JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.4.2021 0:00

Teks­ti Kir­si Hy­tö­nen // Ku­vat Lisa Han­cock

Tietosuoja työllistää Yhdysvalloissa

Tie­to­suo­jaan ja tek­no­lo­gi­a­ju­ri­diik­kaan eri­kois­tu­nut asi­a­na­ja­ja Jar­no Van­to ei Yh­dys­val­toi­hin siir­ty­es­sään ar­van­nut, kuin­ka ky­sy­tyl­le alal­le hän pää­tyi. Ko­ro­na-ai­ka on li­sän­nyt työ­mää­rää en­ti­ses­tään.

Jar­no Van­to an­taa Ad­vo­kaa­til­le haas­tat­te­lua vi­de­o­pu­he­lun vä­li­tyk­sel­lä ko­to­aan New Yor­kin Brook­ly­nis­ta, Pros­pect Par­kin lai­dal­ta. Ko­ro­na-ajan il­miö on se­kin, et­tä huo­neen nur­kas­sa nä­ky­mät­tö­mis­sä tork­ku­nut 12-viik­koi­nen spa­nie­lin pen­tu Bob­by an­taa it­ses­tään elon­merk­ke­jä kes­ken haas­tat­te­lun.

Jar­no Van­to ei ole käy­nyt työ­pai­kal­laan Man­hat­ta­nin Ma­di­son Ave­nu­el­la yh­tä ker­taa lu­kuun ot­ta­mat­ta sit­ten hel­mi­kuun 2020 – ei­kä sin­ne ole asi­aa ai­na­kaan en­nen ke­sä­kuu­ta. Vie­rai­lut New Yor­kin kes­ki­kau­pun­gil­la ovat ol­leet työ­mat­ko­jen si­jas­ta pyö­räi­lyä au­ti­oi­tu­neil­la pää­ka­duil­la, jot­ka nor­maa­li­ai­koi­na oli­si­vat ol­leet ruuh­kien täy­sin tuk­ki­mia.

Van­to veik­kaa, et­tä iso ky­sy­mys nou­see­kin vie­lä sii­tä, mitä ta­pah­tuu toi­mis­to­kiin­teis­töil­le, jot­ka ovat osoit­tau­tu­neet tar­peet­to­mik­si, kun asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­ti­ois­sa työt ja ta­paa­mi­set hoi­tu­vat­kin su­ju­vas­ti etäyh­teyk­sien va­ras­sa. Oi­keu­den­käyn­nit ju­mit­tui­vat en­sin pa­has­ti, mut­ta nyt ne­kin on saa­tu toi­mi­maan etä­työ­ka­lu­jen avul­la.

Dra­maat­ti­sen ko­ro­na­kau­den alun jäl­keen, jol­loin Cent­ral Par­kiin pys­ty­tet­tiin kent­tä­sai­raa­loi­ta, ne­wy­or­ki­lai­set ovat käyt­täy­ty­neet ku­ri­na­lai­ses­ti ja yh­teis­kun­ta on osoit­ta­nut te­hok­kuu­ten­sa. Ro­ko­tus­ten ja­ke­lu toi­mii ja työ­hön pa­luu­ta val­mis­tel­laan mo­nis­sa yri­tyk­sis­sä.

Cro­well & Mo­ring LLP -toi­mis­tos­sa osak­kaa­na työs­ken­te­le­vä Jar­no Van­to on eri­kois­tu­nut yk­si­tyi­syy­den­suo­jaan, tie­to­tur­vaan ja muu­hun di­gi­taa­li­suu­teen liit­ty­vään ju­ri­diik­kaan. Li­säk­si hän tu­kee poh­jois­mai­sia yri­tyk­siä Yh­dys­val­tain mark­ki­noil­la so­pi­mus- ja yh­ti­öoi­keu­des­sa.

Sa­maan ai­kaan, kun kon­ser­va­tii­vi­suu­des­ta tun­ne­tul­la toi­mi­a­lal­la ope­tel­tiin työs­ken­te­le­mään ko­to­na ja etä­nä, tek­no­lo­gia- ja yk­si­tyi­syys­ju­ri­diik­kaan eri­kois­tu­neet asi­an­tun­ti­jat ovat lä­käh­ty­neet työn pal­jou­teen. Vii­me vuon­na Van­toa ja mui­ta tie­to­suo­jaan eri­kois­tu­nei­ta ju­ris­te­ja työl­lis­ti­vät eten­kin EU:n ja Yh­dys­val­tain vä­li­set tie­to­suo­jaan ja tie­don­siir­toon liit­ty­vät ky­sy­myk­set.

