JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
25.11.2020 8:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Mik­ko Kaup­pi­nen

Pysähdy ja ohjeista

Au­tis­mi­sää­ti­ön pro­jek­ti­pääl­lik­kö San­na Kara toi­voo asi­a­na­ja­jil­ta sel­ke­ää ky­sy­myk­se­na­set­te­lua ja oh­jeis­tus­ta au­tis­mi­kir­jon ja ADHD-hen­ki­löi­tä koh­da­tes­sa.

Mil­lai­sia vai­keuk­sia au­tis­mi­kir­jon ja ADHD:n piir­tei­tä omaa­vat hen­ki­löt koh­taa­vat oi­keus­jär­jes­tel­mäs­sä?

Au­tis­mi­kir­jon ja ADHD:n piir­tei­tä omaa­vien hen­ki­löi­den oi­keus­tur­van to­teu­tu­mi­nen voi vaa­ran­tua, jos ei ote­ta huo­mi­oon koh­de­ryh­män hen­ki­löi­den eri­lais­ta ta­paa aja­tel­la ja kä­si­tel­lä tie­toa. Ris­kit liit­ty­vät eri­tyi­ses­ti kom­mu­ni­kaa­ti­on eri­tyis­piir­tei­siin, so­si­aa­lis­ten odo­tus­ten mu­kai­seen käyt­täy­ty­mi­seen, oman edun vas­tai­seen toi­min­taan ja stres­si­te­ki­jöi­hin. Hen­ki­lön poik­ke­a­vas­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tä saa­te­taan teh­dä vir­heel­li­siä pää­tel­miä.

Ovat­ko he ylie­dus­tet­tu­ja ri­kol­lis­ten jou­kos­sa?

ADHD:n ylei­syys ri­kos­taus­tai­sis­sa on kym­men­ker­tai­nen val­ta­vä­es­töön näh­den. Au­tis­mi­kir­jon piir­tei­den osal­ta tar­vi­taan li­sää tut­ki­mus­ta. Alus­ta­vaa näyt­töä on sii­tä, et­tä piir­teet oli­si­vat hie­man ylei­sem­piä. Tyy­pil­li­nen esil­le tu­le­va te­ki­jä on se, et­tä näi­den ih­mis­ten tuen tar­pei­ta ei ole tun­nis­tet­tu lap­suu­des­sa ja nuo­ruu­des­sa. Heil­lä ei ole di­ag­noo­sia, joka on usein kes­kei­nen te­ki­jä tar­vit­ta­vien pal­ve­lui­den jär­jes­ty­mi­ses­sä. Pal­ve­lui­den jär­jes­ty­mi­ses­sä voi di­ag­noo­sin jäl­keen­kin ol­la haas­tei­ta ja alu­eel­li­sia ero­ja.

Mi­ten ti­lan­net­ta voi­si pa­ran­taa?

Jos mie­ti­tään ri­kol­li­sel­le po­lul­le ajau­tu­mis­ta, sil­loin ko­ros­tuu koh­de­ryh­män pa­rem­pi tun­nis­ta­mi­nen ja var­hai­sen vai­heen tuen mer­ki­tys. Ris­kis­sä ole­vil­le koh­de­ryh­män nuo­ril­le tu­li­si ke­hit­tää koh­den­net­tu­ja pal­ve­lui­ta. Täl­lä het­kel­lä täs­sä on puut­tei­ta.

Mi­ten asi­a­na­ja­ja voi ot­taa hei­dät pa­rem­min huo­mi­oon työs­sään?

Au­tis­mi­kir­jon ja ADHD-hen­ki­löi­den toi­min­taa hel­pot­ta­vat ti­lan­tei­den en­na­koi­ta­vuus, sel­keä ky­sy­myk­se­na­set­te­lu, mah­dol­lis­ten ky­sy­mys­ten lä­pi­käy­mi­nen etu­kä­teen ja sel­ke­ät oh­jeet oi­keu­den­käyn­ti­ti­lan­tei­siin.

Lue mm. asi­a­na­ja­jil­le tar­koi­tet­tu tie­to­pa­ket­ti ai­hees­ta:

is­suu.com/san­na.kara