JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.6.2020 7:00

Teks­ti Kir­si Hy­tö­nen // Ku­vat Mik­ko Kaup­pi­nen

Olkaamme ylpeitä työstämme

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton uu­si pu­heen­joh­ta­ja Han­na Räi­hä-Män­ty­har­ju toi­voo, et­tä asi­a­na­ja­jat oli­si­vat yl­pei­tä am­ma­tis­taan ja toi­si­vat osaa­mis­taan enem­män esiin yh­teis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa.

Asi­a­na­ja­ja­liit­to saa Han­na Räi­hä-Män­ty­har­jus­ta elä­väi­sen ja liik­ku­vai­sen, hel­pos­ti uu­des­ta in­nos­tu­van pu­heen­joh­ta­jan. Haas­tat­te­lun teem­me etä­nä Te­ams-ko­kouk­se­na, mut­ta Han­nan ener­gia tun­tuu pus­ke­van ruu­dus­ta­kin läpi. Hän is­tuu työ­pai­kal­laan, mis­sä kah­vi­tau­ko­ju­tus­te­lu­kin hoi­de­taan omas­ta huo­nees­ta vi­de­o­pu­he­lui­na.

Uu­den pu­heen­joh­ta­jan mu­kaan ko­ro­na-ar­ki on ol­lut yl­lät­tä­vän työ­läs­tä per­hees­sä, jos­sa lap­si on käy­nyt kou­lua etä­nä ja van­hem­mat ovat töis­sä. Han­nan per­hee­seen kuu­luu avi­o­mies, 7-vuo­ti­as poi­ka sekä jo ai­kui­set bo­nus­lap­set mie­hen edel­li­ses­tä lii­tos­ta.

– Työt ei­vät ole vä­hen­ty­neet mi­hin­kään, on­nek­si, mut­ta nii­den li­säk­si on huo­leh­dit­ta­va ruu­an­lai­tos­ta ja lap­sen ak­ti­voi­mi­ses­ta. Kun lap­sen har­ras­tuk­set ovat tau­ol­la, van­hem­mil­le jää vä­hem­män omaa ai­kaa. Ai­ka­tau­lut­ta­mi­nen on en­tis­tä tiu­kem­paa. Ai­em­mas­sa nor­maa­li­ar­jes­sa saat­toi vaik­ka men­nä len­kil­le sil­lä ai­kaa, kun lap­si oli har­ras­tuk­sis­sa.

Nyt kou­lu, har­ras­tuk­set ja ys­tä­vien ta­paa­mi­set on hoi­det­tu etä­nä, si­kä­li kun se on ol­lut mah­dol­lis­ta. Han­na ker­too muun mu­as­sa viet­tä­neen­sä ys­tä­vien­sä kans­sa tyt­tö­jen il­taa vi­de­o­pu­he­lun vä­li­tyk­sel­lä, ku­ten moni muu­kin suo­ma­lai­nen.

Tuo­re pu­heen­joh­ta­ja us­koo, et­tä ko­ro­na-ai­ka on tuo­nut uu­sia me­net­te­ly­ta­po­ja pait­si va­paa-ai­kaan, myös asi­a­na­ja­jien työ­hön.

– Us­kon, et­tä etäyh­teyk­sien te­hok­kaam­pi hyö­dyn­tä­mi­nen jää py­sy­väk­si il­mi­ök­si suo­ma­lai­seen työ­e­lä­mään. Sa­mal­la työn­te­ko te­hos­tuu, kun on huo­mat­tu, et­tä tur­hat ko­kous­mat­kat ja osin työ­mat­kat­kin voi jät­tää pois.

– Olen ol­lut tyy­ty­väi­nen sii­tä, mi­ten hy­väl­lä asen­teel­la asi­a­na­ja­jat ovat läh­te­neet tä­hän mu­kaan.

Asi­a­na­jo­a­lal­le täl­lai­nen di­gi­loik­ka te­kee hy­vää.

– Alu­eil­la, joil­la kä­rä­jä­mat­kat ovat pit­kiä, etäyh­teyk­sien käyt­tä­mi­ses­tä on hyö­tyä. Nyt var­mas­ti on en­tis­tä enem­män val­miuk­sia miet­tiä uu­sia työ­ta­po­ja myös asi­a­kas­ta­paa­mi­siin. Etäyh­teyk­sien kaut­ta on mah­dol­lis­ta hoi­taa asi­ak­kai­den asi­oi­ta maan­tie­teel­li­ses­tä si­jain­nis­ta riip­pu­mat­ta. Asi­a­na­ja­jat voi­vat tar­jo­ta hy­vin­kin eri­kois­tu­nei­ta pal­ve­lui­ta kaik­ki­al­le maa­han, vaik­ka juu­ri omal­la paik­ka­kun­nal­la ei oli­si niil­le riit­tä­väs­ti ky­syn­tää. Tämä voi tuo­da hel­po­tus­ta eten­kin Itä- ja Poh­jois-Suo­men asi­a­na­ja­ja­pu­laan, Han­na poh­tii.

