JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
7.9.2020 14:01

Teks­ti ja kuva Tero Ikä­hei­mo­nen

Sateenkaariperheet tutuiksi

Asi­a­na­ja­ja­liit­to jär­jes­ti elo­kuus­sa mo­ni­muo­tois­ten per­hei­den ju­ri­diik­kaan kes­kit­ty­vän kou­lu­tuk­sen, joka he­rät­ti jä­se­nis­tös­sä run­saas­ti mie­len­kiin­toa. Etä­nä ja pai­kan pääl­lä kou­lu­tuk­seen osal­lis­tui usei­ta kym­me­niä asi­a­na­ja­jia.

Kou­lut­ta­ji­na toi­mi­vat psy­ko­te­ra­pi­an mais­te­ri Kai­sa Niit­ty­nen sekä asi­a­na­ja­jat Mar­ja Vä­li­lä ja Han­na Ra­hik­ka, joi­den aloit­tees­ta kou­lu­tus sain al­kun­sa­kin.

– Ydin­per­heen kä­si­te on muut­tu­nut, ja on tär­ke­ää, et­tä asi­a­na­ja­jil­la on ajan­ta­sais­ta ym­mär­rys­tä muut­tu­vas­sa maa­il­mas­sa. Ha­lu­sim­me, et­tä asi­a­na­ja­jat saa­vat kou­lu­tus­ta mo­ni­muo­tois­ten per­hei­den eri­tys­piir­teis­tä, Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pal­ve­lu­joh­ta­ja Lii­sa Aro ker­too.

Sa­teen­kaa­ri­per­heet ry:n ver­tais­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri Kai­sa Niit­ty­nen opas­ti asi­a­na­ja­jia sa­teen­kaa­ri­per­hei­den koh­taa­mi­seen työs­sä. Sa­teen­kaa­ri­per­heel­lä tar­koi­te­taan lap­si­per­het­tä, jos­sa yk­si tai use­am­pi van­hem­mis­ta kuu­luu sek­su­aa­li- tai su­ku­puo­li­vä­hem­mis­töön. Käy­tän­nös­sä eri­lais­ten per­hei­den kir­jo on hy­vin laa­ja.

Vä­hem­mis­töön kuu­lu­vil­la ih­mi­sil­lä saat­taa ol­la taus­tal­la suu­ria syr­jin­tä­ko­ke­muk­sia tai sel­lai­sia ko­ke­muk­sia, et­tei hei­dän ää­nen­sä tule kuul­luk­si, muis­tut­ti Kai­sa Niit­ty­nen. Se voi vai­kut­taa myös koh­taa­mi­seen asi­a­na­ja­jan kans­sa.

– Luot­ta­muk­sel­li­sen suh­teen ra­ken­ta­mi­nen täl­lai­seen asi­ak­kaa­seen voi kes­tää kes­ki­mää­räis­tä pi­dem­pään. Asi­a­na­ja­ja voi hel­pot­taa suh­teen ra­ken­tu­mis­ta sil­lä, et­tä hän an­taa asi­ak­kaan it­se ker­toa, ketä per­hee­seen kuu­luu, ei­kä ole­ta mi­tään.

Asi­a­na­ja­ja Maj Jo­hans­son kiit­te­li kou­lu­tuk­sen jäl­keen eri­tyi­ses­ti sa­teen­kaa­ri­per­hei­tä kos­ke­vien kä­sit­tei­den avaa­mis­ta. Per­he- ja pe­rin­tö­a­si­at ovat hy­vin tun­ne­herk­kiä ja usein rii­tai­sia, jol­loin asi­a­na­ja­jan­kin tu­lee ol­la tun­to­sar­vet herk­ki­nä, Jo­hans­son sa­noi.

– Vie­lä sa­teen­kaa­ri­per­hei­tä ei ole tul­lut työs­sä­ni ko­vin pal­jon vas­taan, mut­ta tä­nään saa­tu tie­to aut­taa var­mas­ti jat­kos­sa.