JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
17.6.2020 7:00

Teks­ti Kir­si Rii­pi­nen // Ku­vat An­ni Ko­po­nen

Kurkistus politiikan sisäpiiriin

Jär­jes­tö­työ Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ris­sa opet­ti Hei­di Me­ri­kal­la-Tei­rin kat­so­maan asi­oi­ta vä­hem­män mus­ta­val­koi­ses­ti.

Hei­di Me­ri­kal­la-Teir pa­la­si vuo­si sit­ten asi­a­na­jo­a­lal­le vie­tet­ty­ään rei­lut nel­jä vuot­ta jär­jes­tö­maa­il­mas­sa Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ris­sa. Siel­lä Me­ri­kal­la-Teir toi­mi joh­ta­ja­na ja joh­to­ryh­män jä­se­ne­nä. Hän vas­ta­si rii­dan­rat­kai­su­pal­ve­luis­ta ja toi­mi myös vä­li­mies­lau­ta­kun­nan pää­sih­tee­ri­nä.

Vii­me ke­säs­tä al­ka­en Me­ri­kal­la-Teir on ol­lut lii­ke­ju­ri­diik­kaan kes­kit­ty­vän Asi­a­na­jo­toi­mis­to Me­ri­lam­men toi­mi­tus­joh­ta­ja­na.

Me­ri­kal­la-Teir ei it­se ni­meä ai­kaa Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ris­sa vä­li­vuo­sik­si, sil­lä hän ker­too op­pi­neen­sa siel­lä pal­jon.

– Olin sitä en­nen elä­nyt asi­a­na­jo­toi­mis­to­maa­il­man kup­las­sa, jol­lai­ses­ta kan­nat­taa läh­teä ul­ko­puo­lel­le hank­ki­maan eri­lai­sia nä­kö­kul­mia.

Myös jär­jes­tös­sä pää­si te­ke­mään ju­ris­tin työ­tä, mut­ta Me­ri­kal­la-Tei­rin teh­tä­viin kuu­lui li­säk­si lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mis­tä, mark­ki­noin­tia, esi­mie­he­nä toi­mi­mis­ta ja vai­kut­ta­mis­ta.

– Vai­kut­ta­mis­työn ja joh­to­ryh­mä­työs­ken­te­lyn kaut­ta pää­sin seu­raa­maan si­säl­tä­päin tii­viim­min, mitä po­li­tii­kas­sa to­del­li­suu­des­sa ta­pah­tuu.

Joh­to­ryh­män jä­se­ne­nä Me­ri­kal­la-Teir ta­pa­si eri puo­lu­ei­den edus­ta­jia. Vä­li­mies­me­net­te­ly­lain uu­dis­ta­misp­ro­ses­sis­sa hän oli te­ke­mi­sis­sä kah­den pe­räk­käi­sen oi­keus­mi­nis­te­rin, Jari Lindst­rö­min ja Ant­ti Häk­kä­sen, kans­sa.

– Pää­sin ko­ke­maan, mi­ten ih­mi­siä kan­nat­taa lä­hes­tyä, kun asi­oi­hin ha­lu­taan vai­kut­taa.

Me­ri­kal­la-Teir on ai­na ol­lut kiin­nos­tu­nut yh­teis­kun­nal­li­sis­ta asi­ois­ta, mut­ta Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ri-vuo­det toi­vat sii­hen ai­van uut­ta ja hyö­dyl­lis­tä tie­toa. Esi­mer­kik­si: asi­at har­voin ovat niin mus­ta­val­koi­sia kuin jul­ki­suus hel­pos­ti an­taa ym­mär­tää.

Nyt hä­nen on pal­jon hel­pom­pi ym­mär­tää si­tä­kin, mik­si asi­at ei­vät ete­ne toi­vo­tul­la ta­val­la sekä mik­si re­surs­se­ja tär­kei­siin asi­oi­hin ei vält­tä­mät­tä saa­kaan heti.

Me­ri­kal­la-Teir ker­too saa­neen­sa Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ris­ta kim­mok­keen kan­nus­taa nuo­ria kol­le­go­ja ha­keu­tu­maan vä­lil­lä uu­siin ym­py­röi­hin.

