JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
25.11.2020 8:00

Teks­ti Ter­hi Hau­ta­mä­ki // Kuva Mik­ko Vä­hä­niit­ty

Suomi rikkoi ihmisoi­keus­so­pimusta Kauhajoen tapauksessa

Kou­lu­am­pu­jan uh­rien omais­ten va­li­tus val­ti­o­ta vas­taan sai pää­tök­sen kah­dek­san vuo­den odot­te­lun jäl­keen.

Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­tuo­mi­ois­tuin kat­soo, et­tä Suo­mi rik­koi Eu­roo­pan ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­sen tois­ta ar­tik­laa, jon­ka mu­kaan val­ti­on on tur­vat­ta­va jo­kai­sel­le oi­keus elä­mään. Vi­ra­no­mais­ten oli­si pi­tä­nyt puut­tua Mat­ti Saa­ren toi­min­taan etu­kä­teen.

Syys­kuus­sa 2008 Saa­ri am­pui yh­dek­sän opis­ke­li­jaa, yh­den opet­ta­jan ja it­sen­sä Kau­ha­jo­el­la Sei­nä­jo­en kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män ti­lois­sa. Saa­ren käy­tös oli he­rät­tä­nyt huol­ta. Po­lii­si oli teh­nyt ko­tiet­sin­nän ja haas­ta­tel­lut Saar­ta, mut­ta ei ta­ka­va­ri­koi­nut aset­ta.

Omai­sia avus­ta­neet Asi­a­na­jo­toi­mis­to Pu­ra­nen, Ki­vi­luo­to & Co:n osak­kaat Esa Pu­ra­nen ja An­ni­na Heik­ki­lä pi­tä­vät rat­kai­sua mer­kit­tä­vä­nä.

– Kun pu­hum­me toi­ses­ta ar­tik­las­ta eli kan­sa­lais­ten oi­keu­des­ta elä­mään, pu­hum­me kaik­kein tär­keim­mäs­tä. Uh­rien omai­set oli­vat alus­ta al­ka­en sitä miel­tä, et­tä val­tio on käm­män­nyt. He ovat hy­vil­lään, kun vas­tuul­li­nen taho jou­tui vas­tuu­seen, Pu­ra­nen sa­noo.

Vuon­na 2011 Vaa­san ho­vi­oi­keus tuo­mit­si kau­ha­jo­ke­lai­sen ko­mi­sa­ri­on va­roi­tuk­seen tuot­ta­muk­sel­li­ses­ta vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta. EIT:hen omai­set va­lit­ti­vat 2012. EIT an­toi rat­kai­sun­sa 17. syys­kuu­ta 2020 ja mää­rä­si Suo­men mak­sa­maan yh­dek­sän uh­rin per­heil­le kul­le­kin 30 000 eu­ron kor­vauk­set ja oi­keu­den­käyn­tien kus­tan­nuk­sia. Yh­den uh­rin per­he ei läh­te­nyt va­li­tuk­seen.

An­ni­na Heik­ki­lä sa­noo, et­tä EIT no­jaa ai­em­paan oi­keus­käy­tän­töön­sä, mut­ta teki uu­sia lin­jauk­sia sii­nä, kuin­ka laa­jal­le val­ti­on vel­voit­teen kat­so­taan ulot­tu­van.

– Rat­kai­sul­la on mer­ki­tys­tä sii­hen, mi­ten so­pi­muk­seen si­tou­tu­neis­sa val­ti­ois­sa näi­tä asi­oi­ta jat­kos­sa hoi­de­taan.

Heik­ki­lä aloit­ti pit­kän pro­ses­sin tul­les­saan asi­a­na­jo­toi­mis­toon töi­hin vas­ta­val­mis­tu­nee­na ju­ris­ti­na.

– Tämä on ol­lut opet­ta­vai­nen ja ai­nut­laa­tui­nen ko­ke­mus nuo­rel­le ju­ris­til­le.