JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
25.11.2020 8:00

Teks­ti Ter­hi Hau­ta­mä­ki // Ku­vi­tus Ma­ria Vil­ja

Suman purku edessä

Ko­ro­nak­rii­si ruuh­kaut­ti yli­työl­lis­tet­ty­jä tuo­mi­ois­tui­mia en­ti­ses­tään. Ruuh­kien pur­kuun me­nee  ai­na­kin kak­si vuot­ta – ja se­kin vaa­tii li­sää re­surs­se­ja.

Pien­ten las­ten elä­mäs­sä vii­kot ja kuu­kau­det ovat pit­kiä, ja huol­ta­juus­kiis­to­jen vii­väs­tyk­sil­lä on dra­maat­ti­set vai­ku­tuk­set. Ke­vään krii­si la­maan­nut­ti vä­häk­si ai­kaa myös lap­si­a­si­oi­den kä­sit­te­lyn.

Asi­a­na­ja­ja, osa­kas Eli­sa Il­mo­nie­mi Asi­a­na­jo­toi­mis­to Roi­hus­ta työs­ken­te­lee per­he- ja pe­rin­tö­oi­keu­den alal­la ja hoi­taa lap­si­a­si­oi­ta pää­a­si­as­sa Pir­kan­maal­la. Ke­vään ko­ro­na­huip­pu ja sii­hen liit­ty­vät ra­joi­tuk­set nä­kyi­vät myös Il­mo­nie­men työs­sä. Käy­tän­nös­sä kaik­ki lap­sia kos­ke­vat is­tun­not pe­rut­tiin.

– Tuol­loin ei saa­tu so­vit­tua is­tun­to­päi­viä ke­sä­kuul­le­kaan. Mi­nul­la oli­si ol­lut nel­jä is­tun­toa, ja kaik­ki pe­ruun­tui­vat, hän sa­noo.

Jos­kus asi­an ete­ne­mi­nen oli asi­a­na­ja­jan oman ak­tii­vi­suu­den va­ras­sa. Yh­des­sä ta­pauk­ses­sa toi­nen van­hem­mis­ta es­ti ta­paa­mi­set osit­tain ko­ro­nan ve­ruk­keel­la. Il­mo­nie­mi oli yh­tey­des­sä kä­rä­jä­oi­keu­teen, jot­ta is­tun­to saa­tiin lo­pul­ta ju­han­nus­vii­kol­le.

– Muu­ten lap­set ei­vät oli­si näh­neet tois­ta van­hem­paan­sa hei­nä–elo­kuun ai­ka­na lain­kaan. Pari edel­lis­tä kuu­kaut­ta oli­vat jo ol­leet haas­ta­via.

Ke­sän tulo toi het­ken hel­po­tuk­sen epi­de­mi­a­ti­lan­tee­seen. Oi­keus­kä­sit­te­lyil­le­kin alet­tiin jär­jes­tää uu­sia päi­vä­mää­riä. Il­mo­nie­men mu­kaan ruuh­kaa on nyt pu­ret­tu hy­vin ai­na­kin Pir­kan­maan kä­rä­jä­oi­keu­des­sa.

– Kai­ken kaik­ki­aan mi­nul­la ei ole moit­teen sa­naa. To­si­a­sia on sil­ti se, et­tä vie­lä­kin meil­lä on yk­si ke­vääl­lä vi­reil­le tul­lut asia, jota ei ole pääs­ty kä­sit­te­le­mään, Il­mo­nie­mi sa­noo.

Viivästyksiin ei enää ole varaa

Vaik­ka ko­ro­na­ti­lan­tees­ta on py­rit­ty sel­viy­ty­mään par­haan mu­kaan, se on vain pa­hen­ta­nut tuo­mi­ois­tuin­ten ruuh­kia en­ti­ses­tään.

Asi­a­na­ja­ja Han­na-Ma­ria Sep­pä hoi­taa ri­ko­sa­si­oi­ta Hel­sin­gis­sä. Hä­nen mu­kaan­sa pää­kau­pun­gis­sa on jär­jes­tet­ty is­tun­to­ja ai­ka hy­vin ko­ro­na-ai­ka­na­kin, mut­ta ti­lan­ne on ol­lut jo val­miik­si vai­kea.

– Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­del­la ei ole ol­lut oi­kein muu­ta mah­dol­li­suut­ta, kos­ka se on Suo­men ruuh­kai­sin kä­rä­jä­oi­keus muu­ten­kin, Sep­pä sa­noo.

Sep­pä avus­taa esi­mer­kik­si eräs­tä nuor­ta ai­kuis­ta, joka on epäil­ty­nä vuon­na 2015 ta­pah­tu­nees­ta ryös­tös­tä. Epäil­ty oli tuol­loin 15-vuo­ti­as. Jos hä­net nyt tuo­mi­taan, hän saa 20-vuo­ti­aa­na ri­kos­re­kis­te­ri­mer­kin­nän te­os­ta, joka ta­pah­tui vii­si vuot­ta sit­ten.

– Hän on 10 vuot­ta mer­kit­ty sik­si, et­tä kä­rä­jä­oi­keu­des­sa on niin pit­kät jo­not, ja mer­kin­tä voi es­tää opis­ke­lu­pai­kan ja työ­pai­kan saan­nin. On ai­ka kau­he­aa, kuin­ka val­ta­va vai­ku­tus pit­kil­lä jo­noil­la on asi­a­no­mis­ta­jan tai uh­rin elä­mään. Jos olet ta­val­li­nen kan­sa­lai­nen, joka jou­tuu ker­ran ri­kok­sen uh­rik­si, tai nuo­ri ih­mi­nen, joka syyl­lis­tyy ker­ran ri­kok­seen, pyö­rit täs­sä lim­bos­sa vuo­si­kau­sia, Sep­pä sa­noo.

Se­pän työ­hön kuu­luu pal­jon van­git­tu­jen jut­tu­ja, joi­den kä­sit­te­ly pi­tää lain mu­kaan aloit­taa kah­den vii­kon ku­lu­es­sa syyt­teen nos­ta­mi­ses­ta, ja näin on toki ta­pah­tu­nut ko­ro­na-ai­ka­na­kin.

Ke­vääl­lä pan­de­mi­a­ti­lan­ne vai­kut­ti myös po­lii­sin esi­tut­kin­taan.

– Esi­mer­kik­si sek­su­aa­li­ri­ko­sa­si­ois­sa kaik­kia kuu­lus­te­lu­ja ei pys­tyt­ty to­teut­ta­maan ja nii­tä on to­teu­tet­tu säh­kö­pos­til­la tai pu­he­li­mit­se, mitä en pidä ko­vin hy­vä­nä, Sep­pä sa­noo.

Sep­pä olet­ti, et­tä syk­sys­tä tu­li­si kaa­os, kun sa­maan ai­kaan työn al­le tu­li­si­vat sekä ko­ro­nan ta­kia ly­kä­tyt et­tä nor­maa­lis­ti tu­le­vat ju­tut. Isoa su­maa ei vie­lä ole. Sep­pä ar­ve­lee, et­tä poik­keu­sa­jan vai­ku­tus nä­kyy vas­ta vii­veel­lä.

Riita voi menettää merkityksensä

Vii­me ke­vään ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set ei­vät mis­sään vai­hees­sa kos­ke­neet oi­keu­den­käyn­te­jä. Pe­ruu­tuk­set tai etäyh­teyk­sien käyt­tö oli­vat tuo­mi­ois­tuin­ten omas­sa har­kin­nas­sa, ja eri tuo­mi­ois­tui­mis­sa toi­mit­tiin hy­vin eri ta­voin.

Tur­va­toi­met ovat jat­ku­neet syk­syl­lä. Oi­keu­des­sa pi­de­tään tur­va­vä­lit, käy­te­tään kä­si­de­siä ja tar­vit­ta­es­sa pi­de­tään is­tun­to kah­des­sa sa­lis­sa vi­de­on vä­li­tyk­sel­lä. Jois­sa­kin is­tun­nois­sa edel­ly­te­tään mas­kia, toi­sis­sa ei.

Hel­sin­ki­läi­sen Vel­jek­set Huh­ta­mä­ki Asi­a­na­jo­toi­mis­ton asi­a­na­ja­ja, oi­keus­tie­teen toh­to­ri Heik­ki Huh­ta­mä­ki toi­voo, et­tä tur­va­toi­mien avul­la oi­keus­kä­sit­te­ly­jä voi­daan jat­kaa. Nyt näyt­tää sil­tä, et­tä su­maa ol­laan pur­ka­mas­sa, kos­ka lop­pu­vuo­del­le is­tun­to­ja on tie­dos­sa pal­jon.