– Koko ala voi ko­kea muu­tok­sen. Pie­nem­mil­lä paik­ka­kun­nil­la asu­mi­nen ja prak­tii­kan hoi­ta­mi­nen tu­lee var­tee­no­tet­ta­vak­si vaih­to­eh­dok­si asi­a­na­ja­jil­le. Usein­han se oli­si eten­kin per­heel­li­sil­le ta­lou­del­li­ses­ti ja ar­jen hal­lin­nan nä­kö­kul­mas­ta hyvä va­lin­ta.

Han­na muis­tut­taa, et­tä ko­ko­naan vir­tu­aa­li­sen asi­a­na­jo­toi­mis­ton pe­rus­ta­mi­nen on ol­lut lii­ton lin­jauk­sen mu­kaan mah­dol­lis­ta tä­hän­kin as­ti, mut­ta nyt mah­dol­li­suu­teen eh­kä tar­tu­taan ha­na­kam­min ja nä­em­me uu­den­lai­sia, in­no­va­tii­vi­sia rat­kai­su­ja.

Yhteistyö on voimaa

Han­na Räi­hä-Män­ty­har­ju luon­neh­tii it­se­ään yh­teis­työ­ky­kyi­sek­si ja -ha­lui­sek­si ja hel­pos­ti in­nos­tu­vak­si ih­mi­sek­si. Nämä omi­nai­suu­det var­mas­ti nä­ky­vät hä­nes­sä myös pu­heen­joh­ta­jan roo­lis­sa. Han­na on toi­mi­nut vii­mei­set nel­jä vuot­ta va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na ja kaik­ki­aan 17 vuot­ta lii­ton luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä.

Hän on toi­mi­nut asi­a­na­ja­ja­na kol­mes­sa eri pai­kal­li­so­sas­tos­sa, pi­sim­pään Ka­jaa­nis­sa ja vii­me vuo­det Tam­pe­reel­la. Hän on työs­ken­nel­lyt pie­nis­sä ja kes­ki­suu­ris­sa asi­a­na­jo­toi­mis­tois­sa sekä yk­si­ny­rit­tä­jä­nä. Niin sa­not­tu kent­tä ja eri­lais­ten asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen ar­ki ovat siis tut­tu­ja hä­nel­le.

– Mi­kään asi­a­na­jo­toi­mis­tois­sa teh­tä­vä työ ei ole mi­nul­le vie­ras­ta. Aloi­tin työt asi­a­na­jo­toi­mis­tos­sa kir­jai­mel­li­ses­ti juok­su­tyt­tö­nä, kul­jet­ta­mal­la asi­a­kir­jo­ja pai­kas­ta toi­seen. Mi­nul­la on nä­ke­mys­tä sii­tä, mil­lais­ta asi­a­na­ja­jien työ on eri puo­lil­la maa­ta.

– Mi­nus­ta toi­mi­mi­nen Asi­a­na­ja­ja­lii­tos­sa on ol­lut val­ta­van mie­le­käs­tä. Sen an­taa pers­pek­tii­viä omaan ar­ki­työ­hön. Lii­ton luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä nä­kee asi­a­na­jo­a­lan ke­hi­tyk­sen, pää­see vai­kut­ta­maan ja tu­tus­tuu kol­le­goi­hin eri puo­lil­ta Suo­mea.

Pu­heen­joh­ta­ja­na Han­na ai­koo ol­la esil­lä, ku­ten roo­liin kuu­luu­kin. Hän on ol­lut tä­hän­kin as­ti ak­tii­vi­nen so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa, mut­ta ai­koo edel­leen pet­ra­ta tätä puol­ta.

– Jark­ko Ruo­ho­la on pu­heen­joh­ta­ja­na ol­lut kii­tet­tä­vän ak­tii­vi­nen Twit­te­ris­sä, ja ai­on jat­kaa hä­nen vii­toit­ta­mal­laan tiel­lä.

Han­na ko­ros­taa, et­tä lii­ton ke­hit­tä­mi­nen on ma­ra­ton ei­kä pi­ka­mat­ka. Ku­kin pu­heen­joh­ta­ja jat­kaa edel­tä­jien­sä työ­tä. Suu­ria mul­lis­tuk­sia ei siis ole tu­los­sa ei­kä nii­hin ole tar­vet­ta­kaan.

