JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
25.11.2020 8:00

Teks­ti Pek­ka Män­ty­lä

Lisää keskustelua yritysvastuusta!

Hel­sin­gis­sä pe­rus­tet­tiin syys­kuus­sa Yri­tys­vas­tuu­oi­keu­den yh­dis­tys, jon­ka ta­voit­tee­na on li­sä­tä kes­kus­te­lua ja tie­toi­suut­ta yri­tys­vas­tuus­ta.

Yh­dis­tyk­sen tuo­re pu­heen­joh­ta­ja, väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja, OTM Juho Sa­lo­ran­ta on vii­me vuo­si­na  seu­ran­nut tii­viis­ti yri­tys­ten vas­tuul­li­suu­den mer­ki­tyk­sen kas­vua.

– Kol­me vuot­ta sit­ten oli vie­lä va­li­di ky­sy­mys poh­tia, riit­tää­kö yri­tys­ten vas­tuul­li­suu­teen ns. soft law vai tar­vi­taan­ko si­to­vaa lain­sää­dän­töä. Tuos­ta het­kes­tä kes­kus­te­lu on men­nyt val­ta­vas­ti eteen­päin, Sa­lo­ran­ta iloit­see.

EU-ko­mis­si­ol­ta on tu­los­sa en­si vuon­na esi­tys EU-­ta­soi­ses­ta huo­lel­li­suus­vel­voi­te­lais­ta, ja myös Suo­men hal­li­tu­soh­jel­mas­sa on kir­jaus yri­tys­vas­tuu­lain edis­tä­mi­ses­tä. Yk­sin­ker­tais­te­tus­ti kyse on sii­tä, mi­ten yri­tys­ten tu­li­si toi­min­nas­saan huo­mi­oi­da ym­pä­ris­tö- ja ih­mi­soi­keus­nä­kö­kul­mat.

– Foo­ru­mia yri­tys­vas­tuu­oi­keu­del­li­sis­ta ky­sy­myk­sis­tä kes­kus­te­le­mi­seen ei oi­kein ole ol­lut, jo­ten yh­dis­tys pyr­kii nyt edis­tä­mään ym­mär­rys­tä asi­as­ta.

Yh­dis­tyk­sen olen­nai­siin ta­voit­tei­siin kuu­luu yri­tys­ten, asi­a­na­ja­jien ja eri­lais­ten yh­teis­kun­nal­lis­ten toi­mi­joi­den va­kuut­ta­mi­nen yri­tys­vas­tuul­li­suu­den tar­peel­li­suu­des­ta.

– Ai­heen ym­pä­ril­lä on tie­ten­kin pal­jon en­nak­ko­luu­lo­ja, kos­ka uu­det vas­tuut tar­koit­ta­vat yleen­sä kus­tan­nuk­sia. Ku­lut­ta­jat ovat kui­ten­kin ny­ky­ään en­tis­tä tie­toi­sem­pia, ja lain myö­tä yri­tyk­set koh­tai­si­vat mai­ne­ris­kin li­säk­si myös oi­keu­del­li­sia ris­ke­jä.

– Olen­nais­ta on se­kin, et­tä yri­tyk­sil­le vas­tuul­li­suus on myös osa bis­nes­tä. Mitä ai­em­min sii­hen kiin­nit­tää huo­mi­o­ta, sitä no­pe­am­min on pal­kin­to­a­kin lu­vas­sa.

Kun yri­tys­vas­tuus­ta sää­de­tään lais­sa, myös yri­tyk­set saa­vat toi­min­noil­leen sel­kä­no­jaa.

– Ju­ris­tit puo­les­taan ym­mär­ret­tä­väs­ti me­ne­vät pe­rus­te­luis­saan lain taak­se. Yh­dis­tys pyr­kii tar­joa­maan asi­an­aja­jil­le tu­kea nä­ke­mys­ten­sä pe­rus­te­le­mi­seen myös laa­jem­mas­ta, kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen nä­kö­kul­mas­ta.

Yh­dis­tys jär­jes­tää lä­hi­ai­koi­na kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia vas­tuul­li­suus­tee­mois­ta.

yri­tys­vas­tuu­oi­keus.fi