Huh­ta­mä­ki vas­taa toi­mis­ton rii­dan­rat­kai­su- ja kon­kurs­si­oi­keusp­rak­tii­kois­ta. Hän ker­too, et­tä ko­ro­nan vuok­si ta­pah­tu­neis­ta lyk­käyk­sis­tä on ol­lut iso hait­ta rii­ta-asi­ois­sa, kos­ka Hel­sin­gis­sä val­mis­te­luis­tun­to voi muu­toin­kin men­nä 1,5 vuo­den pää­hän ja tuo­mio 2 vuo­den pää­hän.

– Mis­sä ta­han­sa si­vii­lip­ro­ses­sis­sa on vaa­ra­na, et­tä rii­ta eh­tii me­net­tää mer­ki­tyk­sen­sä. Täy­tän­töön­pa­no­ai­ka muo­dos­tuu niin pit­käk­si, et­tä kan­ta­ja­puo­li ei saa kos­kaan ra­ho­jaan, Huh­ta­mä­ki sa­noo.

– Vas­taa­ja­puo­lel­la on har­voin kii­re saa­da pe­rus­tel­tua kan­net­ta rat­kais­tua, mut­ta jos ky­sees­sä on ihan tur­han­päi­väi­nen kan­ne, myös vas­taa­jan oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut kas­va­vat pro­ses­sin pit­kit­ty­es­sä tar­peet­to­mas­ti.

Pää­kä­sit­te­lyn siir­ty­mi­set uh­kaa­vat oi­keus­tur­vaa. Sa­mal­la ne ai­heut­ta­vat myös yli­mää­räis­tä työ­tä asi­a­na­ja­jal­le, kun yk­si­tyis­koh­dat eh­ti­vät unoh­tua.

– Kä­sit­te­lyyn ei voi men­nä puo­len vuo­den pääs­tä lu­ke­mat­ta pa­pe­rei­ta uu­des­taan.

Kaksi vuotta normaalitilaan

Ko­ko­nai­suu­des­saan on­gel­mat jat­ku­vat pit­kään. Tuo­mi­ois­tui­mis­sa ju­mit­taa vie­lä iso liu­ta ke­vääl­lä kes­key­ty­nei­tä asi­oi­ta.

Tuo­mi­ois­tuin­vi­ras­to on pi­tä­nyt näis­tä ti­las­toa. Vii­me tou­ko­kuun lo­pus­sa, kun yh­teis­kun­ta oli juu­ri avau­tu­nut uu­del­leen, kä­rä­jä­oi­keuk­sis­sa oli kes­key­tet­tynä yli 6 000 ri­kos­asi­an ja noin 1 400 si­vii­li­asi­an kä­sit­te­ly. Lo­ka­kuun puo­li­vä­lis­sä kes­key­ty­nee­nä oli va­jaat 3 600 ri­ko­sa­si­aa ja va­jaat 800 si­vii­li­a­si­aa.

– Tuo­mi­ois­tui­met ovat pys­ty­neet ke­säl­lä ja syk­syl­lä nor­ma­li­soi­maan toi­min­taa ja jat­ka­maan asi­oi­den kä­sit­te­lyä. Tämä ei tar­koi­ta sitä, et­tä on­gel­mat oli­si­vat ohi, sa­noo Tuo­mi­ois­tuin­vi­ras­ton yli­joh­ta­ja Riku Jaak­ko­la.

Jaak­ko­lan mu­kaan asi­at ete­ne­vät nor­maa­lia hi­taam­min. Yk­si syy on se, et­tä etäyh­teyk­sien käyt­tö hi­das­taa oi­keu­den­käyn­te­jä ver­rat­tu­na sii­hen, et­tä kaik­ki oli­si­vat pai­kan pääl­lä. Is­tun­to­jen al­ka­mi­sai­ko­ja pi­tää por­ras­taa, jot­ta odo­tus­ti­loi­hin ei tule lii­kaa vä­keä. Ih­mis­ten pai­kal­la­o­loa vaa­ti­via, vai­ke­am­pia asi­oi­ta odot­taa edel­leen eni­ten. Luon­nol­li­ses­ti tämä kaik­ki vii­väs­tyt­tää myös uu­sia, tänä syk­sy­nä vi­reil­le tu­le­via jut­tu­ja.

