JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Asianajaja Jukka Rahikkala (vas.) ja Advo MC tauolla Liettuassa kesällä 2018.

Asianajaja Jukka Rahikkala (vas.) ja Advo MC tauolla Liettuassa kesällä 2018.

23.9.2020 8:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Heik­ki Lai­ti­nen

Jukka Rahikkala: Kahdella pyörällä Venetsiaan

”Moot­to­ri­pyö­räi­ly­har­ras­tuk­se­ni al­koi ta­val­laan jo kou­lu­poi­ka­na, kun sain lai­na­ta ka­ve­rin mo­poa. Ihas­tuin heti aja­mi­sen tun­nel­maan. Sama tun­nel­ma on säi­ly­nyt, vaik­ka kul­ku­pe­lit ovat myö­hem­min pa­ran­tu­neet.

Moot­to­ri­pyö­rä­har­ras­tus on ny­kyi­sin niin yleis­tä, et­tä ke­tään ei juu­ri yl­lä­tä, jos asi­a­na­ja­ja moot­to­ri­pyö­räi­lee. Har­ras­tus ko­e­taan pää­sään­töi­ses­ti po­si­tii­vi­se­na asi­a­na. Asi­ak­kai­den kans­sa mi­nul­la ei ole ta­pa­na tuo­da sitä esil­le, el­len tie­dä asi­ak­kaan myös har­ras­ta­van moot­to­ri­pyö­räi­lyä. Sil­loin se an­taa ai­heen kah­vi­pöy­tä­kes­kus­te­lul­le.

Ker­ran me­nin ta­paa­maan uu­den asi­ak­kaan toi­mi­tus­joh­ta­jaa, jon­ka tie­sin aja­van tie­tyn merk­ki­sel­lä pyö­räl­lä. Kos­ka ky­sei­nen merk­ki ja­kaa har­ras­ta­jien kes­kuu­des­sa mie­li­pi­tei­tä, pää­tin ava­ta kes­kus­te­lun ky­sy­mäl­lä toi­mi­tus­joh­ta­jal­ta, mil­loin hän ai­koo os­taa ti­lal­le oi­ke­an moot­to­ri­pyö­rän. Hän veti kui­ten­kin pi­tem­män kor­ren heit­tä­mäl­lä vas­ta­ky­sy­myk­sek­si, mil­loin minä ai­on kas­vaa ai­kui­sek­si ja hank­kia hä­nen kans­saan sa­man merk­ki­sen pyö­rän.

It­se ajan sään­nöl­li­ses­ti kah­des­sa moot­to­ri­pyö­rä­jen­gis­sä, jois­ta toi­nen on Ad­vo MC. Se on yh­tei­sö­muo­dol­taan ”muu yh­tei­sö”, jon­ka puit­teis­sa on teh­ty reis­su­ja ai­na Ve­net­si­aan as­ti. Kos­ka jä­se­nis­töl­lä on yh­tei­nen op­pi­taus­ta, ajo-oh­jel­maa py­ri­tään tee­moit­ta­maan sen mu­kaan. Ko­ro­na on tie­tys­ti ra­joit­ta­nut myös Ad­vo MC:n toi­min­taa si­ten, et­tä ku­lu­van kau­den ai­ka­na on ajet­tu vain ko­ti­maas­sa.

Tänä ajo­kau­te­na aje­len itä­val­ta­lai­sen KTM-teh­taan mat­ka­pyö­räl­lä. Sii­nä mi­nua vie­hät­tää ren­to ajo­a­sen­to ja ke­hit­ty­nyt tek­niik­ka. Kul­ku­pe­li­nä moot­to­ri­pyö­rä on hy­vil­lä il­moil­la ver­ra­ton, kos­ka sil­lä tu­lee ajel­tua myös pää­väy­lien ul­ko­puo­lel­la. Suo­mi tu­lee tu­tuk­si.

Muis­ta kii­reis­tä joh­tu­en omat ajo­ni ajoit­tu­vat ny­kyi­sin pää­a­si­as­sa vii­kon­lop­pui­hin, mut­ta var­sin­kin hy­väl­lä sääl­lä myös työ­mat­kan tait­ta­mi­nen moot­to­ri­pyö­räl­lä on­nis­tuu hy­vin. Vii­mek­si kä­vin ke­sä­lo­man jäl­keen asi­a­na­ja­ja­kol­le­ga­ni kans­sa Ou­lus­sa neu­vot­te­lus­sa kak­si­pyö­räi­sil­lä.

Moot­to­ri­pyö­räi­ly on te­ho­kas tapa ir­tau­tua työ­ru­tii­neis­ta, kos­ka aja­mi­seen on pak­ko kes­kit­tyä. Se on an­ta­nut myös hy­viä ys­tä­vyys­suh­tei­ta; sa­man­hen­ki­ses­sä ryh­mäs­sä aja­mi­nen on mu­ka­vaa puu­haa.

Sa­no­taan, et­tä moot­to­ri­pyö­räl­lä aja­mi­sen hie­nout­ta on vai­ke­a­ta se­lit­tää sel­lai­sel­le, joka ei it­se aja, ja sel­lai­sel­le joka ajaa, sitä ei tar­vit­se se­lit­tää. Hie­noa se kui­ten­kin on.”