JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.9.2020 8:00

Teks­ti Pek­ka Män­ty­lä // Ku­vat Shut­ters­tock ja Mik­ko Kaup­pi­nen

Riita poikki

So­vit­te­lu ja vä­li­mies­me­net­te­ly ovat no­pei­ta, kus­tan­nus­te­hok­kai­ta ja hil­jai­sia ta­po­ja rii­ta-asi­oi­den rat­kai­suun, mut­ta nii­tä hyö­dyn­ne­tään tar­peet­to­man vä­hän. Asi­a­na­ja­ja Ant­ti Pulk­ki­nen us­koo, et­tä kult­tuu­rin muu­tos tu­lee ”purs­kaut­ta­maan ket­sup­pi­pul­lon”.

Ko­ro­na­pan­de­mi­an ke­vääl­tä siir­tä­mät oi­keu­den­käyn­nit tu­ka­loit­ta­vat en­ti­ses­tään tuo­mi­ois­tuin­ten kä­sit­te­ly­ruuh­kaa. So­vit­te­lu ja vä­li­mies­me­net­te­ly ovat vä­hi­tel­len an­sain­neet kas­va­vaa suo­si­o­ta Suo­mes­sa­kin, mut­ta mo­lem­mil­la oli­si huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­paa po­ten­ti­aa­lia osa­na rii­ta-asi­oi­den rat­kai­sua.

Ad­vo­kaat­ti et­si rat­kai­sua vaih­to­eh­tois­ten ta­po­jen suo­si­on vä­häi­syy­teen Asi­a­na­ja­ja­lii­ton so­vit­te­lu­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan Ant­ti Pulk­ki­sen sekä Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin vä­li­mies­lau­ta­kun­nan pää­sih­tee­rin Sant­tu Tu­ru­sen kans­sa.

So­vit­te­lu­kult­tuu­ri on Suo­mes­sa ver­ra­ten nuor­ta. Yh­dys­val­lois­sa so­vit­te­lua on käy­tet­ty 1970-lu­vul­ta, Suo­mes­sa Asi­a­na­ja­ja­liit­to aloit­ti edel­lä­kä­vi­jä­nä yk­si­tyi­sen so­vit­te­lun tar­jo­a­mi­sen rii­ta-asi­ois­sa vuon­na 1999. Tuo­mi­ois­tui­mis­sa rii­ta-asi­oi­den so­vit­te­lu al­koi vas­ta 2006.

Pulk­ki­nen: Kult­tuu­rin muu­tos ei ta­pah­du sor­mia nap­saut­ta­mal­la, mut­ta mi­nus­ta me­nem­me koko ajan oi­ke­aan suun­taan, so­vit­te­lu­myön­tei­sem­mäk­si. Oma tun­tu­ma­ni on­kin, et­tä ket­sup­pi­pul­lo on täs­sä hy­väl­lä ta­val­la purs­kah­ta­mas­sa. Suo­mes­sa esi­mer­kik­si huol­ta­juus­rii­to­jen ja yk­si­tyis­ten vä­lis­ten rii­to­jen osal­ta, ku­ten kiin­teis­tö­kau­pois­sa, ti­lan­ne on jo var­sin hyvä. Tie­tyil­lä saa­rek­keil­la, ku­ten lii­ke-elä­mäs­sä, so­vit­te­lu ei ole ihan vie­lä lyö­nyt läpi vas­taa­vas­sa mää­rin.

Riskianalyysin puute hämärtää realiteetteja

Yh­dek­si suu­rim­mis­ta es­teis­tä Pulk­ki­nen nos­taa tie­tä­mät­tö­myy­den – sitä on luon­nol­li­ses­ti asi­ak­kai­den, mut­ta myös asi­a­na­ja­jien, kes­kuu­des­sa.

Pulk­ki­nen: Vaik­ka työ­tä on teh­ty Asi­a­na­ja­ja­lii­tos­sa var­sin pal­jon, asi­a­na­ja­ja­kun­nas­sa ei ole edel­leen­kään riit­tä­väs­ti tie­toa ja ko­ke­mus­ta sii­tä, mi­ten hyvä inst­ru­ment­ti so­vit­te­lu on. Vaik­ka asi­ak­kaan­kin oli­si hyvä ol­la tie­toi­nen so­vit­te­lu­mah­dol­li­suu­des­ta, asi­a­na­ja­jan tu­lee asi­an­tun­ti­ja­na osa­ta suo­si­tel­la sitä asi­ak­kaal­le sil­loin, kun so­vit­te­lun paik­ka on.

Asi­a­na­ja­ja­liit­to on kou­lut­ta­nut hy­väk­sy­tyik­si so­vit­te­li­joik­si jo lä­hes 300 asi­a­na­ja­jaa, ja myös käy­tän­nön so­vit­te­lu­ko­ke­mus­ta saa­nei­den asi­a­na­ja­jien mää­rä on kas­va­nut ta­sai­ses­ti.

