JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.9.2020 8:00

Strategiaamme kirkastettava

En­sim­mäi­set kuu­kau­te­ni Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja­na ovat ol­leet hy­vin eri­lai­sia kuin ai­kai­sem­mil­la pu­heen­joh­ta­jil­la. Lii­ton omia ja mui­den jär­jes­tä­miä ta­pah­tu­mia on jou­dut­tu pe­ru­maan, ei­kä var­muut­ta sii­tä, mil­loin ti­lan­ne nor­ma­li­soi­tuu, ole.

Täs­sä ti­lan­tees­sa ja pu­heen­joh­ta­jan vaih­tu­es­sa on eri­tyi­sen hyvä ai­ka py­säh­tyä miet­ti­mään lii­ton pe­rus­teh­tä­vää – mitä me olem­me ja mitä me em­me ole. Sa­mal­la on poh­dit­ta­va myös sitä, mitä me teem­me ja mitä em­me tee. Re­surs­sim­me ovat ra­jal­li­set. On tär­ke­ää teh­dä hy­vin ne asi­at, mitä teem­me, ja kes­kit­tyä nii­hin.

Lii­ton toi­mis­ton hen­ki­lö­kun­ta on teh­nyt pe­rus­teh­tä­vää kos­ke­vaa poh­din­taa omal­ta osal­taan, ja hal­li­tus aloit­ti työn­sä ke­sä­lo­mien jäl­keen miet­ti­mäl­lä sa­mo­ja ky­sy­myk­siä. Stra­te­gi­a­ko­kouk­sen tee­ma oli si­ten hal­li­tus­työn yti­mes­sä – mikä on Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pe­rus­teh­tä­vä ja mil­lä kei­noin mei­dän pi­tää sitä to­teut­taa. Työ ei tul­lut val­miik­si yh­des­sä vii­kon­lo­pus­sa, mut­ta pää­sim­me hy­vään al­kuun.

Hal­li­tuk­sen täy­tyy rai­va­ta omaan ai­ka­tau­luun­sa enem­män ai­kaa stra­te­gi­seen kes­kus­te­luun. Olem­me vii­me vuo­si­na sel­keyt­tä­neet lii­ton toi­mis­ton ja hal­li­tuk­sen vä­lis­tä työn­ja­koa, mut­ta ope­ra­tii­vi­sen ja stra­te­gi­sen työn ra­jan­ve­toa on teh­tä­vä edel­leen. 

Poik­keuk­sel­li­set ajat vai­kut­ta­vat myös asi­a­na­ja­jien ar­ki­työ­hön edel­leen, vaik­ka toi­vot­ta­vas­ti ke­vään ta­pais­ta is­tun­to­jen laa­ja­mit­tais­ta pe­ruun­tu­mis­ta ei enää näh­dä. Tuo­mi­ois­tuin­vi­ras­ton ar­vi­on mu­kaan ke­vään ai­ka­na noin 8 000 ju­tun kä­sit­te­ly lyk­kään­tyi, ja sii­tä ai­heu­tu­nut ruuh­ka saa­daan pu­ret­tua pa­ris­sa vuo­des­sa. Oi­keus­mi­nis­te­riö esit­tää vuo­den 2021 val­ti­on ta­lou­sar­vi­oon li­sä­ra­hoi­tus­ta, jol­la oli­si mah­dol­lis­ta saa­da apua ruuh­kien pur­kuun tuo­mi­ois­tui­mes­sa.

Li­sä­ra­hoi­tus on toki ter­ve­tul­lut­ta, mut­ta Asi­a­na­ja­ja­liit­to on esit­tä­nyt työ­ta­pau­u­dis­tuk­sia, joil­la voi­tai­siin no­peut­taa jut­tu­jen kä­sit­te­lyä kai­kis­sa olo­suh­teis­sa, ei pel­käs­tään poik­keu­so­lois­sa. Olem­me saa­neet esi­tyk­sil­lem­me hy­vin me­di­a­huo­mi­o­ta, mut­ta muut oi­keu­den­hoi­don toi­mi­jat ei­vät ole tois­tai­sek­si läh­te­neet mu­kaan tä­hän kes­kus­te­luun. Eh­do­tuk­siim­me voi tu­tus­tua osoit­tees­sa asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi/ty­o­ta­pa­re­for­mi .

