JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
25.11.2020 8:00

Teks­ti Jo­han­na Kai­nu­lai­nen // Kuva Mar­ja Vää­nä­nen

Palaamme käräjäkiville − tulethan mukaan!

Asi­a­na­jo­vuo­si ava­taan vir­tu­aa­li­ses­ti Pa­luu kä­rä­jä­ki­vil­le -ta­pah­tu­mas­sa 15.1.2021. Pal­kit­tu toi­mit­ta­ja Paa­vo Teit­ti­nen toi­mii yh­te­nä ta­pah­tu­man juon­ta­jis­ta.

Ko­ro­na jyl­lää, mut­ta asi­a­na­jo­hom­mat pyö­ri­vät tut­tuun ta­paan. Vai pyö­ri­vät­kö? Mil­lai­set ovat asi­a­na­jo­a­lan ja muun oi­keu­sa­lan nä­ky­mät vuon­na 2021 ja sii­tä eteen­päin? Mi­ten ins­pi­roi­tua ja jak­saa, kun tu­le­vai­suus on epä­var­ma?

Muun mu­as­sa näi­hin ky­sy­myk­siin et­si­tään vas­tauk­sia tam­mi­kuus­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä Asi­a­na­jo­vuo­den avauk­ses­sa. Ta­pah­tu­ma on vir­tu­aa­li­nen, eli voit osal­lis­tua sii­hen kä­te­väs­ti omal­ta ko­neel­ta­si tai mah­dol­li­ses­ta työ­paik­ka­si yh­tei­ses­tä ti­lai­suu­des­ta.

Asi­a­na­ja­jat Mark­ku Fred­man ja Jo­han­na Ran­ta­nen ovat toi­mit­ta­ja Paa­vo Teit­ti­sen haas­ta­tel­ta­va­na ren­nos­sa lei­ri­nuo­tio-osuu­des­sa, jos­sa pu­reu­du­taan sekä alan vah­vuuk­siin et­tä ki­pu­koh­tiin.

Teit­ti­nen on it­se­kin opis­kel­lut oi­keus­tie­det­tä ja hän on mo­nin­ker­tai­ses­ti pal­kit­tu tut­ki­va oi­keus­jour­na­lis­ti. Asi­a­na­ja­ja­liit­to huo­mi­oi lii­ton juh­la­vuon­na 2019 hä­net Oi­keus­te­ko-pal­kin­nol­la mer­kit­tä­väs­tä työs­tä oi­keu­den­mu­kai­suu­den edis­tä­jä­nä. Tänä vuon­na Teit­ti­nen pal­kit­tiin tut­ki­van jour­na­lis­min Lu­mi­la­pio-pal­kin­nol­la sekä Vuo­den jut­tu -pal­kin­nol­la Suu­ri jour­na­lis­ti­pal­kin­to -gaa­las­sa.

Ta­pah­tu­mas­sa esiin­ty­vät myös Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Han­na-Räi­hä Män­ty­har­ju, oi­keus­kans­le­ri Tuo­mas Pöys­ti, val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä Rai­ja Toi­vi­ai­nen sekä hui­mis­ta pu­heen­vuo­rois­taan tun­net­tu Suo­men ai­noa löy­tö­ret­kei­li­jä Pata De­ger­man.

Asi­a­na­jo­vuo­den avaus 15.1.2021 klo 14