Ke­hit­tä­mis­hank­kei­ta, ku­ten säh­köis­tä asi­oin­tia ja uut­ta kou­lu­tus­st­ra­te­gi­aa vie­dään eteen­päin.

– Asi­a­na­ja­ja­lii­ton kou­lu­tuk­set ovat tä­hän as­ti ol­leet enim­mäk­seen yk­sit­täi­siä kou­lu­tuk­sia ajan­koh­tai­sis­ta ai­heis­ta, mut­ta nyt on tar­koi­tus luo­da myös kou­lu­tus­pol­ku­ja. Kou­lu­tuk­sis­sa voi tu­le­vai­suu­des­sa ede­tä ai­he­a­lui­den si­säl­lä ta­sol­ta toi­sel­le, hän ku­vai­lee.

Han­na us­koo, et­tä pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä asi­a­na­jo­a­la muut­tuu si­ten, et­tä niin sa­not­tu ju­ri­di­nen yleis­si­vis­tys pa­laa taas uu­teen ar­voon. Nyt­hän on men­ty pit­kään eri­kois­tu­mi­sen suun­taan. Jos hy­vin nuo­re­na eri­kois­tuu, osaa­mi­nen voi ajan myö­tä ka­pea-alais­tua.

Kun tek­no­lo­gia ja te­ko­ä­ly ke­hit­ty­vät, ru­tii­ni­luon­toi­set asi­at hoi­tu­vat nii­den avul­la. Laa­ja-alais­ta, in­hi­mil­lis­tä osaa­mis­ta ne ei­vät kui­ten­kaan pys­ty kor­vaa­maan. En­tis­tä enem­män ar­voa tu­lee ole­maan hy­väl­lä loo­gi­sel­la ajat­te­lul­la sekä ky­vyl­lä yh­dis­tel­lä ja hal­li­ta laa­jo­ja ko­ko­nai­suuk­sia.

– Asi­ak­kaat odot­ta­vat myös saa­van­sa hy­vän pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen. Ih­mis­suh­de­tai­to­jen mer­ki­tys työs­säm­me ko­ros­tuu.

Asianajajat esiin

Han­na ko­ros­taa asi­a­na­ja­jan am­ma­tin ja osaa­mi­sen yh­teis­kun­nal­lis­ta mer­ki­tys­tä ja ha­lu­ai­si lii­ton nä­ky­vän ny­kyis­tä enem­män jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa.

– Oi­keu­den­hoi­don toi­mi­jat, ku­ten tuo­mi­ois­tui­met, Syyt­tä­jä­lai­tos, edus­kun­nan la­ki­va­li­o­kun­ta ja oi­keus­mi­nis­te­riö, osaa­vat jo hyö­dyn­tää asi­a­na­ja­jia ja ar­vos­ta­vat asi­a­na­ja­jien tie­toa.

Lain­sää­dän­tö­uu­dis­tuk­sia poh­ti­vis­sa työ­ryh­mis­sä asi­a­na­ja­jien edus­ta­ja tuo käyt­tä­jä­nä­kö­kul­maa ja on li­säk­si usein ai­noa, joka ei saa palk­kaan­sa val­ti­ol­ta.

Han­naa har­mit­taa, et­tä asi­a­na­ja­jan am­mat­ti tu­lee edel­leen useim­mi­ten esiin ne­ga­tii­vi­ses­sa sä­vys­sä, kun isois­ta palk­ki­os­ta teh­dään ot­si­koi­ta. Tämä on eh­kä vai­kut­ta­nut sii­hen, et­tä asi­a­na­ja­jat ei­vät kau­he­an mie­lel­lään esiin­ny jul­ki­suu­des­sa.

– Tä­hän toi­voi­sin muu­tos­ta. So­si­aa­li­nen me­dia mah­dol­lis­taa ma­ta­lan kyn­nyk­sen osal­lis­tu­mi­sen. On ol­lut ilah­dut­ta­vaa näh­dä, et­tä eten­kin nuo­rem­mat kol­le­gat ovat läh­te­neet luo­maan so­meen asi­an­tun­ti­jap­ro­fii­le­ja ja kom­men­toi­vat ja kes­kus­te­le­vat alaan liit­ty­vis­tä ai­heis­ta.

Vies­tin­näs­sä on haas­tei­ta pait­si yk­sit­täi­sil­lä asi­a­na­ja­jil­la myös lii­tol­la, jos ai­o­taan pääs­tä mu­kaan kes­kus­te­luun ihan ruo­hon­juu­ri­ta­sol­la.

Osa ih­mi­sis­tä lu­kee edel­leen pa­pe­ris­ta sa­no­ma­leh­teä aa­mu­kah­vi­pöy­däs­sä, osa seu­raa di­giu­u­ti­sia ja kaik­kein nuo­rim­mil­le taas asi­aa ei ole ole­mas­sa, el­lei sii­tä ole vi­de­o­ta. Kaik­ki koh­de­ryh­mät pi­täi­si ta­voit­taa eri me­di­oi­den kaut­ta.

