JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
16.2.2021 11:00

Marjo Valtonen lähtee mielikuvamatkalle Julia Robertsin kanssa

"Us­kal­la elää" on asi­a­na­ja­ja Mar­jo Val­to­sen suo­sik­kie­lo­ku­van vies­ti.

Kos­ka mei­dän asi­a­na­ja­jien työ on niin asi­a­pi­tois­ta, elo­ku­van pi­tää viih­dyt­tää. Eat Pray Love -elo­ku­va ku­vaa nais­ta elä­mään­sä et­si­mäs­sä. Pi­dän elo­ku­vas­ta sen yk­sin­ker­tai­sen sa­no­man vuok­si. Elä­mäs­tä ei tar­vit­se teh­dä lii­an mo­ni­mut­kais­ta, vaan voi kes­kit­tyä olen­nai­seen.

Elo­ku­van pää­hen­ki­lö Eli­za­beth (Ju­lia Ro­berts) ko­kee hie­nois­ta ul­koi­sis­ta puit­teis­ta huo­li­mat­ta elä­män­sä Yh­dys­val­lois­sa tyh­jäk­si. Hän läh­tee Ita­li­aan ope­tel­lak­seen naut­ti­maan hy­väs­tä ruu­as­ta – tie­tys­ti ys­tä­vien ja vii­nin kera! Seu­raa­va­na mat­ka­koh­tee­na on In­tia, jos­sa Eli­za­beth kes­kit­tyy me­di­toi­maan, ru­koi­le­maan, pääs­tä­mään ir­ti men­neis­tä ja pal­ve­le­maan toi­sia. Vii­mei­sin mat­ka­koh­de on In­do­ne­si­an Bali, jos­sa saa­tu­aan elä­män­sä ta­sa­pai­noon, pää­hen­ki­lö us­kal­taa vii­mein ra­kas­tua ja en­nen kaik­kea ra­kas­taa.

Elo­ku­va on teh­ty jo vuon­na 2010, mut­ta hy­vän tuu­len elo­ku­va­na sen voi hy­vin kat­soa uu­del­leen ja uu­del­leen. Elo­ku­va maa­laa ta­ri­nan taus­tal­le kau­niit mai­se­mat; iha­nat Ita­li­an pit­to­res­kit ku­jat ja pi­az­zat, In­ti­an vä­rit ja vilk­kaus sekä Ba­lin rau­hoit­ta­va luon­to ovat tär­ke­äs­sä osas­sa. Nyt ko­ro­na-ai­ka­na kau­niis­ta mai­se­mis­ta on kiva naut­tia.

Nai­sa­si­a­na­ja­jat ovat hy­vin it­se­näi­siä, mut­ta täs­sä työs­sä olen näh­nyt mies­ten ja nais­ten eri­ar­voi­suut­ta. Elo­ku­van vies­ti on, et­tä kuun­te­le­mal­la sy­dän­tään löy­tää oman elä­män­pol­kun­sa.

Elo­ku­va – ja koko elä­mä – ha­lu­aa sa­noa: ”Us­kal­la elää!” Mei­dän päi­väm­me ja aja­tuk­sem­me täyt­ty­vät usein ar­jen on­gel­mil­la, mut­ta ne ei­vät saa ol­la koko elä­mä. Mat­ka mi­nuk­si on se tär­kein. On mie­tit­tä­vä omia ar­vo­jaan ja omia toi­mi­aan nii­den saa­vut­ta­mi­sek­si. Elä­mäs­tä te­kee mer­ki­tyk­sel­lis­tä se, et­tä omil­la toi­mil­la on elä­mään vai­ku­tus­ta.

Asi­a­na­ja­jan työs­sä saa ih­mi­siä pal­ve­le­mal­la ja aut­ta­mal­la myös it­se to­del­la pal­jon. Se tuo elä­mään mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä, sa­mal­la kun se an­taa elin­kei­non. Elo­ku­va on yk­sin­ker­tais­ten asi­oi­den ylis­tys.

Pals­tal­la asi­a­na­ja­jat ker­to­vat it­sel­leen tär­keis­tä elo­ku­vis­ta ja kir­jois­ta.

Minä vas­ta­sin

Mar­jo Val­to­nen, Tur­ku

Mar­jo on lii­ton Tu­run seu­dun ak­tii­ve­ja, joka työn­sä ohes­sa osal­lis­tuu muun mu­as­sa asi­a­na­ja­ja­päi­vys­tyk­seen ja La­ki­la­dies ry:n toi­min­taan.