Pulk­ki­nen: Asi­a­na­ja­jil­ta tu­lee ai­ka ajoin vies­tiä, et­tä so­vit­te­lua har­ki­taan, mut­ta sitä ei us­kal­le­ta suo­si­tel­la asi­ak­kaal­le, kos­ka ei tie­de­tä hy­vää so­vit­te­li­jaa. So­vit­te­lu­va­li­o­kun­ta voi aut­taa so­vit­te­li­jan löy­tä­mi­ses­sä. On myös niin, et­tä hy­viä so­vit­te­li­joi­ta ei tule, el­lei so­vit­te­lua käy­te­tä. So­vit­te­lun kus­tan­nus on kui­ten­kin mar­gi­naa­li­nen osa rii­dan ko­ko­nais­kus­tan­nuk­sis­ta, ei­kä so­vit­te­lun ko­kei­le­mi­ses­ta ole mi­tään hait­taa. Epä­on­nis­tu­mis­ta ei tar­vit­se pe­lä­tä – usein osa­puo­let joka ta­pauk­ses­sa lä­hen­ty­vät toi­si­aan, ja so­vin­to saa­vu­te­taan täl­löin­kin. So­vit­te­lus­sa voi­daan rat­kais­ta hy­vin myös yk­sit­täi­nen rii­ta­ky­sy­mys ja jät­tää rii­ta muil­ta osin tuo­mi­ois­tui­men rat­kais­ta­vak­si.

Pulk­ki­nen: Oman ym­mär­ryk­se­ni mu­kaan yl­lät­tä­vän usein syy so­vit­te­lun käyt­tä­mät­tä jää­mi­seen on konf­lik­ti­di­ag­noo­sin eli ris­ki­a­na­lyy­sin puu­te. Lii­ton tut­ki­muk­sen mu­kaan jopa puo­let asi­a­na­ja­jis­ta ei tee konf­lik­ti­di­ag­noo­sia, mikä tar­koit­taa, et­tä kä­si­tys ju­tun me­nes­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta tuo­mi­ois­tui­mes­sa on usein lii­an ruu­sui­nen. Täl­löin so­vit­te­lul­le ei näh­dä käyt­tö­a­laa, kun aja­tel­laan, et­tä so­vin­to ei edes te­o­ri­as­sa voi ol­la mah­dol­li­nen. Jos ris­ki­a­na­lyy­si on mo­lem­mil­la osa­puo­lil­la re­a­lis­ti­ses­ti teh­ty, so­vin­non mah­dol­lis­ta­vien vaih­to­eh­to­jen alue yleen­sä laa­je­nee. Täl­löin myös ha­keu­du­taan hel­pom­min so­vit­te­luun.

Riidan kustannukset muutakin kuin euroja

So­vit­te­luun ver­rat­tu­na vä­li­mies­me­net­te­ly on sta­tuk­sel­taan jy­ke­väm­pi: se rin­nas­tuu tuo­mi­ois­tuin­ten pää­tök­siin. So­vit­te­li­ja luo tii­viis­sä ajas­sa puit­teet no­pe­al­le so­vul­le, jon­ka lo­pul­ta saa­vat ai­kaan – jos saa­vat – rii­dan osa­puo­let it­se. Vä­li­mies taas te­kee saa­man­sa näy­tön poh­jal­ta osa­puo­lia si­to­van pää­tök­sen.

Tu­ru­nen: Jos ja kun pan­de­mi­an ta­kia jut­tu­jen ruuh­kau­tu­mi­nen en­ti­ses­tään pa­he­nee tuo­mi­ois­tui­mis­sa, vä­li­mies­me­net­te­lyn kil­pai­lu­e­duis­ta eri­tyi­ses­ti no­peus ko­ros­tuu. Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin vä­li­mies­me­net­te­ly­sään­tö­jen mu­kai­ses­sa me­net­te­lys­sä vä­li­tys­tuo­mio tu­lee läh­tö­koh­tai­ses­ti an­taa yh­dek­sän kuu­kau­den ku­lu­es­sa sii­tä, kun ju­tun asi­a­kir­jat siir­ty­vät vä­li­mie­soi­keu­del­le. No­peu­tet­tu­jen sään­tö­jen mu­kai­ses­sa me­net­te­lys­sä ai­ka on kol­me kuu­kaut­ta. Sii­hen ver­rat­tu­na on mel­ko sa­man­te­ke­vää, kes­tää­kö ho­viin ete­ne­vä kä­sit­te­ly nel­jä vai kuu­si vuot­ta, kos­ka ai­ka on useis­sa ta­pauk­sis­sa toi­vot­to­man pit­kä.

Rii­dan pit­kä kes­to ai­heut­taa suo­ria ja epä­suo­ria kus­tan­nuk­sia. No­pea rii­dan­rat­kai­su va­paut­taa re­surs­se­ja olen­nai­seen ja aut­taa yl­lä­pi­tä­mään lii­ke­suh­tei­ta.

