JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.6.2020 7:00

Teks­ti Pek­ka Män­ty­lä // Kuva Shut­ters­tock

Miten työsi hoituvat, jos sairastut vakavasti?

Asi­a­na­ja­ja­liit­to muis­tut­taa ta­pa­oh­jei­den vel­voit­ta­van va­rau­tu­mi­seen.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen myö­tä har­va vält­tyi ke­vään mit­taan aja­tuk­sel­ta mah­dol­li­ses­ta sai­ras­tu­mi­ses­ta. Mut­ta mitä va­ka­va sai­ras­tu­mi­nen tar­koit­tai­si asi­a­na­ja­jan so­vit­tu­jen töi­den hoi­ta­mi­sen kan­nal­ta?

Hy­vää asi­a­na­ja­ja­ta­paa kos­ke­vis­sa oh­jeis­sa vel­voi­te on sel­keä: Toi­mis­to on jär­jes­tet­tä­vä niin, et­tei asi­ak­kaal­le ai­heu­du oi­keu­den­me­ne­tyk­sen vaa­raa asi­a­na­ja­jan pois­sa­o­los­ta taik­ka asi­a­na­jo­toi­min­nan odot­ta­mat­to­mas­ta kes­key­ty­mi­ses­tä tai päät­ty­mi­ses­tä.

Suu­rem­mis­sa asi­a­na­jo­toi­mis­tois­sa va­ra­hen­ki­lön ni­me­ä­mi­nen on useim­mi­ten ru­tii­nia, mut­ta val­ta­o­sa suo­ma­lai­sis­ta asi­a­na­jo­toi­mis­tois­ta on yh­den tai enin­tään kah­den asi­a­na­ja­jan yri­tyk­siä. Yh­den te­ki­jän toi­mis­tois­sa ti­lan­ne voi ol­la ki­mu­rant­ti, jos töi­den kes­key­ty­mi­seen sai­ras­tu­mi­sen tai jopa kuo­le­man va­ral­ta ei ole va­rau­dut­tu en­nal­ta. 

Asi­a­na­ja­ja­lii­tol­le on tul­lut vuo­sien var­rel­la vas­taan ta­pauk­sia, jois­sa asi­a­na­ja­jan kuo­le­maa su­re­vat ja la­ki­a­si­ois­sa maal­li­kot omai­set ky­sy­vät neu­vo­ja yrit­tä­jän kes­ken jää­nei­den töi­den kun­ni­al­la lop­puun saat­ta­mi­seen.  

Asi­a­na­ja­ja­liit­to suo­sit­taa eten­kin pie­nil­le toi­mis­toil­le va­rau­tu­mi­syh­teis­työ­tä. Työ­hön liit­ty­viä luot­ta­muk­sel­li­sia tie­to­ja ei tie­ten­kään tule ja­kaa, vaan käy­tän­nön asi­oi­ta, eli tie­tyn­lais­ta työ­u­ran sen­het­kis­tä tes­ta­ment­tia: asi­a­kir­jaa, jos­ta luo­tet­tu ja am­mat­ti­tai­toi­nen va­ra­hen­ki­lö löy­tää tar­vit­ta­es­sa pää­syn tar­peel­li­siin tie­toi­hin, ku­ten kes­ke­ne­räi­siin toi­mek­si­an­toi­hin ja toi­mis­ton tie­to­jär­jes­tel­miin. Akuut­te­ja hoi­det­ta­via asi­oi­ta voi­vat ol­la esi­mer­kik­si es­ty­mi­sil­moi­tuk­set asi­ak­kail­le ja tuo­mi­ois­tui­mil­le.

Käy­tän­nön to­teu­tus va­rau­tu­mi­seen on asi­a­na­ja­jan it­sen­sä pää­tet­tä­vis­sä – tär­kein­tä on, et­tä konk­reet­ti­nen va­rau­tu­mis­suun­ni­tel­ma on ole­mas­sa. Kai­ken va­ral­ta.