JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
25.11.2020 8:00

Perustehtävä kirkastettu

Asi­a­na­ja­ja­kun­nal­la on pit­kään ol­lut sel­vä vi­sio ja mis­sio, ja asi­a­na­ja­jien pe­ru­sar­vois­sa ki­tey­te­tään eri­no­mai­ses­ti se, mil­lä ta­val­la asi­a­na­ja­jien am­mat­tia tu­lee har­joit­taa eet­ti­ses­ti oi­kein. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pe­rus­teh­tä­vä on kui­ten­kin ol­lut vä­lil­lä epä­sel­vä ja sik­si sitä ryh­dyt­tiin lii­tos­sa kir­kas­ta­maan. Poh­din­to­jen tu­lok­se­na tii­vis­tim­me, et­tä Asi­a­na­ja­ja­lii­ton teh­tä­vä on yl­lä­pi­tää, ke­hit­tää ja tuo­da esil­le asi­a­na­ja­ja­kun­nan luo­tet­ta­vuut­ta, am­mat­ti­tai­toa ja ar­vos­tus­ta. Lii­ton pe­rus­teh­tä­vää hoi­taa lii­ton toi­mis­ton asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­tio.

Pe­rus­teh­tä­vää poh­dit­ta­es­sa oli ai­heel­lis­ta pa­la­ta toi­min­nan al­ku­juu­ril­le. Vuon­na 1959 voi­maan tul­leen asi­a­na­ja­ja­lain suu­rin saa­vu­tus oli mie­les­tä­ni lii­ton teh­tä­vien le­gi­ti­moin­ti: meil­le an­net­tiin vi­ra­no­mais­teh­tä­viä, joi­den saa­mi­nen ny­ky­päi­vä­nä oli­si toi­ve­a­jat­te­lua. Näi­hin vi­ra­no­mais­teh­tä­viin si­säl­tyy lii­ton ja asi­a­na­ja­ja­kun­nan kan­nal­ta elin­tär­kei­tä ele­ment­te­jä, ku­ten it­se­sään­te­ly, riip­pu­mat­to­muus ja oma­val­von­ta. Näi­den pe­rus­ki­vien pääl­le lii­ton pe­rus­teh­tä­vä on jat­kos­sa­kin ra­ken­net­ta­va. Mi­kä­li meil­lä ei oli­si näi­tä ele­ment­te­jä ja pri­vi­le­gi­oi­ta, liit­to oli­si pelk­kä am­mat­ti­jär­jes­tö ja asi­a­na­ja­ja­kun­ta me­net­täi­si eri­tyi­sa­se­man­sa.

Jot­ta me on­nis­tum­me pe­rus­teh­tä­väs­säm­me ja säi­ly­täm­me ny­kyi­sen la­ki­sää­tei­sen ase­mam­me, se edel­lyt­tää toi­mi­vaa oma­val­von­taa, eet­tis­tä oh­jeis­tus­ta ja it­se­sään­te­lyä, kor­ke­a­ta­sois­ta kou­lu­tus­ta, tie­toi­suu­den li­sää­mis­tä asi­a­na­ja­jien toi­min­nas­ta, eet­ti­sis­tä oh­jeis­ta ja val­von­nas­ta sekä vai­kut­ta­mis­ta asi­a­na­ja­jien toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siin ja alaa kos­ke­vaan pää­tök­sen­te­koon. Se edel­lyt­tää myös sen mää­rit­te­lyä, mil­lais­ta ”edun­val­von­taa” liit­to voi pe­rus­teh­tä­vän­sä puit­teis­sa teh­dä. 

Siir­ryn vuo­den­vaih­tees­sa uu­siin teh­tä­viin. Jä­tän lii­ton toi­mis­ton suu­rel­la yl­pey­del­lä ja luot­ta­muk­sel­la: toi­mis­tol­la työs­ken­te­lee am­mat­ti­lai­sia, joi­den osaa­mi­seen voit­te luot­taa. Lii­ton työ­tä on ke­hi­tet­ty ja mo­der­ni­soi­tu val­ta­vas­ti ja hen­ki­lös­töl­le tu­lee en­tis­tä enem­män an­taa sitä vas­tuu­ta, jon­ka he osaa­mi­sel­laan ovat lu­nas­ta­neet. 

Kii­tän läm­pi­mäs­ti tei­tä kaik­kia, joi­den kans­sa olen saa­nut työs­ken­nel­lä!

 

Min­na Me­len­der

pää­sih­tee­ri