Eu­roo­pan uni­o­nin tuo­mi­ois­tui­men ku­mot­tua vii­me ke­sä­nä EU:n ja Yh­dys­val­tain vä­li­sen Pri­va­cy Shield -ni­mel­lä tun­ne­tun jär­jes­te­lyn, kai­kes­ta yri­tys­ten har­joit­ta­mas­ta hen­ki­lö­tie­toi­hin liit­ty­väs­tä tie­don­siir­ros­ta on pi­tä­nyt teh­dä eril­li­siä so­pi­muk­sia.

– Tämä on tar­koit­ta­nut tu­han­sit­tain ja tu­han­sit­tain so­pi­muk­sia, Van­to huo­kaa.

Nyt kun Do­nald Trum­pin kau­si po­liit­ti­si­ne jän­nit­tei­neen on ta­ka­na ja Joe Bi­de­nin kau­si käyn­nis­ty­nyt, on odo­tet­ta­vis­sa, et­tä neu­vot­te­lut uu­des­ta Pri­va­cy Shiel­din kal­tai­ses­ta pui­te­so­pi­muk­ses­ta EU:n ja Yh­dys­val­tain vä­lil­lä käyn­nis­ty­vät uu­del­leen, Van­to veik­kaa.

Korona-ajan kysymyksiä

Ko­ro­na on tuo­nut li­sää töi­tä tek­no­lo­gi­a­ju­ris­teil­le. Kun yri­tyk­set ke­hit­tä­vät ja ot­ta­vat käyt­töön uut­ta tek­no­lo­gi­aa esi­mer­kik­si tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­sek­si ja töi­hin pa­luun mah­dol­lis­ta­mi­sek­si, sii­tä nou­see hel­pos­ti ju­ri­di­sia pul­mia, joi­hin on löy­det­tä­vä rat­kai­su.

Van­to ker­too konk­reet­ti­sen esi­mer­kin sii­tä, min­kä tyyp­pi­siä ko­ro­nan suit­si­mi­seen liit­ty­vät pul­mat voi­vat ol­la: Yri­tys ha­lu­aa työn­te­ki­jöi­den­sä käyt­tä­vän äly­pu­he­li­meen la­dat­ta­vaa so­vel­lus­ta, jon­ka avul­la voi­daan sel­vit­tää, mis­sä koh­din esi­mer­kik­si teh­das­ta tai toi­mis­to­kiin­teis­töä ku­kin on ol­lut tie­tyl­lä het­kel­lä, jot­ta mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­neet työn­te­ki­jät voi­daan oh­ja­ta tes­tei­hin ja ka­ran­tee­niin.

Täs­tä nou­see esiin muun mu­as­sa ky­sy­mys sii­tä, voi­ko työ­nan­ta­ja vel­voit­taa työn­te­ki­jöi­tä hank­ki­maan äly­pu­he­li­men tai la­taa­maan tie­tyn so­vel­luk­sen.

– Pi­tää myös so­pia sii­tä, mitä kaik­kea tie­toa työn­te­ki­jöis­tä ja hei­dän liik­keis­tään voi­daan so­vel­luk­sen avul­la ke­rä­tä ja mi­ten ke­rät­tyä tie­toa voi­daan käyt­tää, Van­to ker­too.

Täl­lais­ta ko­ro­na-ajan poik­keus­ti­laa ja sen tuo­mia uu­sia ku­vi­oi­ta ja on­gel­mia ei ku­kaan voi­nut ku­vi­tel­la. Ei myös­kään Van­to, kun hän tuli vuon­na 2000 New Yor­kiin YK-har­joit­te­li­jak­si ja vuon­na 2003 vii­meis­te­le­mään jat­ko-opin­to­jaan New York Uni­ver­si­tyn Law Schoo­liin.

Hä­nel­lä oli opis­ke­lu­ai­koi­naan kan­gas­tel­lut mie­les­sä dip­lo­ma­ti­aan ja YK:n teh­tä­viin liit­ty­vä ura, mut­ta tek­no­lo­gi­a­ju­ri­diik­ka ve­ti­kin sit­ten pi­dem­män kor­ren – eten­kin kun työ­paik­ka tar­jou­tui sil­tä sa­ral­ta.

– Tuol­loin 2000-lu­vun al­ku­puo­lel­la yk­si­tyi­syy­teen liit­ty­vät ky­sy­myk­set ei­vät ol­leet vie­lä mi­kään iso lii­ke­toi­min­ta-alue asi­a­na­jo­toi­mis­toil­le. Muu­ta­mia alo­ja lu­kuun ot­ta­mat­ta ne nou­si­vat laa­jem­min esiin vas­ta vuon­na 2018 EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen yh­tey­des­sä. Tie­to­suo­ja-ase­tus pa­kot­ti yri­tyk­set he­reil­le ja miet­ti­mään käy­tän­tö­jään näis­sä asi­ois­sa. Sit­tem­min Yh­dys­val­lois­sa muun mu­as­sa Ka­li­for­ni­an osa­val­tio on sää­tä­nyt laa­jan hen­ki­lö­tie­to­jen suo­jaa kos­ke­van lain.

