JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.6.2021 14:00

Valvontaratkaisuja: Kunniallisuus keskiössä

Val­von­ta­lau­ta­kun­nan uu­sim­mis­sa rat­kai­suis­sa kä­si­tel­lään täl­lä ker­taa hy­vää asi­a­na­ja­ja­ta­paa kos­ke­vien oh­jei­den 3.5 koh­dan mu­kais­ta kun­ni­al­li­suut­ta asi­a­na­ja­jan toi­min­nas­sa.

Kun­nal­li­suus­vaa­ti­mus on erään­lai­nen ylei­nen käyt­täy­ty­mis­nor­mi, jota so­vel­le­taan sekä asi­a­na­jo­toi­min­nan har­joit­ta­mi­seen et­tä asi­a­na­jo­toi­min­nan ul­ko­puo­li­seen käyt­täy­ty­mi­seen. On­kin hyvä pi­tää mie­les­sä, et­tä asi­a­na­ja­jan tu­lee nou­dat­taa kun­ni­al­li­suus­vaa­ti­mus­ta myös va­paa-ajal­laan. Val­von­ta­lau­ta­kun­ta on li­säk­si ar­vi­oi­nut asi­a­na­ja­jan me­net­te­lyä kun­ni­al­li­suu­den no­jal­la ti­lan­teis­sa, jois­sa lain sään­nök­sis­sä tai ta­pa­oh­jeis­sa ei ole sel­vää sään­töä, jota asi­a­na­ja­ja oli­si toi­min­nal­laan rik­ko­nut. Ohei­sis­ta rat­kai­suis­ta il­me­nee, et­tä kun­ni­al­li­suus­vaa­ti­mus voi tul­la so­vel­let­ta­vak­si hy­vin­kin eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa.

Laa­jem­piin ta­paus­se­los­tei­siin voi tu­tus­tua val­von­ta­rat­kai­su­jen ha­ke­mis­tos­sa osoit­tees­sa val­von­ta­rat­kai­sut.fi.

Toi­vo­tan ren­tout­ta­vaa ke­sää kai­kil­le Ad­vo­kaa­tin lu­ki­joil­le!

BRIT­TA AN­DER­SIN
VAL­VON­TA­YK­SI­KÖN PÄÄL­LIK­KÖ

Tuo­reim­pia rat­kai­su­ja

Oli­si an­sain­nut seu­raa­mus­mak­sun

Nel­jä eri hen­ki­löä kan­te­li asi­a­na­ja­jas­ta, joka oli eron­nut Asi­a­na­ja­ja­lii­tos­ta kan­te­lui­den vi­reil­le tu­lon jäl­keen. Val­von­ta­lau­ta­kun­nal­la oli toi­mi­val­ta tut­kia en­ti­sen asi­a­na­ja­jan me­net­te­lyä, kos­ka val­von­ta-asi­at oli­vat tul­leet vi­reil­le en­nen jä­se­nyy­den päät­ty­mis­tä.

Yk­si kan­te­luis­ta kos­ki en­ti­sen asi­a­na­ja­jan toi­mi­mis­ta pe­rin­tä­toi­mis­ton kon­kurs­si­pe­sän pe­sän­hoi­ta­ja­na. Kan­te­li­ja oli vuon­na 2019 vas­taa­not­ta­nut asi­a­na­ja­jan toi­mis­tol­ta kak­si mak­su­vaa­ti­mus­kir­jet­tä, jot­ka oli­vat kos­ke­neet vuo­del­ta 2010 pe­räi­sin ole­via saa­ta­via.

Kan­te­li­jan mie­les­tä mak­su­vaa­ti­muk­sis­sa esi­te­tyt pe­rin­tä­ku­lut oli­vat ol­leet koh­tuut­to­mia. Pe­rin­tä­ku­lut 100 eu­ron ve­las­ta oli­vat 190 eu­roa ja 150 eu­ron ve­las­ta 190 eu­roa.

Val­von­ta­lau­ta­kun­nan mu­kaan oli il­meis­tä, et­tä vaa­di­tut pe­rin­tä­ku­lut ei­vät ol­leet ol­leet lais­sa sää­det­ty­jen enim­mäis­mää­rien mu­kai­sia.