– Ta­kai­sin pää­see kyl­lä, ja sil­loin tu­li­jal­la on pal­jon uut­ta an­net­ta­vaa.

Lisää sovittelua, kiitos!

So­vit­te­lu on Me­ri­kal­la-Tei­ril­le sy­dä­men asia. Hä­nen har­ras toi­veen­sa on, et­tä sitä käy­tet­täi­siin pal­jon ny­kyis­tä enem­män.

– Kun­pa so­vit­te­lun edut nou­si­si­vat esil­le ny­kyis­tä enem­män. Lu­kui­sis­sa ta­pauk­sis­sa oli­si jo yri­tys­ten lii­ke­toi­min­nan kan­nal­ta syy­tä vä­hin­tään­kin ko­keil­la rii­dan so­vit­te­lua.

Hä­nen mie­les­tään rii­dan­rat­kai­su ja konf­lik­tien­hal­lin­ta tu­li­si näh­dä osa­na yri­tys­ten ris­kien­hal­lin­taa ja stra­te­gis­ta pää­tök­sen­te­koa.

– Kun yri­tyk­sen joh­don tu­li­si teh­dä yri­tyk­sen ko­ko­nai­se­dun kan­nal­ta par­hai­ta rat­kai­su­ja, oi­keu­del­li­nen pro­ses­si ei vält­tä­mät­tä tuo ta­voi­tel­tua ja pa­ras­ta mah­dol­lis­ta lop­pu­tu­los­ta.

Hän on käy­nyt kan­sain­vä­li­sen so­vit­te­li­ja­kou­lu­tuk­sen, jos­ta sai hy­vän poh­jan. Nyt hän on sitä miel­tä, et­tä kun­han so­vit­te­lua saa­daan tuu­pat­tua vä­hän enem­män vauh­tiin, sen suo­sio kyl­lä nou­see. Po­si­tii­vi­set esi­mer­kit roh­kai­se­vat so­vit­te­le­maan.

So­vit­te­li­ja­na toi­mi­val­ta asi­a­na­ja­jal­ta vaa­di­taan hä­nen mie­les­tään ih­mis­tai­to­ja: em­pa­ti­aa, tun­ne­ä­lyä ja ky­kyä kuun­nel­la. Mut­ta ne ovat myös työ­e­lä­män tai­to­ja, joi­ta tar­vi­taan tu­le­vai­suu­des­sa yhä enem­män.

So­vit­te­lu­ti­lan­teis­sa täy­tyy ky­e­tä re­a­goi­maan, kun osa­puol­ten tun­teet nou­se­vat pin­taan ja ol­laan pat­ti­ti­lan­tees­sa.

– On ky­et­tä­vä ky­sy­mään asi­oi­ta, jot­ka aut­ta­vat eteen­päin me­nos­sa. So­vit­te­li­jal­la on sii­nä mie­les­sä osin hie­man sa­man­ta­pai­nen roo­li kuin bu­si­ness co­ac­hil­la tai te­ra­peu­til­la. Kaik­kien tun­to­sar­vien on ol­ta­va pin­nas­sa, ja sa­maan ai­kaan on kat­sot­ta­va eteen­päin ja py­rit­tä­vä löy­tä­mään pol­ku so­vin­nol­le.

Käy­tän­nön esi­merk­kiä pyy­det­tä­es­sä Me­ri­kal­la-Tei­rin mie­leen tu­lee lii­ke­toi­min­ta­kaup­pa, jon­ka hin­taa ryh­dyt­tiin myö­hem­min pui­maan: oli­ko se ol­len­kaan sel­lai­nen kuin sen oli­si pi­tä­nyt ol­la.

En­sim­mäis­tä so­vit­te­lu­päi­vää var­ten oli vaih­det­tu kir­jel­mät puo­lin ja toi­sin. Osa­puo­let tu­li­vat neut­raa­liin ti­laan so­vit­te­li­jan toi­mis­toon.

– He to­del­la­kin oli­vat rii­dois­sa, sen huo­ma­si heti. Mie­tin tuol­loin heti aa­mus­ta, et­tä mi­tä­hän täs­tä mah­taa tul­la.