Haas­ta­vi­na ai­koi­na on eri­tyi­sen tär­keä pi­tää yl­lä us­koa pa­rem­paan huo­mi­seen. Sik­si täs­sä­kin leh­des­sä vi­si­oi­daan tu­le­vai­suut­ta, ker­ro­taan asi­a­na­ja­jien hyö­dyn­tä­mi­ses­tä vä­li­mies­me­net­te­lyis­sä ja so­vit­te­lus­sa sekä ava­taan uu­sien in­nok­kai­den hal­li­tuk­sen jä­sen­ten aja­tuk­sia. Lii­ton toi­mis­tos­sa aloi­te­taan myös Green Of­fi­ce -työ vas­tuul­li­suus­tee­mam­me mu­kai­ses­ti. Voim­me teh­dä tu­le­vai­suu­den kan­nal­ta pa­rem­pia va­lin­to­ja joka päi­vä kai­kes­sa, mitä teem­me.

Han­na Räi­hä-Män­ty­har­ju

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja
@h_rai­ha

Vår stra­te­gi bör för­tyd­li­gas

Mina förs­ta må­na­der som ord­fö­ran­de för Ad­vo­kat­för­bun­det har va­rit myc­ket an­nor­lun­da jäm­fört med de ti­di­ga­re ord­fö­ran­de­na. För­bun­det har va­rit tvun­get att stäl­la in sina eg­na eve­ne­mang och eve­ne­mang som ar­ran­ge­rats av and­ra, och det fin­ns in­gen sä­ker­het om när si­tu­a­ti­o­nen nor­ma­li­se­ras.

I den­na si­tu­a­ti­on och vid byte av ord­fö­ran­de är det ett särs­kilt bra til­l­fäl­le att stan­na upp och fun­de­ra på för­bun­dets grund­läg­gan­de up­p­gift – vad vi är och vad vi in­te är. Sam­ti­digt mås­te vi ock­så fun­de­ra på vad vi gör och vad vi in­te gör. Våra re­sur­ser är beg­rän­sa­de. Det är vik­tigt att vi gör de sa­ker bra som vi gör och att vi fo­ku­se­rar på dem.

Per­so­na­len vid för­bun­dets byrå har för egen del fun­de­rat på den grund­läg­gan­de up­p­gif­ten, och sty­rel­sen in­led­de sitt ar­be­te ef­ter se­mest­rar­na ge­nom att fun­de­ra på sam­ma frå­gor. Stra­te­gi­mö­tets tema stod så­le­des i cent­rum för sty­rel­se­ar­be­tet – vad är Ad­vo­kat­för­bun­dets grund­läg­gan­de up­p­gift och på vil­ka sätt ska vi ge­nom­fö­ra den. Ar­be­tet blev in­te fär­digt på ett vec­kos­lut, men vi fick en bra start.

Sty­rel­sen mås­te i sitt tids­sc­he­ma re­ser­ve­ra mer tid för att dis­ku­te­ra stra­te­gin. Un­der de se­nas­te åren har vi för­tyd­li­gat ar­bets­för­del­nin­gen mel­lan för­bun­dets byrå och sty­rel­sen, men gränsd­rag­nin­gen mel­lan det ope­ra­ti­va och stra­te­gis­ka ar­be­tet mås­te yt­ter­li­ga­re gås ige­nom.

Un­der svåra ti­der är det särs­kilt vik­tigt att up­p­rät­t­hål­la tron på en bät­t­re mor­gon­dag. Även i den här tid­nin­gen fin­ns det där­för en vi­si­on för fram­ti­den, in­for­ma­ti­on om hur ad­vo­ka­ter kan an­vän­das vid skil­je­doms­för­fa­ran­den och för­lik­nin­gen och så får vi ock­så läsa om vad våra nya iv­ri­ga sty­rel­se­le­da­mö­ter fun­de­rar. På för­bun­dets kon­tor in­leds ock­så Green Of­fi­ce ar­be­tet i en­lig­het med vårt te­ma­år för ans­vars­ta­gan­de. Vi kan i al­lt vad vi gör var­je dag göra bät­t­re val med tan­ke på fram­ti­den.