JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.6.2020 7:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Jen­ni Vir­ta

Kättä pidempää käräjille

Syk­syl­lä al­kaa laa­ja pro­ses­si­kou­lu­tus­ten sar­ja, jon­ka kou­lut­ta­ja­na toi­mii pro­ses­si­oi­keu­den pro­fes­so­ri Mik­ko Vuo­ren­pää La­pin yli­o­pis­tos­ta.

Kou­lu­tus­sar­jan tee­ma­na on ”Kät­tä pi­dem­pää kä­rä­jil­le” – mis­tä aja­tus?

En suun­ni­tel­lut tai edes kek­si­nyt kurs­sia it­se, vaan idea kurs­sil­le tuli ro­va­nie­me­läi­sel­tä asi­a­na­ja­jal­ta Ju­ha­ni Kar­vol­ta. Aloit­ta­es­sa­ni pro­fes­so­ri­na La­pin yli­o­pis­tos­sa vuo­den 2014 alus­sa Jus­si ot­ti mi­nuun yh­teyt­tä ja ky­syi, kiin­nos­tai­si­ko ru­ve­ta suun­nit­te­le­maan pro­ses­si­oi­keu­del­lis­ta kou­lu­tu­soh­jel­maa.

So­vim­me Jus­sin kans­sa lou­nas­ta­paa­mi­sen – Jus­si mak­soi las­kun – ja lou­naan ai­ka­na aloi­tim­me kurs­sin suun­nit­te­lun. Tä­män jäl­keen pi­dim­me vie­lä ai­na­kin pari kol­me pa­la­ve­ria kurs­sin tar­kem­mas­ta si­säl­lös­tä. Vaik­ka olen hiu­kan es­teel­li­nen ar­vi­oi­maan asi­aa, luu­len et­tä on­nis­tuim­me suun­nit­te­lus­sa hy­vin. Tä­hän men­nes­sä kou­lu­tus on ve­det­ty kah­des­ti läpi Asi­a­na­ja­ja­lii­ton La­pin ja Ou­lun osas­toil­le. Pa­lau­te on ol­lut myön­teis­tä.

Ky­sees­sä on seit­se­män kou­lu­tuk­sen sar­ja. Mi­ten olet ja­ka­nut päi­vien si­säl­lön?

Luon­nol­li­nen pe­rus­te on ol­lut pro­ses­si­la­jien eli si­vii­li- ja ri­kosp­ro­ses­sin mu­kai­nen jako. Tä­män li­säk­si suun­nit­te­lus­sa pai­no­pis­te ase­tet­tiin si­vii­lip­ro­ses­siin. Sitä kos­ke­vien kou­lu­tus­ti­lai­suuk­sien tee­moit­te­lus­sa on py­rit­ty nou­dat­ta­maan kro­no­lo­gis­ta jär­jes­tys­tä. Liik­keel­le läh­de­tään ju­tun val­mis­te­lus­ta ja ede­tään pää­kä­sit­te­lyn kaut­ta muu­tok­sen­ha­kuun.

Mil­lai­sia kou­lu­tet­ta­via asi­a­na­ja­jat ovat?

Asi­an­tun­te­va ylei­sö, joka osaa esit­tää käy­tän­nön­lä­hei­siä ky­sy­myk­siä. Ja li­säk­si huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pia kou­lu­tet­ta­via kuin po­lii­sit, joil­le niin ikään käyn mie­lel­lä­ni pi­tä­mäs­sä kurs­se­ja.

Mi­ten ko­ro­na­pan­de­mia on vai­kut­ta­nut pro­ses­si­oi­keu­den pii­ris­sä?

Pro­ses­si­oi­keu­teen kuu­luu myös in­sol­vens­si­oi­keus eli täs­sä suh­tees­sa on help­poa sa­noa, et­tä ko­ro­nak­rii­sin vai­ku­tuk­set ovat mel­koi­sia. Mut­ta toki vai­ku­tuk­sia on ol­lut myös var­si­nai­sen lain­käy­tön puo­lel­la, ku­ten pel­käs­tään useis­ta pää­kä­sit­te­ly­jen pe­ruun­tu­mi­sis­ta voi­daan pää­tel­lä.

29.9. Kät­tä pi­dem­pää kä­rä­jil­le. 7-osai­nen kou­lu­tus­sar­ja al­kaa, Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus, myös etä­nä.

Il­moit­tau­du