JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.9.2020 8:00

Teks­ti Ter­hi Hau­ta­mä­ki // Kuva Shut­ters­tock

Vähemmän paperia ja pienempi hiilijalanjälki

Asi­a­na­ja­ja­liit­to on aloit­ta­nut Green Of­fi­ce -työn. Green Of­fi­ce on WWF:n ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­mä, joka oh­jaa pie­nen­tä­mään ener­gi­an ja ma­te­ri­aa­lin ku­lu­tus­ta työ­pai­koil­la.

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton vies­tin­tä­joh­ta­ja Sari Krap­pe, mik­si liit­to läh­ti mu­kaan?

Tä­män vuo­den tee­mam­me on vas­tuul­li­suus, mut­ta se ei ole vain tä­män vuo­den tee­ma, vaan py­sy­vä toi­min­ta­ta­pa. Meil­lä on ol­lut omia oh­jei­ta ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syy­teen, mut­ta ha­lu­sim­me myös ta­van ra­por­toi­da ja ke­hit­tää toi­min­taa. Tein Green Of­fi­ce -työ­tä ai­em­mas­sa työ­pai­kas­sa­ni, ja mi­nul­la on sii­tä hy­vät ko­ke­muk­set.

Mikä on läh­tö­ti­lan­ne?

Toi­mim­me oi­keu­den alal­la, jo­ten ku­lu­tam­me pal­jon pa­pe­ria. Asi­a­na­ja­ja­lii­tos­sa aloit­ta­es­sa­ni yl­lä­tyin tu­los­tei­den ja pos­ti­tet­ta­vien pa­pe­rei­den mää­räs­tä. Meil­lä on sii­nä mie­les­sä hyvä ti­lan­ne, et­tä säh­köi­nen asi­oin­ti on tu­los­sa työ­ta­vak­sem­me. Olem­me la­ji­tel­leet jät­tei­tä, mut­ta em­me ole las­ke­neet jät­teen mää­rää. Ko­ro­na-­ajan etä­työ on jo pie­nen­tä­nyt hii­li­ja­lan­jäl­ke­äm­me, kun työ­mat­kus­ta­mi­nen on jää­nyt pois. Tä­hän kiin­ni­täm­me huo­mi­o­ta jat­kos­sa­kin.

Mitä käy­tän­nös­sä ta­pah­tuu?

Sel­vi­täm­me tark­kaan ny­ky­ti­lan: säh­kön­ku­lu­tuk­sen, pa­pe­rin­ku­lu­tuk­sen, sen kuin­ka usein jä­te­au­to käy ja niin edel­leen. Edel­li­ses­sä työ­pai­kas­sa käy­tän­nös­sä dyyk­ka­sin ros­kik­sia, kun seu­ra­sin, kuin­ka pal­jon mi­tä­kin jä­tet­tä tu­lee ja kuin­ka mon­ta rii­siä pa­pe­ria ku­lu­tet­tiin.

Ase­tam­me ta­voit­tei­ta, esi­mer­kik­si kuin­ka mon­ta pro­sent­tia vä­hen­näm­me säh­kön tai pa­pe­rin ku­lu­tus­ta vuo­des­sa. Mie­tim­me toi­men­pi­teet ja oh­jeet työ­pai­kal­le. Usein kyse on pie­nis­tä asi­ois­ta: jos esi­mer­kik­si tu­los­tin ei ole omal­la työ­pöy­däl­lä, tu­los­ta­mi­sen tar­vet­ta poh­tii tar­kem­min.

Kuin­ka pit­kään tämä työ jat­kuu?

Toi­vot­ta­vas­ti ikui­ses­ti. Kun eko­lo­gi­suu­den kelk­kaan läh­tee, oli­si vi­her­pe­sua teh­dä sitä joi­ta­kin vuo­sia ja sit­ten päät­tää, et­tä nyt riit­ti. Moni asi­a­na­jo­toi­mis­to on jo Green Of­fi­ce -työs­sä mu­ka­na. Ne ovat näyt­tä­neet esi­merk­kiä muil­le, ja niin me­kin ha­lu­am­me teh­dä.