Tä­män ja kol­men muun val­von­ta-asi­an yh­tei­ses­sä seu­raa­mus­har­kin­nas­saan val­von­ta­lau­ta­kun­ta to­te­si en­ti­sen asi­a­na­ja­jan me­ne­tel­leen lu­kui­sis­sa koh­dis­sa hy­vän asi­a­na­ja­ja­ta­van vas­tai­ses­ti. Oli­si an­sain­nut 2 000 eu­ron seu­raa­mus­mak­sun.

Oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut sai pe­riä vas­ta­puo­lel­ta

Asi­a­na­ja­ja oli toi­mi­nut kan­te­li­jan avus­ta­ja­na yh­ti­ö­ko­kous­pöy­tä­kir­jo­jen esit­tä­mis­tä sekä kan­te­li­jan asun­non re­mont­tia kos­ke­vis­sa asi­ois­sa, jois­sa vas­ta­puo­le­na oli ol­lut asun­to-osa­keyh­tiö.

Kan­te­li­ja moit­ti asi­a­na­ja­jaan­sa muun mu­as­sa sii­tä, et­tä tämä oli pe­ri­nyt ta­lo­yh­ti­öl­tä kä­rä­jä­oi­keu­den pää­tök­ses­sä kan­te­li­jal­le mak­set­ta­vak­si vah­vis­te­tut oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut.

Val­von­ta­lau­ta­kun­ta to­te­si, et­tä ti­lan­tees­sa, jos­sa oi­keus­tur­va­e­tua ei ol­lut myön­net­ty ja asi­ak­kaan va­kuu­tu­syh­tiö ei ol­lut kor­van­nut asi­a­na­jo- ja oi­keu­den­käyn­ti­ku­lu­ja, asi­a­na­ja­ja oli oi­kais­sut ja pe­ri­nyt suo­raan vas­ta­puo­lel­ta asi­ak­kaal­leen mak­set­ta­vak­si tuo­mi­tut oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut.

Näin me­ne­tel­les­sään asi­a­na­ja­ja oli toi­mi­nut kan­te­li­jan eduk­si, ei­kä kan­te­li­jal­le ol­lut ai­heu­tu­nut ta­lou­del­lis­ta va­hin­koa tai sen vaa­raa. Val­von­ta­lau­ta­kun­ta ei ha­vain­nut asi­a­na­ja­jan me­ne­tel­leen hy­vän asi­a­na­ja­ja­ta­van vas­tai­ses­ti. Ei seu­raa­mus­ta.

Asi­a­na­ja­ja joh­ti har­haan kiin­teis­tön myyn­nis­sä

Asi­a­na­ja­ja oli mää­rät­ty us­ko­tuk­si mie­hek­si suo­rit­ta­maan kol­men kiin­teis­tön yh­tei­so­mis­tuk­sen pur­ka­mi­sen. Kiin­teis­töil­lä oli ol­lut kuu­si omis­ta­jaa, mu­kaan lu­kien kan­te­li­jat.

Kan­te­li­jat moit­ti­vat asi­a­na­ja­jaa sii­tä, et­tä tämä oli in­for­moi­nut kan­te­li­joi­ta har­haan­joh­ta­vas­ti kiin­teis­tö­jen myyn­nis­tä. Asi­a­na­ja­ja oli säh­kö­pos­ti­vies­teis­sään an­ta­nut ym­mär­tää, et­tä os­ta­ja on ul­ko­puo­li­nen taho, mil­lä oli kan­te­li­joi­den mie­les­tä py­rit­ty har­haut­ta­maan hei­tä.

Sel­vi­tyk­ses­tä il­me­ni, et­tä asi­a­na­ja­ja oli­kin tie­toi­ses­ti sa­lan­nut kan­te­li­joil­ta tie­don sii­tä, et­tä os­ta­ji­na oli­vat kak­si muu­ta yh­tei­so­mis­ta­jaa. Kan­te­li­joil­le oli an­net­tu tie­dok­si 195 000 eu­ron tar­jous. Toi­nen kan­te­li­jois­ta oli tar­jous­hin­nan hy­väk­sy­es­sään sa­mal­la il­mais­sut, et­tei hän hy­väk­sy­nyt lä­hi­su­ku­lai­sia os­ta­ji­na.

Kos­ka asi­as­sa ei ol­lut kyse kiin­teis­tö­jen myyn­nis­tä ko­ko­nai­suu­des­saan, vaan kan­te­li­joi­den osuu­den lu­nas­ta­mi­ses­ta, val­von­ta­lau­ta­kun­ta kat­soi asi­a­na­ja­jan me­net­te­lyn ol­leen har­haan­joh­ta­vaa. Huo­mau­tus.