JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.6.2021 14:00

Asianajajan päivä: Kello 14.45 käräjäoikeudesta ponnahtaa kauan odotettu sähköposti

Lii­sa Alan­ko piti Ad­vo­kaa­tin pyyn­nös­tä päi­vä­kir­jaa yh­den työ­päi­vän ajan. Lii­sa on kor­vaus­ju­ri­diik­kaan ja va­kuu­tus­lää­ke­tie­tee­seen eri­kois­tu­neen Asi­a­na­jo­toi­mis­to L Le­gal Oy:n osa­kas.

Keskiviikko 28.4.2021

07.30 He­rä­tys ja aa­mu­kah­vi par­vek­keel­la etä­työ­hön jää­vän avo­puo­li­son kans­sa.

08.30 Ajan toi­mis­tol­le. Soi­tan mat­kal­ta toi­mis­ton sih­tee­ril­le ja käym­me läpi päi­vää.

09.15 Soit­to va­kuu­tu­syh­ti­öön. Mis­sä vii­pyy pää­tös, jota on odo­tet­tu jo usei­ta viik­ko­ja? Plim plom, va­lit­se 2, va­lit­se 4, va­lit­se 1. Pu­he­li­meen vas­taa hen­ki­lö, joka ys­tä­väl­li­ses­ti ker­too, et­tei tie­dä asi­as­ta mi­tään. Lu­paa kui­ten­kin sel­vit­tää. Täl­lai­sia pu­he­lui­ta päi­vää­ni kuu­luu nor­maa­lis­ti use­am­pia. Tä­nään vain tämä yk­si.

10.00 Osal­lis­tun pu­he­li­mit­se avus­ta­ja­na po­lii­si­kuu­lus­te­luun Poh­jan­maal­la. Jo­tain po­si­tii­vis­ta pan­de­mi­as­sa: tä­mä­kin saa­daan on­nis­tu­maan etä­nä.

12.30 Haen lou­naak­si sa­laa­tin ja kes­kus­te­len pu­he­li­mes­sa yh­ti­ö­kump­pa­ni­ni kans­sa kuu­lus­te­lus­ta, joka liit­tyy var­sin eri­koi­seen ri­ko­se­päi­lyyn. On vain luo­tet­ta­va po­lii­sin re­surs­sei­hin ja ky­kyyn sel­vit­tää asia huo­lel­la.

13.45 Kup­pi kah­via ja soit­to asi­ak­kaal­le, joka ha­lu­aa edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ja kes­ki­näi­sen tes­ta­men­tin. Kir­jaan fak­tat ja so­vin ta­paa­mi­sen.

14.15 Pit­kä­ai­kai­nen asi­a­kas tuo uu­sia lää­kä­rin­lau­sun­to­ja. Kes­kus­te­lem­me het­ken nii­den vai­ku­tuk­ses­ta vi­reil­lä ole­vaan rii­ta-asi­aan. Mas­kit mo­lem­mil­la.

14.45 Kä­rä­jä­oi­keu­des­ta pon­nah­taa säh­kö­pos­ti­vies­ti: vuo­sia jat­ku­neen pro­ses­sin rat­kai­su odot­taa avaa­mis­ta. Her­mos­tut­taa ai­van us­ko­mat­to­man pal­jon. Nämä het­ket ovat tä­män työn pa­hin­ta ja pa­ras­ta. Soi­tan yh­ti­ö­kump­pa­nil­le, sil­lä ha­lu­an ava­ta tuo­mi­on hä­nen kans­saan. Kyse on toi­mis­tom­me en­sim­mäi­sis­tä isois­ta oi­keu­den­käyn­neis­tä ja pe­ri­aat­teel­li­ses­ti var­sin mer­kit­tä­väs­tä asi­as­ta. Vaik­ka minä olen jut­tua aja­nut, olem­me yh­ti­ö­kump­pa­nin kans­sa yh­des­sä tätä jo lä­hes nel­jä vuot­ta miet­ti­neet ja työs­tä­neet.

15.05 Hal­le­lu­ja! Rat­kai­su on myön­tei­nen, oi­keu­den­mu­kai­nen ja erit­täin hy­vin pe­rus­tel­tu. Kaik­kia vaa­ti­muk­sia ei hy­väk­syt­ty, mut­ta tär­kein: pää­mie­hel­lä­ni on kuin on­kin oi­keus kor­vauk­siin lii­ken­ne­va­kuu­tuk­ses­ta. Tätä tun­net­ta on mah­do­ton­ta ver­ra­ta oi­kein mi­hin­kään. Raha ei iki­nä tuo sa­maa. Me voi­tim­me! So­vim­me yh­tei­ses­tä shamp­pan­ja­het­kes­tä, kun taas us­kal­lam­me ol­la sa­mois­sa ti­lois­sa.

16.00 Soi­tan pää­mie­hel­le ja hä­nen omai­sil­leen myön­tei­ses­tä pää­tök­ses­tä. Täl­lai­sia pu­he­lui­ta sai­si ol­la enem­män.

16.30 Jat­kan lau­su­man työs­töä. Mää­rä­päi­vä on yli­huo­men­na. Pi­kai­nen vil­kai­su kir­jan­pi­to-oh­jel­maan: on­ko oi­keus­tur­va­yh­ti­ön erään­ty­nyt las­ku edel­leen mak­sa­mat­ta? On­han se. Sa­pet­taa.

18.30 Ajan ko­tiin. Ei­lis­tä ruo­kaa mik­roon ja lenk­ki­ka­mat pääl­le. Käyn len­kil­lä lap­suu­de­nys­tä­vä­ni kans­sa. Au­rin­ko pais­taa vie­lä, ei­kä hä­nen kans­saan pu­hu­ta ju­ri­diik­kaa. Hän on­nit­te­lee koh­te­li­aas­ti päi­vän voi­tos­ta, mut­ta alam­me pian pu­hua lap­sis­ta, har­ras­tuk­sis­ta ja ke­sä­suun­ni­tel­mis­ta. Pää nol­lau­tuu.

21.00 Soit­to lap­sil­le, jot­ka ovat tä­män vii­kon isäl­lään. Hö­pö­tel­lään ja toi­vo­te­taan hy­vät yöt.

22.30 Avaan yö­pöy­däl­lä ole­van kir­jan. Luen noin puo­li si­vua… Hy­vää yö­tä.

Yh­teen­ve­to

”Päi­vä ei ol­lut ihan ta­va­no­mai­nen sii­tä syys­tä, et­tä tuo­mio osui juu­ri tä­hän päi­vään. Muu­toin päi­vä oli nor­maa­li, mo­nen­lais­ta ja mo­ni­puo­lis­ta te­ke­mis­tä. Päi­vä­kir­jas­ta puut­tuu vain säh­kö­pos­tit, joi­ta tu­lee hoi­det­tua vä­hän joka vä­lis­sä. Omas­sa yri­tyk­ses­sä ai­ka­tau­lut­ta­mi­nen on kui­ten­kin mu­ka­vas­ti it­ses­tä kiin­ni.”