JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.9.2020 8:00

Teks­ti Jo­han­na Kai­nu­lai­nen // Kuva Mik­ko Kaup­pi­nen

Moniäänisyyttä hallitukseen

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tus sai ke­sä­kuus­sa usei­ta uu­sia jä­se­niä. Ou­lu­lai­nen Juha Ryy­nä­nen ja jy­väs­ky­lä­läi­nen Eli­na Saa­ri tuo­vat alu­eel­lis­ta ään­tä pää­tök­sen­te­koon.

Kiin­teis­tö- ja ra­ken­nus­ju­ri­diik­kaan eri­kois­tu­nut Juha Ryy­nä­nen pi­tää tär­ke­ä­nä edis­tää asi­a­na­ja­jien toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä maan­laa­jui­ses­ti. Asi­a­na­ja­jien kil­pai­lu­a­se­maa mui­hin pal­ve­lun­tar­jo­a­jiin ver­rat­tu­na pi­täi­si vah­vis­taa. Sään­te­ly ei sai­si ol­la niin tiuk­kaa, et­tä se vai­keut­taa tar­peet­to­mas­ti asi­a­na­ja­jien toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä. Li­säk­si on tär­ke­ää ot­taa huo­mi­oon eri ko­koi­set asi­a­na­jo­toi­mis­tot, niin isot kuin pie­net­kin.

– Esi­mer­kik­si Ou­lun asi­a­na­jo­toi­mis­toil­la on täl­lä het­kel­lä an­ka­ra kil­pai­lu­ti­lan­ne ti­lin­tar­kas­tu­syh­tei­sö­jen ja mui­den toi­mi­joi­den kans­sa.

Myös Eli­na Saa­ri ni­me­ää ta­voit­teik­seen alu­eel­li­sen ää­nen esiin tuo­mi­sen ja sään­te­lyyn vai­kut­ta­mi­sen. Asi­a­na­ja­jien jul­ki­suus­ku­van pa­ran­ta­mi­nen on se­kin tär­ke­ää Saa­rel­le, joka hoi­taa työs­sään per­he-, pe­rin­tö- ja in­sol­vens­si­a­si­oi­ta, kiin­teis­tö- ja ym­pä­ris­tö­ju­ri­diik­kaa sekä pie­ne­nä eri­koi­suu­te­na maa­oi­keu­sa­si­oi­ta.

– Al­le­kir­joi­tan pu­heen­joh­ta­jam­me nä­ke­myk­sen, et­tä asi­a­na­ja­jien jul­ki­suus­ku­vaa pi­täi­si pa­ran­taa. Olem­me lii­an usein esil­lä vain ne­ga­tii­vi­sis­sa yh­teyk­sis­sä. Asi­an pa­ran­ta­mi­nen ei voi jää­dä yk­sit­täis­ten asi­a­na­ja­jien va­raan, vaan myös Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pi­tää pys­tyä edis­tä­mään sitä.

Ko­ro­na on muut­ta­nut työ­ta­po­ja py­sy­väs­ti. Kum­pi­kaan ei hät­käh­tä­nyt muu­tos­ta, sil­lä töi­den mää­rä ei ole vä­hen­ty­nyt ja asi­oi­den hoi­ta­mi­nen ny­ky­ai­kai­sia työ­vä­li­nei­tä ja etäyh­teyk­siä käyt­tä­en on ol­lut ar­ki­päi­vää jo ai­em­min.

– Olen pyö­rit­tä­nyt toi­mis­toa käy­tän­nös­sä pa­pe­rit­to­mas­ti jo kym­me­nen vuo­den ajan, Juha Ryy­nä­nen ker­too.

– Ja mi­nul­le etä­työs­ken­te­ly on ol­lut osa nor­maa­li­ar­kea jo vuo­sien ajan, Eli­na Saa­ri täy­den­tää.

Hal­li­tuk­ses­sa aloit­ti­vat ke­säl­lä myös hel­sin­ki­läi­set Han­nu Kal­kas ja Mari Lam­pe­nius. Hal­li­tuk­ses­sa on kym­me­nen jä­sen­tä.