JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
25.11.2020 8:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Mik­ko Kaup­pi­nen

Hyvä sovittelija kuuntelee

So­vit­te­lu­tai­dois­ta on hyö­tyä myös asi­a­na­jo­maa­il­man ul­ko­puo­lel­la, sa­noo so­vit­te­lu­kurs­seil­la  kou­lut­ta­va asi­a­na­ja­ja Jo­han­na Flythst­röm.

Mit­kä ovat mie­les­tä­si on­nis­tu­neen so­vit­te­lun tär­keim­mät edel­ly­tyk­set?

Tär­ke­ää on, et­tä osa­puo­let ovat val­mii­ta ko­kei­le­maan so­vit­te­lua rat­kai­su­ta­pa­na ja so­vit­te­lu­pöy­dän ää­rel­lä on hen­ki­löt, joil­la on val­tuu­det saa­da asia so­vi­tuk­si. Avoin mie­li ja halu kuun­nel­la ovat myös olen­nai­sia niin osa­puo­lil­le, asi­a­mie­hil­le kuin so­vit­te­li­jal­le­kin.

En­tä mit­kä ovat pa­him­mat su­den­kuo­pat, joi­hin so­vit­te­li­ja voi lan­ge­ta?

Pa­him­pia su­den­kuop­pia ovat eri­lai­set en­nak­ko­kä­si­tyk­set ja olet­ta­muk­set, kos­ke­vat ne sit­ten rii­dan osa­puo­lia tai it­se rii­taa. So­vit­te­li­jan tär­keim­piin omi­nai­suuk­siin kuu­lu­vat­kin riip­pu­mat­to­muus, puo­lu­eet­to­muus ja kuun­te­lu­tai­to. Osa­na tätä on malt­ti väl­tel­lä kiu­saus­ta läh­teä rat­ko­maan asi­aa – so­vit­te­lu­tek­nii­kat kan­ta­vat kyl­lä koh­ti so­vin­toa.

On­ko so­vit­te­lu­tai­dois­ta hyö­tyä myös muus­sa asi­a­na­jo­työs­sä?

Eräs kes­kei­nen so­vit­te­lu­tai­to on kyky sel­vit­tää osa­puol­ten pii­le­vät­kin int­res­sit ja tar­peet eri­lai­sil­la vies­tin­tä­tek­nii­koil­la sekä kar­toit­taa ele­ment­te­jä, jois­ta so­vin­to voi syn­tyä. Muun mu­as­sa tätä ope­tel­laan so­vit­te­lu­kou­lu­tuk­sis­sa. Opi­tuis­ta tai­dois­ta on hyö­tyä rii­to­jen li­säk­si niin neu­vot­te­lu­pöy­dis­sä, asi­a­kas­suh­teis­sa, muus­sa asi­a­na­jo­työs­sä kuin elä­mäs­sä asi­a­na­jo­maa­il­man ul­ko­puo­lel­la.

Mil­lai­sia kou­lu­tuk­sia en­si ke­vääl­le on lu­vas­sa?

Pe­rus­kurs­si on tii­vis joh­da­tus so­vit­te­luun ko­ke­nei­den asi­an­tun­ti­joi­den joh­dol­la ja so­vit­te­lun jat­ko­kurs­sil­la pääs­tään har­joit­te­le­maan jo so­vit­te­li­ja­na toi­mi­mis­ta. Kurs­si­lais­ten ahaa-elä­myk­set en­sim­mäi­sis­tä so­vit­te­lu­teh­tä­vis­tä ovat joka ker­ta yh­tä ins­pi­roi­va osa yh­teis­tä op­pi­mis­ko­ke­mus­ta.

 

16.2.2021 So­vit­te­lun pe­rus­teet, Tek­nis­kan Sa­lit Ee­ri­kin­ka­tu 2 Hel­sin­ki

23.–24.4.2021 So­vit­te­lun jat­ko­kurs­si, Ha­na­saa­ren kult­tuu­ri­kes­kus Ha­na­saa­ren­ran­ta 5 Es­poo