asi­ak­kaat voi­vat luot­taa tä­hän.

Val­von­ta­lau­ta­kun­nal­la on va­kiin­tu­nut rat­kai­su­käy­tän­tö, ja suu­ri osa kan­te­luis­ta ete­nee omal­la pai­nol­laan. Osa on kui­ten­kin hy­vin­kin työ­läi­tä, en­nak­ko­rat­kai­sua vaa­ti­via ta­pauk­sia – mut­ta se tuo työ­hön vaih­te­lua ja mie­len­kiin­toa.

An­der­sin ai­koo pa­neu­tua uu­des­sa teh­tä­väs­sään muun mu­as­sa Sal­lex-tie­to­pan­kin ke­hit­tä­mi­seen, jot­ta val­von­ta­lau­ta­kun­nan rat­kai­su­käy­tän­nös­tä oli­si saa­ta­vil­la ajan­ta­sais­ta tie­toa. Ai­kaa tu­lee ku­lu­maan myös val­von­nan net­ti­si­vu­jen uu­dis­ta­mi­seen ja jär­jes­tö­re­kis­te­rip­ro­jek­tiin.