JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Asianajaja Kirsi Åkerlund kisaamassa Malmössä vuonna 2017.

Asianajaja Kirsi Åkerlund kisaamassa Malmössä vuonna 2017.

25.11.2020 8:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Kir­si Åker­lun­din ar­kis­to

Kirsi Åkerlund: Luistelukisasta maratonille

”Har­ras­tin lap­se­na tai­to­luis­te­lua, mut­ta opis­ke­lu­ai­koi­na har­ras­tuk­seen tuli pit­kä tau­ko. Vuon­na 1999 eräs ai­kai­sem­pi luis­te­lu­ka­ve­ri­ni hou­kut­te­li mi­nut ko­kei­le­maan muo­dos­tel­ma­luis­te­lua ai­kuis­ten sar­jas­sa. In­nos­tuin ko­vas­ti ja olin lo­pul­ta mu­ka­na es­poo­lai­ses­sa Sha­dows-jouk­ku­ees­sa 13 vuo­den ajan. Sen jäl­keen pa­la­sin vie­lä tau­on jäl­keen toi­seen jouk­ku­ee­seen, Team An­ti­qu­een, pa­rik­si vuo­dek­si.

Ny­kyi­sin har­ras­tan pa­rin seu­ran ai­kuis­ten yk­sin­luis­te­lun har­ras­te­li­ja­ryh­mis­sä, min­kä li­säk­si har­joit­te­len oh­jel­mia oman val­men­ta­jan kans­sa yleen­sä lei­reil­lä tai yk­si­tyis­tun­neil­la. Val­men­ta­ja­ni on en­ti­nen maa­il­man­mes­ta­ruus­ta­son tai­to­luis­te­li­ja Eli­se Luo­vu­la, joka työs­ken­te­lee ny­kyi­sin myös ju­ris­ti­na, jo­ten vä­lil­lä yh­teis­ten ai­ka­tau­lu­jen löy­tä­mi­nen on haas­ta­vaa.

Ai­kuis­ten sar­jois­sa voi it­se mää­ri­tel­lä, mi­ten vai­ke­as­sa luo­kas­sa ha­lu­aa kil­pail­la. Ai­kuis­ten sar­jo­jen ki­sat ovat sen ver­ran ren­to­ja ja kil­pai­li­jat kan­nus­ta­vat siel­lä toi­si­aan, jo­ten laji ei enää täs­sä iäs­sä ai­heu­ta psyyk­kis­tä pai­net­ta. Laji vaa­tii kui­ten­kin suh­teel­li­sen hy­vää fyy­sis­tä kun­toa, not­keut­ta ja pon­nis­tus­voi­maa – kaik­ki iän kart­tu­es­sa hyö­dyl­li­siä yl­lä­pi­det­tä­viä tai­to­ja. Van­him­mat tun­te­ma­ni kil­pai­li­jat Suo­mes­sa ovat yli 70-vuo­ti­ai­ta.

Luis­te­luoh­jel­mien har­joit­te­le­mi­nen lie­nee myös hy­vää de­men­ti­an tor­jun­taa, kos­ka liik­kei­den tu­lee men­nä oi­kei­siin koh­tiin mu­sii­kis­sa. Muo­dos­tel­ma­luis­te­lus­sa tämä oli eri­tyi­sen tär­ke­ää, kos­ka jo­kai­sen mu­sii­kin tah­din lii­ke pi­tää muis­taa, jot­ta kaik­ki te­ke­vät sen sa­ma­nai­kai­ses­ti. Muo­dos­tel­ma­luis­te­lus­sa hie­noa on har­ras­ta­mi­nen jouk­ku­ees­sa; olen saa­nut sitä kaut­ta myös pal­jon ys­tä­viä.

Sha­dows-jouk­ku­eel­la oli luis­te­lun li­säk­si eri­lai­sia oheis­la­je­ja, ku­ten ba­let­ti ja ma­ra­ton­juok­su. It­se olen juos­sut 14 ma­ra­to­nia. Ker­ran jopa yh­dis­tim­me mo­lem­mat la­jit kil­pai­le­mal­la en­sin luis­te­lu­ki­sas­sa Züric­hin lä­hel­lä ja juok­se­mal­la seu­raa­va­na päi­vä­nä Züric­hin ma­ra­to­nin.

Täl­lä het­kel­lä sään­nöl­li­siä har­joi­tuk­sia on kah­te­na il­ta­na vii­kos­sa ja lei­re­jä pari kol­me ker­taa vuo­des­sa. Mi­kä­li työ­ti­lan­ne sal­li­si, luis­te­li­sin var­maan enem­män. Ai­kaa ei oi­kein rii­tä tar­peek­si kil­pai­luoh­jel­mien har­joit­te­luun, mut­ta on­nek­si kil­pai­le­mi­nen ta­sol­la­ni ei ole ko­vin va­ka­vaa ja kil­pai­lui­hin voi men­nä, vaik­ka tun­tuu, et­tei ole eh­ti­nyt har­joi­tel­la riit­tä­väs­ti.

Luis­te­lu on fyy­si­ses­ti erit­täin mo­ni­puo­li­nen ja eri­lai­sia tai­to­ja ke­hit­tä­vä har­ras­tus. Har­joi­tuk­sis­sa pi­tää jat­ku­vas­ti kes­kit­tyä te­ke­mi­seen, jol­loin työ­a­si­at kaik­ko­a­vat mie­les­tä.”