JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.9.2020 8:00

Teks­ti Sari Krap­pe // Kuva Asi­a­na­ja­ja­liit­to

Tienviittoja lakitermien viidakkoon

Ku­ten ylei­ses­ti tie­de­tään, oi­keu­den­hoi­don alal­la vi­li­see ter­me­jä, joi­den mer­ki­tys­tä har­va ym­mär­tää. Oi­keus­rat­taat tu­tuk­si -kam­pan­jal­la Asi­a­na­ja­ja­liit­to ha­lu­aa li­sä­tä ym­mär­rys­tä oi­keu­den­hoi­don alan kes­kei­sim­mäs­tä sa­nas­tos­ta. Lis­ta si­säl­tää am­mat­ti­ni­mik­kei­tä, or­ga­ni­saa­ti­oi­ta, pro­ses­se­ja ja mui­ta oi­keu­den­hoi­toon liit­ty­viä ter­me­jä. 

Sa­na­se­li­tyk­set ovat tar­koi­tuk­sel­la ly­hyi­tä ja na­pa­koi­ta – tär­ke­ä­nä oh­je­nuo­ra­na on ol­lut ym­mär­ret­tä­vyys suu­rel­le ylei­söl­le. Eri­lai­sia oi­keu­den­hoi­don sa­nas­to­ja on ol­lut ai­em­min­kin ne­tis­sä, mut­ta ai­na­kin oi­keu­sa­lan ul­ko­puo­li­sil­le myös ter­mien se­li­tyk­set ovat usein yh­tä han­ka­lia kuin it­se sel­vi­tet­tä­vä sana. 

Kam­pan­ja lan­see­rat­tiin syys­kuun alus­sa sekä verk­ko­si­vuil­la et­tä so­mes­sa. Suo­sio yl­lät­ti: eten­kin Twit­te­ris­sä päi­vi­tyk­sis­tä ty­kät­tiin ja nii­tä ja­et­tiin run­saas­ti. Sa­mal­la tuli pal­jon eh­do­tuk­sia uu­sis­ta suo­men­net­ta­vis­ta ter­meis­tä sekä täs­men­nyk­siä ai­em­piin mää­rit­te­lyi­hin, po­si­tii­vi­sis­ta pa­laut­teis­ta pu­hu­mat­ta­kaan.

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton so­me­vies­tin­nän tar­koi­tus on­kin ol­lut teh­dä hiu­kan eri­lais­ta oi­keus­vies­tin­tää: pil­ke sil­mä­kul­mas­sa, jot­ta myös suu­ri ylei­sö kiin­nos­tuu ja tie­toi­suus niin oi­keu­den­hoi­don ter­meis­tä kuin pro­ses­seis­ta le­vi­äi­si. 

 

Puut­tuu­ko lis­tal­ta mie­les­tä­si jo­tain olen­nais­ta? Tai ha­lu­at­ko täs­men­tää jo­tain tai an­taa muu­ta pa­lau­tet­ta? Mei­dät ta­voi­tat säh­kö­pos­til­la: vies­tin­ta@asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi.

 

asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi/oi­keus­rat­taat­tu­tuk­si
#oi­keus­rat­taat­tu­tuk­si #oi­keus­rat­taat