JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.4.2021 0:00

Asianajajan päivä: Teams-palavereita ja Herra Hakkaraisen etsintää

Ma­ria Pent­ti­lä piti Ad­vo­kaa­tin pyyn­nös­tä päi­vä­kir­jaa yh­den työ­päi­vän ajan. Ma­ria on työ­oi­keu­teen ja lii­ke­ju­ri­diik­kaan eri­kois­tu­nut Asi­a­na­jo­toi­mis­to Roi­hu Oy:n osa­kas.

05.40 He­rä­tys nor­maa­lis­ti. Äly­sor­mus ky­syy, olen­ko val­mis haus­kan­pi­toon. Hell ye­ah!

06.10 Suk­set jal­kaan ja la­dul­le. Tai­taa ol­la vii­mei­nen hiih­to­lenk­ki tänä tal­ve­na näil­lä la­duil­la. Vä­lil­lä oli­si pi­tä­nyt ol­la ve­si­suk­set. Yh­dek­sän ki­lo­met­riä mel­kein­pä ta­sa­työn­töä ja ko­tiin aa­mu­pa­lal­le.

07.45 Etä­työ­päi­vän start­taus. Etä­työ­pis­tee­ni si­jait­see 12-vuo­ti­aan poi­ka­ni huo­nees­sa. Te­ams-neu­vot­te­luis­sa pi­tää ai­na muis­taa blur­ra­ta tai vaih­taa taus­ta ja tär­keis­sä il­ta­päi­vän neu­vot­te­luis­sa lait­taa lap­pu oveen, et­tei huo­neen omis­ta­ja yh­täk­kiä il­maan­nu pel­kät kal­sa­rit ja­las­sa scree­nil­le. Käyn pu­he­li­mit­se pe­rä­jäl­keen kah­det asi­a­kas­neu­vot­te­lut, jois­sa kum­mas­sa­kin on kyse työn­te­ki­jän mah­dol­li­ses­ta ir­ti­sa­no­mi­ses­ta.

08.45 Eka­luok­ka­lai­sen kus­kaus au­tol­la kou­luun. Kou­lu­mat­ka on vain rei­lu ki­lo­met­ri, mut­ta jo­ten­kin sitä tu­lee paa­pot­tua tätä nuo­rim­mais­ta pik­ku prin­ses­saa.

09.45 Vi­reil­lä ole­vaan työ­suh­de­rii­taan liit­ty­vän po­ten­ti­aa­li­sen to­dis­ta­jan haas­tat­te­lu.

11.45 Puo­len tun­nin lou­nas­tau­ko. Kyl­lä it­se­teh­ty kas­vis­so­se­keit­to mais­tui hiih­to­lo­ma­vii­kon piz­za-kark­ki- ja pul­la­ruo­ka­va­li­on jäl­keen.

12.30 Rei­lu tun­nin Te­ams-pa­la­ve­ri pit­kä­ai­kai­sen asi­ak­kaan kans­sa. Täl­lä ker­taa agen­dal­la yt:t ja liik­keen­luo­vu­tus­ku­vi­ot.

13.45 Piip, piip. What­sApp lau­laa pit­kin il­ta­päi­vää tree­ni­ryh­mäs­sä. Ko­ro­na­pa­niik­ki on pääl­lä; us­kal­taa­ko sitä koh­ta enää käy­dä oh­ja­tuis­sa tree­neis­sä?

14.15 Toi­mis­to­pa­la­ve­ri ja kah­vi­tau­ko. Oli­pa kiva kuul­la työ­ka­ve­rei­den kuu­lu­mi­sia. Pien­tä ko­ro­na­vä­sy­mys­tä oli kyl­lä ha­vait­ta­vis­sa ihan jo­kai­sel­la.

17.20 Kone kiin­ni. Läh­den saat­ta­maan eka­luok­ka­lais­ta ”ko­ro­na­hen­ki­sil­le” ka­ve­ri­synt­tä­reil­le. Pik­ku­tyt­tö­jen synt­tä­reis­sä on jo­tain niin maa­gis­ta.

19.30 Haen lap­sen synt­tä­reil­tä. Asi­ak­kaal­ta tu­lee pa­luu­mat­kan ai­ka­na teks­ti­vies­ti, et­tä säh­kö­pos­tis­sa oli­si vas­ta­puo­len kom­men­toi­ma so­pi­mus, jo­hon oli­si hyvä saa­da kom­men­tit vie­lä tä­nään. Avaan ko­to­na ko­neen ja kom­men­toin sa­man tien asi­ak­kaal­le. Ei men­nyt kuin puo­li tun­tia.

20.20 Il­ta­pa­la las­ten kans­sa. Jo­ten­kin taas ajau­dum­me kes­kus­te­luun sii­tä, mil­loin meil­le tu­lee koi­ra. ”Mik­si meil­le ei voi tul­la koi­raa?” ”Epää, kun kai­kil­la muil­la jo on koi­ra.” ”Sä oot ihan tyh­mä ja it­se­käs, kun et os­ta meil­le koi­raa.” ”Kyl­lä me vie­täi­siin sitä ulos, ai­van var­mas­ti.” Huo­kaus...

21.30 Il­ta­sa­tu nuo­rim­mai­sen kans­sa pit­käs­tä ai­kaa. Et­sit­tiin Her­ra Hak­ka­rais­ta ja kar­va­pal­loa Koi­ra­mä­en kir­jas­ta (vuo­des­ta toi­seen suo­sik­ki­jut­tu).

22.10 Un­ten mail­le...

Yh­teen­ve­to

”Päi­vä oli ai­ka ta­va­no­mai­nen ar­ki­päi­vä. Töi­den puo­les­ta päi­vä oli in­ten­sii­vi­nen, mut­ta ei mi­ten­kään lii­an kii­rei­nen tai stres­saa­va. Jos vuo­ro­kau­des­sa oli­si li­sää tun­te­ja (tai jos jak­sai­sin val­voa pi­dem­pään…) ai­kaa voi­si riit­tää enem­män ys­tä­vil­le ja omal­le äi­dil­le.”