Me­ri­kal­la-Teir kes­kus­te­li kum­man­kin osa­puo­len edus­ta­jien kans­sa il­ta­päi­vään as­ti, vä­lil­lä vuo­ro­tel­len toi­sen pois­tu­es­sa huo­nees­ta. Osa­puo­let sai­vat ker­toa so­vit­te­li­jal­le luot­ta­muk­sel­li­ses­ti omis­ta nä­kö­kul­mis­taan.

– Sel­vi­si, et­tä rii­das­sa ei ol­lut kyse vain ra­has­ta, mikä on­kin hy­vin tyy­pil­li­nen ti­lan­ne. Pin­nan al­la oli sel­ke­äs­ti jo­tain muu­ta­kin. Kun pää­sim­me sii­hen lo­pul­ta kä­sik­si, osa­puo­let al­koi­vat ym­mär­tää toi­si­aan.

Ta­pauk­ses­sa pääs­tiin so­vin­toon, ja mikä pa­ras­ta, yri­tyk­set läh­ti­vät ke­hit­tä­mään osaa lii­ke­toi­min­nas­taan yh­des­sä.

Yh­den päi­vän ai­ka­na saa­tiin hur­jas­ti ai­kaan.

Arvot esille jo rekrytoinnissa

Asi­a­na­jo­toi­mis­ton joh­ta­mi­nen tar­koit­taa Me­ri­kal­la-Tei­ril­le en­nen kaik­kea suun­nan näyt­tä­mis­tä. Jo­kai­sen tu­lee tie­tää, min­ne ol­laan me­nos­sa ja mitä ta­voi­tel­laan.

– Meil­lä on or­ga­ni­saa­ti­os­sa eri sek­to­rei­den osaa­jia. En voi­si ei­kä mi­nun pi­dä­kään ol­la kaik­kien sek­to­rei­den asi­an­tun­ti­ja. Sen si­jaan mi­nun ja or­ga­ni­saa­ti­on on luo­ta­va heil­le par­haat mah­dol­li­set edel­ly­tyk­set hoi­taa teh­tä­vään­sä me­nes­tyk­sek­kääs­ti ja luo­da se ke­hik­ko, jos­sa koko or­ga­ni­saa­ti­o­ta vie­dään sa­maan suun­taan.

Hän pu­huu mie­lel­lään ar­vo­joh­ta­mi­ses­ta, joka ni­men­sä mu­kai­ses­ti läh­tee kun­kin or­ga­ni­saa­ti­on omis­ta ar­vois­ta. Me­ri­lam­men ar­vot ovat rat­kai­su­kes­kei­syys, vä­lit­tä­mi­nen, in­to­hi­mo ja in­teg­ri­teet­ti.

Ar­vot aut­ta­vat ih­mi­siä toi­mi­maan it­se­oh­jau­tu­vas­ti, vas­taa­maan työs­sä esiin nou­se­viin ky­sy­myk­siin sekä päät­tä­mään niis­tä so­vi­tuis­sa puit­teis­sa it­se­näi­ses­ti.

– Sil­loin toi­mi­tus­joh­ta­jan pöy­däl­le jää pää­tet­tä­väk­si lo­pul­ta suh­teel­li­sen vä­häi­nen mää­rä asi­oi­ta.

Hä­nen mie­les­tään on erit­täin tär­ke­ää, et­tä koko hen­ki­lös­tö ja­kaa sa­mat ar­vot. Tämä ote­taan huo­mi­oon jo rek­ry­toin­nis­sa. Mut­ta myös toi­mek­si­an­to­jen on ol­ta­va sel­lai­sia, et­tä ne so­pi­vat toi­mis­ton ar­voi­hin.

Hyl­käät­te­kö siis osan toi­mek­si­an­nois­ta ar­voi­hin so­pi­mat­to­mi­na?

– Es­teel­li­syy­sar­vi­oin­nin teem­me ai­na, ja toi­si­naan jou­dum­me poh­ti­maan, on­ko jon­kun asi­an kä­sit­te­ly lain­kaan asi­ak­kaan edun mu­kais­ta. Ha­lu­am­me ajaa vain asi­oi­ta, joi­den ta­ka­na voim­me va­rauk­set­ta seis­tä. Yk­sit­täi­siä ta­pauk­sia on nii­tä­kin, jot­ka ei­vät sovi ar­voi­him­me.

