JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Borenius osallistui myös Pride-kulkueeseen 2019. Tänä vuonna Helsinki Pride pidetään koronatilanteen vuoksi hybriditapahtumana, eikä perinteistä kulkuetta järjestetä.

Borenius osallistui myös Pride-kulkueeseen 2019. Tänä vuonna Helsinki Pride pidetään koronatilanteen vuoksi hybriditapahtumana, eikä perinteistä kulkuetta järjestetä.

9.9.2020 12:24

Teks­ti Jo­han­na Kai­nu­lai­nen // Kuva Bo­re­nius

Suunnannäyttäjä

Bo­re­nius Asi­a­na­jo­toi­mis­to on sek­su­aa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­tö­jen oi­keuk­sia puo­lus­ta­van Hel­sin­ki Pri­den pää­yh­teis­työ­kump­pa­ni­na jo tois­ta vuot­ta pe­räk­käin. Toi­mis­to ko­kee yh­teis­työn Pri­den kans­sa luon­te­vak­si, sil­lä yh­den­ver­tai­suu­den ja oi­keu­den­mu­kai­suu­den edis­tä­mi­nen on myös asi­a­na­ja­juu­den kes­ki­ös­sä.

Bo­re­nius oli jo poh­ti­nut so­pi­vaa ta­paa tu­kea Pri­dea, kun asi­a­na­ja­ja Hen­na Jo­vio eh­dot­ti joh­dol­le yh­teis­työ­tä yh­tei­sön kans­sa. Hä­nel­le se kyt­key­tyy vah­vas­ti asi­a­na­ja­juu­den ar­vo­poh­jaan.

– Asi­a­na­ja­ja­kun­nan roo­liin oi­keus­val­ti­on edis­tä­jä­nä ja oi­keus­tur­van var­mis­ta­ja­na kuu­luu kes­kei­ses­ti yh­den­ver­tai­suu­den ja mui­den pe­ru­soi­keuk­sien edis­tä­mi­nen. Sen vuok­si tun­tui, et­tä tämä on asia, jol­le pi­tää osoit­taa tu­kea laa­jem­min­kin. Olen on­nel­li­nen ja yl­peä, et­tä Bo­re­nius tart­tui in­nol­la ide­aan.

Kump­pa­nuus ei ra­joi­tu pel­käs­tään syys­kui­seen Hel­sin­ki Pride -viik­koon, vaan Bo­re­nius avus­taa Hel­sin­ki Pride -yh­tei­söä pro bono -poh­jal­ta oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä läpi vuo­den.

– Pride on kas­va­nut vuo­si vuo­del­ta, jo­ten heil­le myös tu­lee en­tis­tä enem­män oi­keu­del­li­sia ky­sy­myk­siä poh­dit­ta­vak­si. Olem­me mu­ka­na rat­kai­se­mas­sa nii­tä, Jo­vio taus­toit­taa.

Kump­pa­nuus osal­lis­taa koko toi­mis­ton väen. Kos­ka apua tar­vi­taan eri puo­lil­ta toi­mis­toa, yh­teis­työ tu­lee mie­lek­kääl­lä ta­val­la nä­ky­väk­si ar­jes­sa.

So­ra­ää­niä ei ole kuu­lu­nut. Kump­pa­nuut­ta ovat kii­tel­leet niin asi­ak­kaat kuin uu­det työn­te­ki­jät­kin, ja ai­he nou­see esil­le lä­hes kai­kis­sa työ­haas­tat­te­luis­sa.

– Täl­lä alal­la kil­pai­lu par­hais­ta osaa­jis­ta on to­del­la ko­vaa. Kes­kus­te­luis­sa uu­sien työn­te­ki­jöi­den kans­sa on tul­lut esiin, et­tä kump­pa­nuus Pri­den kans­sa re­so­noi vah­vas­ti eri­tyi­ses­ti nuo­ris­sa työn­te­ki­jöis­sä ja opis­ke­li­jois­sa. Yh­teis­työ vies­tii ar­vois­tam­me työ­yh­tei­sö­nä ja roh­keu­des­ta heit­täy­tyä uu­teen, toi­mi­tus­joh­ta­ja Cas­per Her­ler ker­too.

Myös ul­ko­mai­set yh­teis­työ­kump­pa­nit ovat kii­tel­leet yh­teis­työ­tä – ja sa­mal­la ih­me­tel­leet, et­tä nyt­kö vas­ta Suo­men asi­a­na­jo­a­lal­la he­rä­tään asi­aan.

Kon­ser­va­tii­vi­sek­si miel­le­tyl­lä alal­la on tär­ke­ää, et­tei pis­te­tä pää­tä pen­saa­seen, vaan näy­te­tään, et­tä nämä ovat ar­vo­ja, joi­den rin­nal­la ha­lu­taan seis­tä, Hen­na Jo­vio ko­ros­taa. Ky­sees­sä ei myös­kään ole vain yh­den asi­a­na­jo­toi­mis­ton pro­jek­ti, vaan toi­vot­tu suun­ta koko alal­le.

– Asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen kas­va­es­sa li­sään­tyy myös koko alan toi­mis­to­jen yh­teis­kun­nal­li­nen vas­tuu. Toi­vom­me, et­tä muut­kin asi­a­na­jo­toi­mis­tot läh­te­vät mu­kaan ja myös Asi­a­na­ja­ja­liit­to pi­tää di­ver­si­teet­ti­a­si­aa esil­lä. Voim­me yl­lät­tää yh­teis­kun­nan po­si­tii­vi­ses­ti te­ke­mäl­lä jo­tain, mitä asi­a­na­ja­jil­ta ei pe­rin­tei­ses­ti odo­te­ta. Mi­nun mie­les­tä­ni mei­dän asi­a­na­ja­jien pi­täi­si ol­la etu­ne­näs­sä vie­mäs­sä näi­tä di­ver­si­teet­ti­a­si­oi­ta eteen­päin, Cas­per Her­ler tii­vis­tää.