JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.6.2020 7:00

Teks­ti Pek­ka Män­ty­lä // Kuva Mar­ja Vää­nä­nen

Musisoiva hallituskonkari liiton varapu­heen­joh­tajaksi

Alan sään­tö­jä täy­tyy tar­kas­tel­la kriit­ti­ses­ti, mut­ta muu­tok­sia ei teh­dä vain muu­tok­sen vuok­si, Ee­ro-Pek­ka Uo­ti­la lu­paa.

Ee­ro-Pek­ka Uo­ti­lal­le tuli tou­ko­kuun alus­sa mit­ta­riin 30 vuot­ta asi­a­na­jo­toi­mis­to­työ­tä, ja luot­ta­mus­toi­mia lii­tos­sa­kin on ta­ka­na jo lä­hes vuo­si­kym­men. Kiin­nos­tus mo­lem­pia koh­taan on edel­leen kor­ke­al­la.

– Olen vä­hän myö­häis­he­rän­näi­nen, sil­lä en­sim­mäi­set va­jaat 20 työ­vuot­ta luot­ta­mus­toi­min­taan osal­lis­tu­mi­nen oli vä­häis­tä. Nyt las­kin, et­tä pelk­kiä hal­li­tuk­sen ko­kouk­sia on ta­ka­na 63, ja ri­vi­jä­se­nyys oli­si hal­li­tuk­ses­sa päät­ty­nyt vuo­den pääs­tä. Tun­tui, et­tä se oli­si ol­lut lii­an ai­kai­sin, jo­ten hain va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si, Uo­ti­la hy­myi­lee.

Lii­ton hal­li­tuk­seen Uo­ti­la on kuu­lu­nut run­saat kuu­si vuot­ta.

– Odo­tan, et­tä mie­len­kiin­toi­set hom­mat jat­ku­vat. Ne ot­ta­vat ai­kaa, mut­ta an­ta­vat kui­ten­kin enem­män ja täy­den­tä­vät ai­ka hy­vin ar­kis­ta aher­rus­ta. Us­kon, et­tä sa­moin ko­kee moni muu­kin näis­sä puu­his­sa viih­ty­vä.

Asi­a­na­jo­toi­mis­to Nie­mi­nen & Ha­ma­ras­sa työ­u­ran­sa 1990-lu­vun alus­sa aloit­ta­nut Uo­ti­la on nyt osak­kaa­na 15 asi­a­na­ja­jaa työl­lis­tä­väs­sä Pro­per­tas­sa. 30 vuo­den ta­kai­sel­le lama-ajal­le tyy­pil­li­ses­ti uran alus­sa työl­lis­ti­vät eten­kin in­sol­vens­si­ta­pauk­set, ja sit­tem­min Uo­ti­la on eri­kois­tu­nut eten­kin kiin­teis­tö­ju­ri­diik­kaan.

Lii­ton hal­li­tuk­sel­la on par­hail­laan työn al­la pro­ses­si asi­a­na­jo­toi­min­nan sään­te­lyn muut­ta­mi­sek­si, mitä Ad­vo­kaat­ti taus­toit­ti leh­den vii­me nu­me­ros­sa.

– Kaik­ki hank­keet ei­vät ai­na hei­lau­ta jä­se­nis­töä, mut­ta tämä on to­del­la he­rät­tä­nyt kiin­nos­tus­ta, mikä on tie­tys­ti hyvä asia. Kes­kus­te­lul­le on myös tar­koi­tus va­ra­ta run­saas­ti ai­kaa. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tuk­sel­la ei ole sään­te­ly­hank­kees­sa agen­daa, Uo­ti­la ko­ros­taa.

– Asi­a­na­ja­ja­kun­ta päät­tää pit­käl­ti it­se omis­ta sään­nöis­tään, mikä tar­koit­taa sitä, et­tä sään­tö­jä pi­tää ai­ka ajoin tar­kas­tel­la kriit­ti­ses­ti­kin. Sään­tö­jä ei ole ha­kat­tu Si­mon­ka­dun har­maa­seen gra­niit­tiin, vaan nii­tä pi­tää voi­da muut­taa maa­il­man muut­tu­es­sa. Jos sään­nöt kes­tä­vät tar­kas­te­lun, mi­tään ei pidä läh­teä muut­ta­maan pel­käs­tään muut­ta­mi­sen vuok­si, Uo­ti­la to­te­aa.

Uo­ti­lan per­hee­seen kuu­lu­vat vai­mo sekä 14- ja 20-vuo­ti­aat po­jat. Mo­ni­puo­lis­ta kun­toi­lua ja mat­ka­pur­jeh­dus­ta har­ras­ta­va Uo­ti­la on myös mu­siik­ki­mie­hiä.

– Soi­tan ki­ta­raa ja lau­lan vaih­te­le­vis­sa ko­koon­pa­nois­sa, myös mui­den asi­a­na­ja­jien kans­sa. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton ti­lai­suuk­sis­sa­kin olen ol­lut var­maan pa­ri­kym­men­tä ker­taa bän­din kans­sa soit­ta­mas­sa, Uo­ti­la las­kes­ke­lee.