– Osal­taan ruuh­kien pur­ka­mi­seen vai­kut­ta­vat syyt­tä­jä­puo­len re­surs­sit. Myös asi­a­na­ja­jien ka­len­te­rit ovat ai­ka täyn­nä. Tuo­mi­ois­tuin­ten is­tun­to­sa­li­ka­pa­si­teet­ti aset­taa myös ra­joi­tuk­sia, Jaak­ko­la sa­noo.

Tuo­mi­ois­tuin­vi­ras­ton mu­kaan ruuh­kien pur­ka­mi­seen tar­vi­taan noin 10 mil­joo­nan eu­ron vuo­sit­tai­nen li­sä­ra­hoi­tus hen­ki­lös­tö­me­noi­hin vuo­sil­le 2021 ja 2022.

– Ar­vi­oim­me, et­tä ai­kai­sin­taan kah­den vuo­den pääs­tä voi­tai­siin pääs­tä nor­maa­li­ta­soon, jos saa­daan tar­vit­ta­vat li­sä­re­surs­sit.

Parannuksia tarvitaan

Vaik­ka asi­a­na­ja­jia tuo­mi­ois­tuin­ten ruuh­kai­suus tur­haut­taa, heil­tä löy­tyy ym­mär­rys­tä oi­keus­lai­tok­sel­le ja sen li­sä­re­surs­sien tar­peel­le.

– Kaik­ki sym­pa­ti­a­ni ovat tuo­mi­ois­tuin­lai­tok­sen puo­lel­la. Siel­lä teh­dään ihan hir­ve­äs­ti työ­tä ja yri­te­tään saa­da jut­tu­ja eteen­päin. Eri­tyi­ses­ti Hel­sin­gis­sä sekä syyt­tä­jien et­tä tuo­ma­rien työ­tah­ti on to­del­la kova ja poik­ke­aa var­maan mo­nes­ta muus­ta paik­ka­kun­nas­ta, Han­na-Ma­ria Sep­pä sa­noo.

Sep­pä sa­noo, et­tä oi­keus­mi­nis­te­ri­ös­sä on on­nek­si vi­reil­lä use­am­pia hank­kei­ta, jois­sa tuo­mi­ois­tuin­ten jut­tu­jo­noi­hin py­ri­tään vai­kut­ta­maan.

Eli­sa Il­mo­nie­men mu­kaan las­ten ta­paa­mi­soi­keu­den tur­vaa­mi­seen toi­si ruuh­kis­ta huo­li­mat­ta hel­po­tus­ta se, et­tä vä­li­ai­kai­sia mää­räyk­siä an­net­tai­siin ny­kyis­tä use­am­min kir­jal­li­ses­sa me­net­te­lys­sä.

– Mo­nis­sa kä­rä­jä­oi­keuk­sis­sa vä­li­ai­kai­sia mää­räyk­siä ei an­ne­ta il­man, et­tä tois­ta osa­puol­ta kuul­laan. Jos toi­nen van­hem­pi pys­tyy kui­ten­kin sel­ke­äs­ti osoit­ta­maan, et­tä lap­sen ta­paa­mi­set ovat kat­kol­la jos­ta­kin syys­tä, joka ei ole oi­kea syy, näi­hin ti­lan­tei­siin toi­voi­si tuo­mi­ois­tui­mel­ta enem­män us­kal­lus­ta, Il­mo­nie­mi sa­noo.

Heik­ki Huh­ta­mä­ki sa­noo, et­tä si­vii­li­rii­to­jen kä­sit­te­lyyn tär­keä pa­ran­nus oli­si se, et­tä val­mis­te­luis­tun­to­jen pi­tä­mis­tä ei pit­ki­tet­täi­si – ei myös­kään pan­de­mia-­ai­ka­na.

– Ta­val­li­sis­sa ta­pauk­sis­sa, jois­sa kan­teel­la vaa­di­taan ra­haa ja vas­ta­puo­lel­ta tu­lee täys­kiis­to, tu­li­si pi­tää val­mis­te­luis­tun­to kuu­kau­den si­sään, en­nen jat­ko­kir­jel­miä. Sen voi pi­tää etäyh­tey­del­lä tai niin, et­tä pai­kal­le tu­le­vat vain asi­a­mie­het, jol­loin al­tis­tu­mis­ris­ki on luul­ta­vas­ti pie­ni.

