JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.9.2020 8:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Mar­ja Vää­nä­nen

Eettinen penkkiurheilija

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton eet­ti­sen va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Han­nu Kal­kas muis­tut­taa, et­tä kaik­ki te­ke­vät vir­hei­tä.

Mitä it­se pi­dät asi­a­na­ja­jan työn etii­kan kan­nal­ta tär­keim­pi­nä ar­voi­na?

Kaik­ki toi­min­ta pe­rus­tuu pe­ru­sar­voi­hin:
lo­jaa­li­suus, riip­pu­mat­to­muus, es­teet­tö­myys, luot­ta­muk­sel­li­suus ja kun­ni­al­li­suus. Kaik­ki me kui­ten­kin teem­me vir­hei­tä. Omien vir­hei­den tun­nis­ta­mi­nen ja re­hel­li­nen tun­nus­ta­mi­nen pa­ran­taa omaa oloa ja on omi­aan hel­pot­ta­maan asi­oi­ta.

Min­kä­lai­sia ai­hei­ta eet­ti­nen va­li­o­kun­ta kä­sit­te­lee ja ovat­ko tie­tyt ai­heet ko­ros­tu­neet niis­sä vii­me vuo­si­na?

Va­li­o­kun­nas­sa kä­si­tel­lään asi­a­na­ja­ja­oi­keu­del­li­sen ja -eet­ti­sen sään­te­lyn tul­kin­ta­ky­sy­myk­siä. Esi­mer­kik­si sään­te­ly­työ­ryh­män aja­tuk­sis­ta ei kui­ten­kaan ky­syt­ty va­li­o­kun­nan mie­li­pi­det­tä. Va­li­o­kun­ta kä­sit­te­lee jos­kus yh­teen de­tal­jiin tai hy­vin pie­neen jouk­koon asi­a­na­ja­jis­ta koh­dis­tu­via ky­sy­myk­siä, ku­ten lii­ton ja osas­to­jen roo­lia suh­tees­sa asi­a­na­ja­jien jat­ka­mi­seen, vir­tu­aa­li­toi­mis­to­ja, toi­mis­to­yh­tei­sö­jä tai neu­vot­te­le­vien la­ki­mies­ten ase­maa.

Mitä it­se saat va­li­o­kun­nan työs­tä?

Kes­kus­te­lu kol­le­go­jen kans­sa avaa uu­sia nä­kö­kan­to­ja asi­a­na­ja­jan työ­hön.

Ke­nen eet­ti­nen ajat­te­lu on vai­kut­ta­nut eni­ten omaa­si?

Edes­men­neen kol­le­gan Aar­no Ar­ve­lan toi­min­ta, myös eet­ti­syy­des­sään, he­rät­ti ai­koi­naan kun­ni­oi­tus­ta. Jos sa­maan pys­tyi­si, hy­vin me­ni­si.

Mil­lai­sin kei­noin le­puu­tat ai­vo­ja työn ja va­li­o­kun­ta­työn ul­ko­puo­lel­la?

Ur­hei­lu on ai­na ol­lut lä­hel­lä sy­dän­tä­ni. Ny­ky­ään kal­lis­tun ene­ne­väs­sä mää­rin penk­kiur­hei­luun. Pa­ras­ta penk­kiur­hei­lua on seu­ra­ta omien las­ten te­ke­mis­tä.