JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.9.2020 7:59

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Mik­ko Kaup­pi­nen

Omaisuus päivänvaloon

Pe­rin­tö, osi­tus ja omai­suus­ri­kok­set -kou­lu­tus pu­reu­tuu pe­rin­tö­a­si­oi­hin ja osi­tuk­seen ri­ko­soi­keu­den nä­kö­kul­mas­ta. Vi­ra­no­mai­sa­pu voi ol­la ai­noa kei­no saa­da sel­koa epä­sel­vyyk­siin, sa­noo yk­si kou­lut­ta­jis­ta, asi­a­na­ja­ja, oi­keus­tie­teen toh­to­ri, Pek­ka Tuu­nai­nen.

Mit­kä ovat han­ka­lim­pia omai­suu­teen ja sen ja­koon liit­ty­viä ti­lan­tei­ta, jois­sa avus­ta­jaa tar­vi­taan?

Sel­lai­sia ovat omis­tuk­seen liit­ty­vät epä­sel­vyy­det ja eri­mie­li­syy­det. Pait­si et­tä omai­suu­den ar­vo on usein rii­tai­nen, omai­suut­ta voi­daan epäil­lä ole­van enem­män kuin toi­mi­tuk­ses­sa il­moi­te­taan tai omis­tus­suh­teet ovat muut­tu­neet epäi­lyt­tä­väl­lä ta­val­la. Myös omis­tus­ra­ken­nel­mat voi­vat ol­la niin mo­ni­mut­kai­sia, et­tä oi­kea omis­ta­ja tun­tuu ole­van ka­dok­sis­sa tai sen sel­vit­tä­mi­seen suh­tau­du­taan pas­sii­vi­ses­ti.

Min­kä­lai­sia omi­nai­suuk­sia avus­ta­jal­ta vaa­di­taan näis­sä ti­lan­teis­sa?

Ky­kyä ar­vi­oi­da teh­ty­jen omai­suus­jär­jes­te­lyi­den mer­ki­tys­tä pää­mie­hen kan­nal­ta ja sel­vit­tää asia pää­mie­hen ym­mär­tä­mäl­lä ta­val­la. Myös tai­to ar­vot­taa omai­suut­ta ja ar­vi­oin­ti­a­si­an­tun­ti­joi­den ver­kos­to no­peut­ta­vat työ­tä huo­mat­ta­vas­ti. Pit­kä­jän­tei­syy­des­tä ja rau­tai­sis­ta her­mois­ta­kaan ei ole hait­taa.

Mil­loin on syy­tä tur­vau­tua vi­ra­no­mai­sen apuun ja teh­dä tut­kin­ta­pyyn­tö?

Jos koko ajan tör­mää pas­sii­vi­suu­teen ja epä­sel­vyyk­siin, vi­ra­no­mai­sa­pu voi ol­la ai­noa kei­no saa­da ote asi­aan. Mut­ta sil­loin­kin tu­lee ol­la taus­ta­työ teh­ty­nä ja epäi­lyk­sil­le tu­lee ol­la ju­ri­dis­ta poh­jaa. Kova lah­joit­ta­mis­ha­lu, omis­tus­jär­jes­te­lyt ja omai­suu­den tuh­laa­mi­nen ei­vät si­näl­lään ole ri­kol­lis­ta toi­min­taa.

Pe­rin­tö, osi­tus ja omai­suus­ri­kok­set

27.10.2020, Tek­nis­kan Sa­lit, Ee­ri­kin­ka­tu 2 Hel­sin­ki, myös etä­nä.