JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
25.11.2020 8:00

Teks­ti Hei­di En­ne

Uusia luottamushenkilöitä valiokuntiin ja asiantuntijaryhmiin

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tus on syys­kuus­sa va­lin­nut jä­se­net lii­ton va­li­o­kun­tiin ja asi­an­tun­ti­ja­ryh­miin toi­mi­kau­del­le 1.10.2020–30.9.2022. Haku luot­ta­mus­teh­tä­viin käyn­nis­tyi ke­sä­kuus­sa ja ha­ke­muk­sia saa­tiin lä­hes kak­si­sa­taa.

Va­li­o­kun­tien tar­koi­tuk­se­na on avus­taa hal­li­tus­ta va­li­o­kun­tien toi­mi­a­lan mu­kai­sis­sa asi­ois­sa. Ne seu­raa­vat oman toi­mi­a­lan­sa asi­oi­ta ja te­ke­vät nii­hin liit­ty­viä aloit­tei­ta hal­li­tuk­sel­le. Va­li­o­kun­tien pu­heen­joh­ta­ji­na toi­mi­vat hal­li­tuk­sen kes­kuu­des­taan ni­me­ä­mät jä­se­net ja sih­tee­rei­nä lii­ton toi­mi­hen­ki­löt.

– Va­lin­nois­sa huo­mi­oim­me eri­tyi­ses­ti sen, et­tä toi­mie­lin­ten ko­koon­pa­nois­sa to­teu­tuu mah­dol­li­sim­man hy­vin alu­eel­li­nen ta­sa­pai­no, eri su­ku­puol­ten ja työ­u­ran eri vai­heis­sa ole­vien jä­sen­ten edus­tus, to­te­aa Asi­a­na­ja­ja­lii­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Ee­ro-Pek­ka Uo­ti­la.

Oi­keu­de­na­la­koh­tais­ten asi­an­tun­ti­ja­ryh­mien teh­tä­viin kuu­luu muun mu­as­sa lii­ton oi­keus­po­liit­ti­sen työn suun­nit­te­lu ja vai­kut­ta­mis­työ­hön osal­lis­tu­mi­nen, lii­ton lau­sun­to­jen val­mis­te­lu la­ki­hank­kei­siin sekä nii­hin liit­ty­viin kuu­le­mis­ti­lai­suuk­siin osal­lis­tu­mi­nen lii­ton edus­ta­ji­na. Myös asi­an­tun­ti­ja­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat ni­me­ää lii­ton hal­li­tus.

Työ­oi­keu­den asi­an­tun­ti­ja­ryh­mää luot­saa­va Ma­ria Pent­ti­lä läh­ti ai­ka­naan mu­kaan asi­an­tun­ti­ja­ryh­mien työ­hön, kos­ka sii­nä voi yh­des­sä mui­den sa­man oi­keu­de­na­lan huip­puo­saa­jien kans­sa pääs­tä jos­sain mää­rin vai­kut­ta­maan työ­e­lä­män pe­li­sään­töi­hin. Li­säk­si työ­ryh­mäs­sä toi­mi­mi­nen sy­ven­tää am­ma­til­lis­ta osaa­mis­ta.

– Jär­jes­täm­me sään­nöl­li­ses­ti asi­a­na­ja­ja­kun­nal­le työ­oi­keusk­lu­be­ja ajan­koh­tai­sis­ta ai­heis­ta. Seu­raa­vas­sa jou­lu­kuun työ­oi­keusk­lu­bis­sa kä­sit­te­lem­me ai­het­ta ”ta­sa­puo­li­sen koh­te­lun vel­voi­te tuo­reen oi­keus­käy­tän­nön va­los­sa”, Pent­ti­lä ker­too.

Kat­so va­li­o­kun­tien ja asi­an­tun­ti­ja­ryh­mien ko­koon­pa­not Asi­a­na­ja­ja­lii­ton net­ti­si­vuil­ta: https://asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi/asi­a­na­ja­ja­liit­to/or­ga­ni­saa­tio/