JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.6.2020 7:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Jen­ni Vir­ta

Liikejuristi oppi perus- ja ihmis­oikeuksista

Lii­ton väis­ty­nyt pu­heen­joh­ta­ja Jark­ko Ruo­ho­la vai­kut­tui sii­tä, mi­ten laa­jas­ti Asi­a­na­ja­ja­liit­to ke­hit­tää suo­ma­lais­ta oi­keus­val­ti­o­ta.

Mi­ten ku­vai­sit ai­kaa­si lii­ton joh­dos­sa? Mis­sä on­nis­tut­tiin ja mi­hin oli­sit ha­lun­nut lait­taa vie­lä enem­män pauk­ku­ja?

Ku­lu­neet nel­jä vuot­ta ovat ol­leet upe­aa ai­kaa! Asi­a­na­ja­ja­lii­ton mo­ti­voi­tu­nei­ta luot­ta­mu­sih­mi­siä ja lii­ton toi­mis­ton erit­täin si­tou­tu­nei­ta työn­te­ki­jöi­tä on ol­lut hie­noa joh­taa. Suu­rin haas­te on ra­jal­li­set re­surs­sit; kaik­kea ei voi­da teh­dä. Olem­me mie­les­tä­ni on­nis­tu­neet hy­vin stra­te­gi­a­läh­töi­ses­sä joh­ta­mi­ses­sa ja stra­te­gi­an jal­kaut­ta­mi­ses­sa sekä lii­ton toi­mis­ton or­ga­ni­saa­ti­ouu­dis­tuk­ses­sa. Sen si­jaan asi­a­na­ja­jien elä­köi­ty­mi­sen vuok­si uh­kaa­va pula asi­a­na­ja­jis­ta suu­rim­pien kau­pun­kien ul­ko­puo­lel­la sekä kol­le­go­jen jak­sa­mi­sen tu­ke­mi­nen jäi­vät ai­na­kin osit­tain rat­kai­se­mat­ta.

Mitä pi­dät kau­te­si suu­rim­pa­na saa­vu­tuk­se­na?

Yk­sit­täi­se­nä asi­a­na par­hai­ten jäi mie­leen lii­ton 100-vuo­tis­juh­la­vuo­si. Se ei ol­lut mi­nun saa­vu­tuk­se­ni, mut­ta oli ai­nut­laa­tuis­ta saa­da joh­taa liit­toa juu­ri juh­la­vuo­te­na.

Yl­lät­ti­kö si­nut jo­kin pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­väs­sä?

Lii­ton ja si­ten myös pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vä­ken­tän mo­ni­puo­li­suus yl­lät­ti. Lii­ke­ju­ris­til­la on ol­lut pal­jon op­pi­mis­ta muun mu­as­sa pe­rus- ja ih­mi­soi­keuk­sis­ta. En myös­kään ol­lut ym­mär­tä­nyt, mi­ten mo­nel­la ta­voin Asi­a­na­ja­ja­liit­to ke­hit­tää suo­ma­lais­ta oi­keus­val­ti­o­ta.

Mi­ten ai­ot käyt­tää yli­mää­räi­sen ajan, joka ka­len­te­rii­si jää pu­heen­joh­ta­ja­pes­tin pää­tyt­tyä?

Pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vä on ol­lut hy­vin so­vi­tet­ta­vis­sa asi­a­kas­työ­hön, mut­ta tie­ten­kin sekä per­heel­le et­tä asi­ak­kail­le on vas­tai­suu­des­sa enem­män ai­kaa.

Min­kä­lai­set ter­vei­set ha­lu­ai­sit jät­tää seu­raa­jal­le­si, Han­na Räi­hä-Män­ty­har­jul­le?

De­le­goi pal­jon ja huo­leh­di sii­tä, et­tä va­raat riit­tä­väs­ti ai­kaa per­heel­le ja omaan ren­tou­tu­mi­see­si. On­nea teh­tä­vää­si, liit­to jää eri­no­mai­siin kä­siin!