Pidetään naiset mukana

Asi­a­na­ja­jan työ on vaa­ti­vaa, mut­ta Me­ri­kal­la-Tei­rin mie­les­tä sii­tä ei saa tul­la ura vai per­he -ase­tel­maa. Ne pi­tää pys­tyä yh­dis­tä­mään, ja vie­lä si­ten, et­tä kum­mas­ta­kin pää­see naut­ti­maan.

Hä­nel­lä it­sel­lään on 6- ja 9-vuo­ti­aat tyt­tä­ret sekä omia har­ras­tuk­sia.

– Työ­e­lä­mäs­sä on toki het­kiä, jol­loin teh­dään ta­va­no­mais­­ta enem­män töi­tä, mut­ta isom­mas­sa ku­vas­sa on tär­kein­tä saa­da ba­lans­si py­sy­mään.

Hä­nen mie­les­tään on iso me­ne­tys, jos nai­set läh­te­vät alal­ta lap­set saa­tu­aan. Hän aset­taa toi­von­sa nuo­riin, fik­sui­hin ja lah­jak­kai­siin su­ku­pol­viin, jot­ka pi­tä­vät tär­ke­ä­nä elä­män ta­sa­pai­noa, mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä ja mah­dol­li­suut­ta teh­dä mo­nia eri asi­oi­ta.

Hä­nen omas­sa per­hees­sään, ku­ten niin mo­nes­sa muus­sa­kin, ko­ro­na­vi­rusk­rii­sin ke­vät on ol­lut var­si­nai­nen ta­sa­pai­not­te­lun tes­ti. Keit­ti­ön­pöy­tää on ja­et­tu, kun sii­nä on sa­maan ai­kaan teh­ty ma­ti­kan­teh­tä­viä ja hoi­det­tu työ­a­si­oi­ta.

Ko­ro­na­pan­de­mia jou­dut­ti etäyh­teyk­sien käyt­töö­not­toa

Hei­di Me­ri­kal­la-Teir ker­too, et­tä ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na asi­a­kas­ta­paa­mi­set on hy­vin pys­tyt­ty hoi­ta­maan etäyh­teyk­sien vä­li­tyk­sel­lä.

Sen si­jaan tuo­mi­ois­tui­met ovat siir­tä­neet is­tun­to­kä­sit­te­ly­jä, min­kä vuok­si Asi­a­na­ja­ja­liit­to jul­kai­si huh­ti­kuus­sa eh­do­tuk­sen­sa rii­ta- ja ri­kos­asi­oi­den kä­sit­te­lyn jär­jes­tä­mi­ses­tä ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na ja esit­ti suo­si­tuk­sia etäyh­teyk­sien käyt­tä­mi­ses­tä.

– Eh­do­tus on saa­nut hy­vän vas­taa­no­ton. Myös vä­li­mies­me­net­te­ly­jä on jär­jes­tet­ty etäyh­teyk­sin. Kol­le­ga­ni on par­hail­laan suul­li­ses­sa kä­sit­te­lys­sä, joka pi­de­tään Te­am­sin vä­li­tyk­sel­lä. Ko­ke­muk­set ovat hy­vät.

Me­ri­kal­la-Tei­rin mie­les­tä nyt saa­dut hy­vät ko­ke­muk­set kan­nus­ta­vat jat­ka­maan oi­keusp­ro­ses­sien ke­hit­tä­mis­tä sii­hen suun­taan, et­tä etäyh­teyk­siä ja vi­de­o­tal­len­tei­ta käy­te­tään jat­kos­sa enem­män.

– Ei ole enää tätä päi­vää, et­tä oi­keusp­ro­ses­si käy­dään pit­käl­ti sa­mas­sa muo­dos­saan en­sin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa ja sit­ten ho­vi­oi­keu­des­sa. Pro­ses­sien pi­kai­nen ke­hit­tä­mi­nen vai­kut­tai­si po­si­tii­vi­sel­la ta­val­la oi­keu­den­käyn­tien pit­kit­ty­mi­seen ja jut­tu­ruuh­kiin. Täl­lä oli­si myön­tei­siä vai­ku­tuk­sia myös oi­keus­var­muu­den nä­kö­kul­mas­ta.