JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
14.4.2021 0:00

Lisää viestintää valvonnasta

Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan Ad­vo­kaa­tin uut­ta pals­taa. Ker­rom­me pals­tal­la val­von­ta­lau­ta­kun­nan tuo­reim­mat kuu­lu­mi­set ja esit­te­lem­me poi­min­to­ja uu­sim­mis­ta rat­kai­suis­ta.

Val­von­ta­lau­ta­kun­nan vies­tin­tä mul­lis­tuu ke­vään ai­ka­na. Ta­voit­tee­nam­me on teh­dä val­von­ta­lau­ta­kun­nan rat­kai­su­käy­tän­nös­tä lä­pi­nä­ky­väm­pää, tun­ne­tum­paa ja hel­pom­min saa­vu­tet­ta­vaa. Tä­män to­teut­ta­mi­sek­si val­von­ta­lau­ta­kun­ta vä­lit­tää tie­toa uu­sim­mis­ta rat­kai­suis­taan tuo­reel­taan eri ka­na­vil­la, ku­ten juu­ri uu­si­tuil­la verk­ko­si­vuil­la, uu­des­sa uu­tis­kir­jees­sä, Twit­te­ris­sä sekä täl­lä pals­tal­la.

Verk­ko­si­vuil­tam­me löy­dät ai­em­paa kat­ta­vam­min tie­toa myös val­von­ta­lau­ta­kun­nan toi­min­nas­ta ja val­von­ta­me­net­te­lys­tä. Käy tu­tus­tu­mas­sa val­von­ta-lau­ta­kun­nan uu­siin verk­ko­si­vui­hin osoit­tees­sa -val­von­ta­lau­ta­kun­ta.fi ja rat­kai­su­tie­to­pank­kiin osoit­tees­sa val­von­ta­rat­kai­sut.fi. Huo­maat­han, et­tä val­von­ta­lau­ta­kun­ta on li­säk­si ot­ta­nut di­gi­harp­pauk­sen siir­ty­mäl­lä säh­köi­seen asi­oin­tiin. Asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa asi­oin­ti.asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi voit asi­oi­da su­ju­vas­ti ja tie­to­tur­val­li­ses­ti niin jä­se­na­si­ois­sa kuin myös val­von­taan liit­ty­vis­sä asi­ois­sa.

BRIT­TA AN­DER­SIN
VAL­VON­TA­YK­SI­KÖN PÄÄL­LIK­KÖ

Tuo­reim­pia rat­kai­su­ja

Vain tun­ti ai­kaa hy­väk­syn­näl­le

Asi­a­na­ja­ja oli avus­ta­nut kan­te­li­jaa ja kol­mea muu­ta kiin­teis­tö­no­mis­ta­jaa va­li­tuk­sen laa­ti­mi­ses­sa Lii­ken­ne­vi­ras­ton (nyk. Väy­lä­vi­ras­to) tie­suun­ni­tel­maa kos­ke­vas­ta pää­tök­ses­tä hal­lin­to-oi­keu­teen ja kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen.

Kan­te­li­ja moit­ti asi­a­na­ja­jaa mm. sii­tä, et­tä kiin­teis­tö­no­mis­ta­jien oli pi­tä­nyt an­taa hy­väk­syn­tän­sä puut­teel­li­sel­le vas­ti­neel­le lii­an no­pe­as­ti. Asi­a­na­ja­ja oli toi­mit­ta­nut vas­ti­neen liit­tei­neen asi­ak­kail­leen säh­kö­pos­tit­se mää­rä­päi­vä­nä kel­lo 14.30 ja pyy­tä­nyt il­moit­ta­maan sen hy­väk­sy­mi­ses­tä kel­lo 15.30 men­nes­sä.

Val­von­ta­lau­ta­kun­ta to­te­si, et­tä tun­ti oli ol­lut huo­mat­ta­van ly­hyt ai­ka hy­väk­syä 15 si­vua pit­kä vas­ti­ne. Toi­saal­ta hal­lin­to-oi­keu­den an­ta­ma ly­hyt mää­rä­ai­ka oli ol­lut osa­puol­ten tie­dos­sa, ja asi­a­na­ja­jal­le oli toi­mi­tet­tu run­saas­ti ai­neis­toa mää­rä­päi­vän aa­mu­na­kin. ­Val­von­ta­lau­ta­kun­ta kat­soi, et­tä asi­a­na­ja­ja oli an­ta­nut asi­ak­kail­leen niin pit­kän ajan hy­väk­syä vas­ti­ne kuin oli ol­lut mah­dol­lis­ta. Ei seu­raa­mus­ta.