Vi­de­o­ku­va kat­ke­aa, mik­ki jää pääl­le

Oi­keu­den­käyn­tien pät­ki­vät vi­de­oyh­tey­det ovat ikui­nen kri­tii­kin ai­he, ja niin ovat ol­leet ko­ro­na-ai­ka­na­kin. Asi­an­aja­ja Heik­ki Huh­ta­mä­ki sa­noo, et­tä etäyh­teyk­sien käy­tös­sä on ol­lut on­gel­mia joka iki­nen ker­ta.

– Hil­jat­tain Tu­run ho­vi­oi­keu­des­sa ei saa­tu vi­deo­yh­teyt­tä toi­mi­maan ol­len­kaan, vaik­ka pai­kal­la oli it-vas­taa­va. Olen myös it­se sitä miel­tä, et­tä kriit­ti­sen hen­ki­lö­to­dis­te­lun pi­täi­si ta­pah­tua pai­kan pääl­lä, Huh­ta­mä­ki sa­noo.

Asi­a­na­ja­ja Eli­sa Il­mo­nie­mi ker­too, et­tä lap­si­a­si­ois­sa eten­kin val­mis­te­luis­tun­to­ja on pi­det­ty etä­nä ja se on toi­mi­nut, mut­ta mo­nis­sa ta­pauk­sis­sa etä­kä­sit­te­ly ei ole luon­te­vaa.

– Jos osa­puo­let ei­vät koh­taa toi­si­aan, au­tent­tis­ta kes­kus­te­lua on vai­ke­am­pi vi­rit­tää. Kun kyse on hei­dän yk­si­tyi­se­lä­mään­sä liit­ty­väs­tä asi­as­ta, on tär­ke­ää, et­tä ol­laan sa­mas­sa ti­las­sa.

Asi­a­na­ja­ja Han­na-Ma­ria Sep­pä muis­tut­taa, et­tä vaik­ka vi­de­oyh­teyk­siä pal­jon par­ja­taan, ei­vät asi­at en­nen­kään ole men­neet mut­kit­ta.

– En­nen van­git tuo­tiin hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti joka pak­ko­kei­no­kä­sit­te­lyyn. Jos­kus hei­tä unoh­det­tiin tuo­da, kul­je­tuk­set oli­vat myö­häs­sä, hei­tä odo­tel­tiin ja oli ai­ka­tau­luon­gel­mia. Vi­de­oyh­teyk­sien käyt­tö on val­ta­va pa­ran­nus, Sep­pä sa­noo.

Sep­pä on is­tu­nut yh­tä jut­tua etä­nä Ro­va­nie­mel­le. Hän oli mu­ka­na myös suu­res­sa Ka­tis­ka-huu­me­oi­keu­den­käyn­nis­sä, jos­sa osa ih­mi­sis­tä pys­tyi osal­lis­tu­maan etä­nä. Hän sa­noo, et­tä etäyh­teyk­sien käyt­tö tuo val­ti­ol­le val­ta­via sääs­tö­jä ja li­sää tur­val­li­suut­ta, kun vä­ki­mää­rä ja mat­kus­ta­mi­nen vä­he­ne­vät.

Se­pän mu­kaan asi­a­na­ja­jil­le on koi­tu­nut on­gel­mia sii­tä, et­tä Mac-tie­to­ko­ne ei toi­mi hy­vin val­ti­on käyt­tä­män Sky­pen kans­sa. Tek­nis­ten mo­kien li­säk­si sat­tuu in­hi­mil­li­siä ereh­dyk­siä, kun mik­ke­jä jää au­ki. Kun asi­a­na­ja­ja kuis­kut­te­lee pää­mie­hen kans­sa, se ei kuu­lu sa­lis­sa tuo­ma­ril­le, mut­ta mi­kit nap­paa­vat ää­nen.

– Ker­ran etä­nä kuu­lin, kuin­ka asi­a­na­ja­jal­le ja pää­mie­hel­le tuli sa­lis­sa vä­hän niin kuin rii­ta kes­ken is­tun­non. It­se kuis­kut­te­lin ker­ran pää­mie­hel­le sa­lis­sa, jos­ta meil­lä oli vi­de­oyh­teys toi­seen sa­liin. Toi­nen avus­ta­ja ker­toi mi­nul­le, et­tä tuo kuu­luu sit­ten kaik­ki heil­le.