JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.9.2020 8:00

Haavoittuvimpien oikeus

”Olen ta­van­nut kym­me­niä ih­mi­siä, jot­ka ku­vit­te­le­vat ju­ris­tin­sa ole­van nai­nen, vaik­ka oi­ke­as­ti ky­sees­sä on mies. He us­ko­vat kes­kus­tel­leen­sa asi­a­na­ja­jan­sa kans­sa, vaik­ka kes­kus­te­lu­kump­pa­ni on ol­lut esi­mer­kik­si la­ki­toi­mis­ton sih­tee­ri tai tulk­ki.” Näin ker­toi suo­ma­lai­nen ih­mi­soi­keu­sak­ti­vis­ti, joka on ol­lut mu­ka­na sel­vit­tä­mäs­sä noin kah­ta­sa­taa tur­va­paik­kap­ro­ses­sia. Jou­kos­sa on hät­käh­dyt­tä­viä ta­pauk­sia.

Kym­me­net ih­mi­set ei­vät ole kes­kus­tel­leet ju­ris­tin­sa kans­sa kos­kaan. Oi­keu­del­li­nen avus­ta­ja ei ole mis­sään vai­hees­sa käy­nyt asi­ak­kaan­sa kans­sa läpi pää­tös­tä, vaan kes­kus­te­lut on hoi­ta­nut toi­nen hen­ki­lö.

Kym­me­nis­sä ta­pauk­sis­sa asi­a­kas oli toi­mit­ta­nut oi­keu­del­li­sel­le avus­ta­jal­leen ti­lan­tees­taan ai­neis­toa, jota tämä ei ol­lut liit­tä­nyt va­li­tuk­seen. Mo­nis­sa ta­pauk­sis­sa avus­ta­ja oli nos­ta­nut täy­den palk­ki­on va­li­tuk­ses­ta, jon­ka asi­a­si­säl­tö oli: ”Va­li­tam­me pää­tök­ses­tä. Asi­a­kas on vai­non uh­ri.”

Jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa asi­a­kas sai tie­don pää­tök­ses­tä niin myö­hään, et­tei sii­tä enää voi­nut va­lit­taa. Jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa taas asi­a­na­ja­ja oli teh­nyt va­li­tuk­sen pää­tök­ses­tä kes­kus­te­le­mat­ta asi­ak­kaan­sa kans­sa lain­kaan. Yh­des­sä ta­pauk­ses­sa ira­ki­lai­nen per­he oli pää­ty­nyt pa­pe­rit­to­mak­si tie­tä­mät­tään, kos­ka asi­a­na­ja­ja ei omien sa­no­jen­sa mu­kaan ha­lun­nut tuot­taa per­heel­le pet­ty­mys­tä ker­to­mal­la ne­ga­tii­vi­ses­ta pää­tök­ses­tä.

Yh­teis­tä kym­me­nil­le sel­vi­te­tyil­le ta­pauk­sil­le oli, et­tä ih­mi­sil­lä ei ol­lut min­kään­lais­ta kä­si­tys­tä sii­tä, mi­ten hei­dän asi­aan­sa oli oi­keu­des­sa hoi­det­tu tai kuka sitä hoi­ti. Useis­sa ta­pauk­sis­sa pää­tök­set teh­tiin puut­teel­li­sin tie­doin, kos­ka asi­ak­kaan toi­mit­ta­ma ai­neis­to ei kos­kaan pää­ty­nyt osak­si kä­sit­te­lyä.

 

Oi­keu­den­mu­kai­nen oi­keusp­ro­ses­si on ih­mi­soi­keuk­siin kuu­lu­va pe­ru­soi­keus. Sen pe­ru­se­del­ly­tyk­siä ovat muun mu­as­sa yh­den­ver­tai­suus, oi­keus tul­la kuul­luk­si ja saa­da pe­rus­tel­tu pää­tös sekä te­hok­kaat muu­tok­sen­ha­ku­kei­not. Kym­me­nis­sä sel­vi­tyk­sen koh­tei­na ol­leis­sa tur­va­paik­kap­ro­ses­seis­sa nämä edel­ly­tyk­set ei­vät ole to­teu­tu­neet.

Oi­keus­val­ti­os­sa näin ei pi­täi­si ta­pah­tua. Eri­tyi­sen huo­les­tut­ta­vaa on, et­tä lai­min­lyön­nit kos­ke­vat haa­voit­tu­vim­mas­sa ase­mas­sa ole­via ih­mi­siä, joi­den koh­dal­la pro­ses­sin lop­pu­tu­lok­ses­ta saat­taa riip­pua koko elä­mä.

Jos Maa­han­muut­to­vi­ras­ton vir­kai­li­jat pi­tä­vät asi­ak­kaan ker­to­mus­ta epä­luo­tet­ta­va­na, oi­keu­del­li­sen avus­ta­jan toi­mit­ta­mal­la ai­neis­tol­la on suo­je­lu­tar­peen ar­vi­oin­nis­sa kes­kei­nen mer­ki­tys. Tur­va­pai­kan­ha­ki­jat, jois­ta suu­rin osa ei osaa suo­men kiel­tä ei­kä tun­ne suo­ma­lais­ta oi­keus­jär­jes­tel­mää, ovat oi­keusp­ro­ses­seis­sa kaik­kein hau­raim­mas­sa ase­mas­sa. Heis­tä har­val­la on mah­dol­li­suut­ta pe­nä­tä oi­keuk­si­aan, tai edes ym­mär­tää, mil­lä ta­val­la asi­an kä­sit­te­ly on hoi­det­tu.

 

Lai­min­lyön­tien taus­tal­la voi ol­la mon­ta syy­tä, mut­ta ai­na­kin yk­si on hy­vin konk­reet­ti­nen: raha. Täl­lä het­kel­lä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den oi­keu­del­li­set avus­ta­jat saa­vat työs­tään urak­ka­palk­ki­on. Har­va yk­si­tyi­nen yri­tys pys­tyy pa­nos­ta­maan ko­vin pal­jon ai­kaa työ­hön, jos­sa kor­vaus ei vas­taa työn mää­rää. Toi­saal­ta asi­ak­kaan oi­keus­tur­va saat­taa kär­siä myös jul­ki­sen oi­keu­sa­vun pii­ris­sä. Usei­den kun­tien oi­keu­sa­pu­toi­mis­tois­sa tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den asi­oi­ta hoi­ta­vat ju­ris­tit, joi­den pa­ras asi­an­tun­te­mus on jol­tain muul­ta lain­sää­dän­nön alu­eel­ta kuin ul­ko­maa­lais­lais­ta. Ti­lan­ne on sa­man­kal­tai­nen kuin se, et­tä läp­pä­vi­kaa sai­ras­ta­va po­ti­las jou­tui­si tur­vau­tu­maan kor­va­lää­kä­rin apuun.

Eli­na Hir­vo­nen

kir­jai­li­ja, elo­ku­van­te­ki­jä