Juridiikan näköalapaikalla

Jar­no Van­to ku­vai­lee työ­tään ja työ­paik­kaan­sa mah­ta­vak­si nä­kö­a­la­pai­kak­si.

– Tääl­lä toi­mi­vat kaik­ki suu­rim­mat asi­a­na­jo­toi­mis­tot ja ju­ri­dii­kan uu­det tuu­let läh­te­vät yleen­sä liik­keel­le tääl­tä. Jos tääl­lä ote­taan joku asia käyt­töön, se yleen­sä löy­tää tien­sä muu­al­le­kin.

New Yor­kin asi­a­na­jo­toi­mis­tois­sa päi­vän sana on mo­ni­muo­toi­suus, di­ver­si­ty. Suu­ret kan­sain­vä­li­set asi­ak­kaat odot­ta­vat, et­tä asi­a­na­jo­toi­mis­to osoit­taa heil­le tii­min, jos­sa on eri-ikäi­siä, eri su­ku­puo­lia ja eri et­ni­siä taus­to­ja edus­ta­via asi­an­tun­ti­joi­ta. Van­non mu­kaan mo­ni­muo­toi­suu­den mer­ki­tys on Trum­pin jäl­kei­ses­sä ajas­sa ko­ros­tu­nut; asi­ak­kaat ha­lu­a­vat teh­dä pe­sä­e­roa tunk­kai­sek­si ko­et­tuun ar­vo­maa­il­maan.

Ero­na suo­ma­lai­seen asi­a­na­jo­maa­il­maan Van­to nos­taa esiin ura­pol­ku­jen vaih­te­le­vuu­den Yh­dys­val­lois­sa.

– Tääl­lä kaik­ki oi­keu­den­hoi­toon liit­ty­vät lain opil­li­set asi­an­tun­ti­jat – tuo­ma­rit, asi­a­na­ja­jat ja muut ju­ris­tit – ovat sa­man val­von­nan ja toi­mi­lu­van alai­si­na, Ad­mit­ted to the Bar. Ju­ris­tien on pal­jon ta­val­li­sem­paa vaih­taa teh­tä­viä ja roo­le­ja kuin Suo­mes­sa, mis­sä ura­kier­to on jää­nyt lä­hin­nä toi­vei­den ja pu­hei­den ta­sol­le.

Yh­dys­val­tain tie­to­suo­jan taso ei riit­tä­nyt EU:lle

Eu­roo­pan uni­o­nin tuo­mi­ois­tuin an­toi hei­nä­kuus­sa 2020 niin sa­no­tun Schrems II-pää­tök­sen hen­ki­lö­tie­to­jen siir­ros­ta Eu­roo­pan uni­o­nin ul­ko­puo­lel­le. EU:n tuo­mi­ois­tuin an­toi pää­tök­sen Ir­lan­nin High Cour­tin pyyn­nös­tä itä­val­ta­lai­sen tie­to­suo­ja-ak­ti­vis­tin Max Schrem­sin Fa­ce­boo­kia vas­taan nos­ta­mas­sa ju­tus­sa.

EU:n ylei­nen tie­to­suo­ja-ase­tus (GDPR) edel­lyt­tää, et­tä hen­ki­lö­tie­to­ja ei saa siir­tää EU:n ul­ko­puo­lel­le, mi­kä­li siir­ron koh­de­maas­sa ei nou­da­te­ta olen­nai­sil­ta osin sa­maa tie­to­suo­jan ta­soa kuin EU:ssa. EU:n tuo­mi­ois­tuin to­te­si rat­kai­sus­saan, et­tä hen­ki­lö­tie­to­jen siir­ros­sa Yh­dys­val­toi­hin sii­hen as­ti käy­tet­ty Pri­va­cy Shield-jär­jes­tel­mä ei täyt­tä­nyt EU:n tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­nön vaa­ti­muk­sia. Vuon­na 2016 laa­di­tun Pri­va­cy Shield -so­pi­muk­sen tar­koi­tuk­se­na oli var­mis­taa, et­tä eu­roop­pa­lais­ten hen­ki­lö­tie­to­ja suo­ja­taan, kun nii­tä siir­re­tään kau­pal­li­ses­sa tar­koi­tuk­ses­sa EU:n alu­eel­ta Yh­dys­val­toi­hin.

Pri­va­cy Shield -jär­jes­tel­mää käyt­tä­neet yh­ti­öt ovat­kin vii­me syk­syn ja tal­ven ai­ka­na jou­tu­neet kii­reen vilk­kaa ot­ta­maan käyt­töön mui­ta, kor­vaa­via me­ka­nis­me­ja hen­ki­lö­tie­to­jen siir­ron var­mis­ta­mi­sek­si epä­var­mas­sa sään­te­ly-ym­pä­ris­tös­sä.