Tu­ru­nen: Yri­tys­toi­min­nas­sa ei yleen­sä ole va­raa sii­hen, et­tä asi­at oli­si­vat epä­sel­viä usei­den vuo­sien ajan. Myös yk­si­tyis­ten vä­li­sis­sä rii­dois­sa on tär­ke­ää, et­tä asi­at ei­vät ole au­ki vuo­sia. Vi­reil­lä ole­va rii­ta vie voi­ma­va­ro­ja, oli­pa kyse sit­ten lii­ke­toi­min­nas­ta tai elä­män­laa­dus­ta. Vaik­ka­pa ho­me­ta­los­ta ai­heu­tu­van pit­kän rii­dan kus­tan­nuk­sia pi­täi­si las­kea eu­ro­jen li­säk­si myös hen­kis­ten kus­tan­nus­ten kaut­ta.

”Hyvällä asianajajalla on monipuolinen työkalupakki”

Vaik­ka so­vit­te­lul­la ja vä­li­mies­me­net­te­lyl­lä on yh­tä­läi­syy­ten­sä, nii­den voi ur­hei­lu­ter­mein sa­noa ”pe­laa­van eri pe­li­paik­kaa”.

Tu­ru­nen: Kai­kil­la rii­dan­rat­kai­su­me­ne­tel­mil­lä on oma roo­lin­sa. Osal­taan te­ho­kas pää­sy oi­keuk­siin esi­mer­kik­si vä­li­mies­me­net­te­lyn avul­la voi tur­va­ta neu­vot­te­lu­ta­sa­pai­noa so­vit­te­lus­sa ja joka ta­pauk­ses­sa tur­va­ta sen, et­tä vaih­to­eh­to­ja on käy­tet­tä­vis­sä, jos so­vit­te­lu ei on­nis­tu. Jos vaih­to­eh­toi­na ovat so­vin­to tai vuo­sia kes­tä­vä kä­rä­jöin­ti, neu­vot­te­lu­ta­sa­pai­no voi vää­ris­tyä. Vä­li­mies­me­net­te­lys­tä on siis etua myös so­vit­te­luun yh­dis­tet­ty­nä.

Pulk­ki­nen: Näen, et­tä eri rat­kai­su­ta­po­jen ei pidä kil­pail­la kes­ke­nään, vaan hy­väl­lä asi­a­na­ja­jal­la on ole­mas­sa kaik­ki me­net­te­ly­ta­vat si­säl­tä­vä työ­ka­lu­pak­ki ja ym­mär­rys eri me­net­te­ly­ta­po­jen hy­vis­tä ja huo­nois­ta puo­lis­ta.

Vä­li­mies­me­net­te­lyn mah­dol­li­suus oli­si suo­ta­vaa li­sä­tä yri­tys­ten vä­li­siin so­pi­muk­siin jo nii­tä laa­dit­ta­es­sa.

Tu­ru­nen: Kun rii­ta on pääl­lä, ei usein ky­e­tä so­pi­maan enää mis­tään. On­nek­si rii­ta­ti­lan­tei­siin va­rau­tu­mi­nen on yh­teis­kun­nas­sa ja yri­tyk­sis­sä yleis­ty­nyt.

Mil­joo­na­rii­ta rat­ke­si so­vit­te­lul­la

Ant­ti Pulk­ki­nen ker­too esi­mer­kin var­sin tyy­pil­li­ses­tä yri­tys­ten vä­li­ses­tä rii­das­ta, joka rat­ke­si so­vit­te­lul­la. Jos eri­pu­ra oli­si pää­ty­nyt tuo­mi­ois­tui­men kaut­ta jul­ki­suu­teen, oli­si se saat­ta­nut seu­ran­nais­vai­ku­tuk­si­neen joh­taa toi­sen yri­tyk­sen tu­hoon.

– Kah­den yri­tyk­sen vä­lil­lä oli tul­lut rii­ta ta­va­ran­toi­mi­tuk­sen vir­hees­tä. Os­ta­ja vaa­ti myy­jäl­tä noin mil­joo­nan eu­ron va­hin­gon­kor­vaus­ta vir­heel­li­sen tuot­teen ai­heut­ta­mis­ta va­hin­gois­ta.

Myy­jän nä­kö­kul­mas­ta ta­va­ra­e­rä oli ol­lut nor­maa­li ta­va­ran­toi­mi­tus ja kate hy­vin vä­häi­nen. Toi­saal­ta os­ta­jal­le ai­heu­tu­nut va­hin­ko oli suu­ri, ja rii­taan liit­tyi myös os­ta­jan kan­nal­ta mer­kit­tä­vä ima­go­ris­ki asi­an jul­ki­ses­ta kä­sit­te­lys­tä.

Asi­aan liit­tyi huo­mat­ta­va mää­rä oi­keu­del­li­sia tul­kin­ta­on­gel­mia. Osa­puo­let tie­dos­ti­vat asi­an en­nak­ko­pää­tös­luon­teen vuok­si, et­tä oi­keus­kä­sit­te­ly saat­tai­si kes­tää usei­ta vuo­sia. Osa­puol­ten vä­lil­lä oli jat­ku­va lii­ke­suh­de. Asia vie­tiin so­vit­te­luun, jos­sa yh­den päi­vän ai­ka­na jär­jes­te­tys­sä ta­paa­mi­ses­sa osa­puo­let saa­vut­ti­vat mo­lem­pia tyy­dyt­tä­vän so­vin­non.