JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.4.2021 0:00

Kolumni: Ei taannuta vanhoihin työtapoihin

Kun saam­me asi­a­na­ja­jien jä­se­na­si­oi­ta ja kan­te­lui­ta kos­ke­van asi­oin­nin siir­ret­tyä uu­teen AS­SI-asi­oin­ti­pal­ve­luun, on hyvä het­ki kiin­nit­tää huo­mio myös mui­den työ­ta­po­jen di­gi­ta­li­soin­tiin. Siir­ty­mäs­sä tar­vi­taan op­pi­mi­sen li­säk­si myös asen­ne­muu­tos­ta.

Di­gi­ta­li­saa­ti­ol­la voi­daan muun mu­as­sa vä­hen­tää ma­nu­aa­lis­ta työ­tä, hel­pot­taa tie­don­ha­ke­mis­ta, li­sä­tä tie­to­tur­vaa mut­ta myös avoi­muut­ta. Asi­a­na­ja­ja­lii­ton ta­voit­tee­na on oi­keu­den­hoi­toa kos­ke­van työ­ta­pa­re­for­min li­säk­si vai­kut­taa myös oi­keu­den­hoi­don di­gi­ta­li­soin­tiin. Di­gi­ta­li­soin­ti­työ­tä on vii­me vuo­si­na teh­ty AI­PA-hank­keen rin­nal­la pai­kal­li­so­sas­to­ta­sol­la yh­teis­työs­sä tuo­mi­ois­tuin­ten kans­sa, kun AI­PAn asi­a­na­ja­ja­por­taa­lin to­teu­tus jou­dut­tiin kus­tan­nus­syis­tä siir­tä­mään tuon­nem­mak­si. Tämä ei kui­ten­kaan rii­tä oi­keu­den­hoi­don di­gi­loik­kaan – asi­a­na­ja­jien on ol­ta­va pro­ses­sis­sa mu­ka­na. Tar­vit­sem­me muu­tos­ta laa­jem­mal­la rin­ta­mal­la ja yk­si­löi­den oi­keus­tur­van nä­kö­kul­mas­ta myös di­gi­ta­li­soi­tu­jen pro­ses­sien yh­den­mu­kai­suut­ta.

Ku­ten edel­lä mai­ni­tuis­ta pai­kal­li­so­sas­to­jen di­gi­ta­li­soin­ti­har­joi­tuk­sis­ta on huo­mat­tu, di­gi­ta­li­saa­tio ei ole kui­ten­kaan mi­kään on−off-kyt­kin, jota pai­na­mal­la kaik­ki ym­pä­ril­läm­me muut­tuu – tä­män osoit­taa myös vuo­den jat­ku­nut ko­ro­nan var­jol­la teh­ty koko yh­teis­kun­nan di­gi­loik­ka, joka sai mo­net asi­a­na­ja­jat­kin ky­see­na­lais­ta­maan omia työ­ta­po­jaan vas­ta pa­kon edes­sä. Tar­vit­tiin uu­den op­pi­mis­ta, siir­ty­mis­tä epä­mu­ka­vuu­sa­lu­eel­le ja uu­den­lais­ten työ­ta­po­jen ko­kei­lua.

Ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­teen jat­ku­es­sa myös di­gi­taa­lis­ten ja ­vir­tu­aa­lis­ten työ­ta­po­jen har­joit­te­lu jat­kuu. Sa­mal­la saam­me au­to­maat­ti­sen tuen sil­le, et­tä di­gi­taa­li­sen toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen ete­nee, em­me­kä ole heti taan­tu­mas­sa van­hoi­hin työ­ta­poi­hin.

NIKO JA­KOBS­SON
ASI­A­NA­JA­JA­LII­TON PÄÄ­SIH­TEE­RI