– Vie­lä­kin ta­val­lis­ten kan­sa­lais­ten tie­to sii­tä, mikä on asi­a­na­ja­ja, on hei­kol­la ta­sol­la. Mei­dän pi­täi­si on­nis­tua erot­tau­tu­maan muis­ta ju­ri­dii­kan toi­mi­jois­ta ja ko­ros­taa omaa osaa­mis­tam­me ja teh­tä­vääm­me. Lii­ton ja asi­a­na­ja­jien brän­din ke­hit­tä­mi­nen on var­maan­kin ikui­suus­teh­tä­vä.

Han­na poh­tii, mik­si esi­mer­kik­si eri­kois­lää­kä­rei­tä tai mui­ta asi­a­na­ja­jia vas­taa­van kou­lu­tuk­sen saa­nei­ta am­mat­ti­kun­tia ei esi­te­tä niin ne­ga­tii­vi­ses­sa va­los­sa, hy­vien tu­lo­jen tai ko­vien palk­ki­oi­den kaut­ta.

– Pi­täi­si muis­taa, et­tä yh­teis­kun­ta sub­ven­toi lää­kä­rei­den työ­tä. Jos tämä pois­tui­si, asi­a­na­ja­jat ei­vät näyt­täy­tyi­si lain­kaan niin kal­lii­den pal­ve­lui­den tuot­ta­ji­na. Me asi­a­na­ja­jat olem­me tur­han vaa­ti­mat­to­mia.

– Eh­kä alal­le myös ha­keu­tuu poik­keuk­sel­li­sen tun­nol­li­sia, pe­rus­teel­li­sia ja vas­tuun­tun­toi­sia ih­mi­siä, jot­ka ovat va­ro­vai­sia ei­vät­kä ha­lua pi­tää me­te­liä it­ses­tään.

– Asi­a­na­ja­jia myös kou­lu­te­taan vält­tä­mään ris­ke­jä ja et­si­mään su­den­kuop­pia. Tu­le­vai­suu­des­sa toi­vot­ta­vas­ti esiin­nym­me enem­män mah­dol­lis­ta­ji­na. Tämä on pie­ni nä­kö­kul­man muu­tos, joka voi kui­ten­kin rat­kai­se­vas­ti vai­kut­taa asi­ak­kaan ko­ke­muk­seen.

– Toi­voi­sin, et­tä me asi­a­na­ja­jat oli­sim­me yl­pei­tä työs­täm­me ja osaa­mi­ses­tam­me ja nä­kyi­sim­me enem­män jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa, Han­na tii­vis­tää vies­tin­sä.

Iki­liik­ku­ja

Han­na Räi­hä-Män­ty­har­ju ku­vaa it­se­ään ikui­sek­si jump­paa­jak­si. Hän­tä miel­lyt­tä­vät eni­ten ryh­mä­lii­kun­ta­la­jit, ku­ten Body Pump, Body Ba­lan­ce ja spin­ning.

– Hyvä oh­jaa­ja, hyvä ryh­mä ja hyvä mu­siik­ki taus­tal­la. Sii­nä on pak­ko kes­kit­tyä te­ke­mi­seen ja het­keen. Muu­kin lii­kun­ta, ku­ten hiih­to, sau­va­kä­ve­ly tai juok­se­mi­nen, on mie­luis­ta. Las­ket­te­lu on per­heen yh­tei­nen har­ras­tus.

– Lii­kun­ta on mi­nul­le tär­ke­ää mo­nes­ta­kin syys­tä. Jak­san pa­rem­min, kun olen hy­väs­sä kun­nos­sa, mut­ta lii­kun­ta hoi­taa mi­nul­la vä­hin­tään yh­tä pal­jon pää­tä kuin krop­paa.

Han­na myös lu­kee mie­lel­lään, mut­ta ai­ka ei tah­do sii­hen riit­tää. On­nek­si ää­ni­kir­jo­ja voi kuun­nel­la vaik­ka­pa juok­su­len­kil­lä.

Han­na on myös in­no­kas ruo­an­lait­ta­ja ja lei­po­ja. Esi­merk­ki­nä vii­me ai­ko­jen ruo­ka­luo­muk­sis­taan hän mai­nit­see pit­kään hau­du­te­tun peu­ra­pa­dan.

– Täl­lai­sen riis­tal­la her­kut­te­lun mah­dol­lis­taa met­säs­tys­tä har­ras­ta­va kol­le­ga­ni, jol­ta han­kim­me syk­syi­sin saa­lis­ta.