JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.9.2020 8:00

Uusia lääkkeitä krooniseen tautiin

Tuo­mi­ois­tuin­vi­ras­to twiit­ta­si elo­kuus­sa, et­tä ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si kes­key­tet­ty­jen ri­ko­sa­si­oi­den mää­rät las­ke­vat edel­leen. Tä­män vuo­den huh­ti­kuus­sa nel­jän ja puo­len tu­han­nen kes­key­tet­ty­jen ri­ko­sa­si­oi­den lu­ku­mää­rä nou­si ke­sä­kuus­sa yli kuu­teen­tu­han­teen, ja mää­rä oli elo­kuun lop­pu­puo­lel­la las­ke­nut noin vii­teen­tu­han­teen. 

Nämä ovat nu­me­roi­ta ja ti­las­to­lu­ku­ja. Mut­ta ne ovat myös oi­kei­ta ih­mi­siä kos­ket­ta­via on­gel­mia, joil­la voi ol­la py­sy­viä vai­ku­tuk­sia hei­dän elä­mään­sä ja tu­le­vai­suu­teen­sa. 

Asi­a­na­ja­ja Han­na-Ma­ria Sep­pä twiit­ta­si sa­maan ai­kaan, et­tä 16-vuo­ti­aa­seen uh­riin koh­dis­tu­neen sek­su­aa­li­ri­kos­ju­tun is­tun­to­päi­väk­si oli an­net­tu tou­ko­kuu 2021 – ja et­tä te­ko­ai­ka oli ke­sä­kuu 2016. Tuol­loin ei ko­ro­nas­ta ole ol­lut tie­to­a­kaan. Asi­a­na­ja­jien tie­dos­sa on lu­kui­sia vas­taa­via esi­merk­ke­jä.

Tuo­mi­ois­tui­mil­le on lu­vas­sa hen­ki­lös­tö­re­surs­se­ja ruuh­kien pur­kuun, mut­ta ny­ky­ar­vi­on mu­kaan me­nee kol­me­kin vuot­ta, et­tä ruuh­kat on pu­ret­tu. Jut­tu­su­mat ja pit­kät kä­sit­te­ly­a­jat ovat ol­leet iso oi­keus­tur­va­on­gel­ma vuo­si­kau­sia – jo pal­jon en­nen ko­ro­naa. Pelk­kä hen­ki­lö­re­surs­sien li­sää­mi­nen ei ole lää­ke kroo­ni­seen ja pa­he­ne­vaan tau­tiin, vaan tar­vi­taan uu­sia lääk­kei­tä. Asi­a­na­ja­ja­liit­to on jo pit­kään vaa­ti­nut, et­tä pro­ses­se­ja kat­so­taan nyt kriit­ti­ses­ti läpi ja teh­dään no­pe­as­ti vaa­di­tut kor­jaus­liik­keet. Myös etäis­tun­to­ja on li­sät­tä­vä, kos­ka muu­ten jo­not vain pit­kit­ty­vät. 

Tä­män vuo­den Asi­a­na­ja­ja­päi­väs­sä pe­rään­kuu­lu­tim­me oi­keu­den­hoi­don hoi­to­ta­kuu­ta – eli lais­sa sää­det­tyä mää­rä­ai­kaa sii­tä, mis­sä ajas­sa kan­sa­lai­sen tuo­mi­ois­tui­na­sia tu­lee kä­si­tel­lä. An­noim­me sil­le ni­mek­si OHO-uu­dis­tus. Ky­syim­me tuol­loin oi­keu­den­hoi­don ylim­mäl­tä joh­dol­ta myös sitä, mi­ten oi­keu­den­käyn­tip­ro­ses­sia voi­si muut­taa niin, et­tä koko ket­ju saa­daan no­pe­am­min vie­tyä läpi, ku­ten mo­nes­sa muus­sa maas­sa ta­pah­tuu. 

Em­me­pä var­maan it­se­kään tien­neet, kuin­ka akuut­te­ja ky­sy­myk­siä esi­tim­me – ja nyt on to­del­la­kin ai­ka teh­dä jo­tain muu­ta kuin tar­jo­ta li­sää jo­no­tus­lap­pu­ja.

 

Min­na Me­len­der

pää­sih­tee­ri