Epäi­ly van­ki­kau­pas­ta ai­hee­ton

Asi­a­na­ja­ja oli toi­mi­nut kan­te­li­jan van­keu­des­sa ol­leen po­jan avus­ta­ja­na. ­Asi­a­na­ja­ja oli kan­te­li­jan mu­kaan siir­tä­nyt kah­dek­sal­la eri ker­ral­la kan­te­li­jan ti­lil­le yh­teen­sä 285 eu­roa, jot­ka kan­te­li­ja oli vä­lit­tä­nyt po­jal­leen. 

Val­von­ta­lau­ta­kun­ta to­te­si, et­tä asi­an­aja­jan suo­rit­ta­mat ra­ha­siir­rot omal­le asi­ak­kaal­leen, eri­tyi­ses­ti, jos tämä on van­git­tu­na ja asi­aa hoi­de­taan oi­keu­sa­pu­na val­ti­on va­roil­la, he­rät­tä­vät hel­pos­ti epäi­lyn niin sa­no­tus­ta van­ki­kau­pas­ta eli toi­mek­si­an­non ka­las­te­lus­ta lah­juk­sia mak­sa­mal­la. Epäi­lys­tä li­sää, jos asi­a­na­ja­ja kier­rät­tää suo­ri­tuk­sen kol­man­nen hen­ki­lön kaut­ta. Van­ki­kaup­paan on val­von­ta­käy­tän­nös­sä suh­tau­dut­tu hy­vin an­ka­ras­ti. 

Asi­a­na­ja­ja oli teh­nyt ra­ha­siir­rot kan­te­li­jan ti­lil­le. Asi­a­na­ja­jan ker­to­mus­ta sii­tä, et­tä ky­sees­sä oli ra­han lai­naa­mi­nen asi­ak­kaal­le in­hi­mil­li­sis­tä syis­tä, tuki hä­nen asi­ak­kaan­sa an­ta­ma kir­jal­li­nen lau­sun­to. Van­ki­kau­pas­ta ei ol­lut näyt­töä. Ei seu­raa­mus­ta.

42 000 eu­roa asi­a­kas­va­ra­ti­lil­lä 1,5 vuot­ta

Asi­a­na­jo­toi­mis­tos­sa teh­dys­sä tar­kas­tuk­ses­sa il­me­ni, et­tä toi­mis­ton asi­a­kas­va­ra­ti­lil­lä oli asi­ak­kaan va­ro­ja 42 000 eu­roa. Va­rat oli­vat ol­leet ti­lil­lä rei­lut puo­li­tois­ta vuot­ta, ei­kä niil­le ol­lut avat­tu asi­ak­kaan lu­kuun asi­a­kas­va­ro­jen ti­liä.

Asi­a­na­ja­jan mu­kaan va­ro­jen omis­ta­jan lu­kuun ei ol­lut ky­et­ty avaa­maan ti­liä, ja asi­a­na­ja­jan toi­mis­to oli saa­nut va­rat toi­sen asi­a­na­jo­toi­mis­ton hal­lus­ta. Kyse oli ol­lut va­rois­ta, joi­den ja­ka­mi­seen oli ha­et­tu us­kot­tua mies­tä.

Val­von­ta­lau­ta­kun­ta to­te­si, et­tä säi­ly­ty­sai­ka oli pit­kä ja va­ro­jen mää­rä huo­mat­ta­va. Se kui­ten­kin piti asi­a­na­ja­jan se­li­tys­tä lai­min­lyön­nin syys­tä us­kot­ta­va­na, ei­kä asi­a­kas­va­ro­jen säi­lyt­tä­mi­seen yh­tei­sel­lä asi­a­kas­va­ro­jen ti­lil­lä ol­lut edes epäil­ty liit­ty­neen mi­tään va­ro­jen vää­rin­käy­tök­seen viit­taa­vaa, jo­ten seu­raa­muk­sek­si mää­rät­tiin huo­mau­tus.

(Rat­kai­sut ei­vät ol­leet lain­voi­mai­sia leh­den pai­noon men­nes­sä.)