JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.6.2021 14:00

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Täh­ti­ku­vi­ot/Magi ja Leh­ti­ku­va

25 vuotta sitten: Valheenpaljastusta ja tuleva presidenttiehdokas

Ad­vo­kaa­tin nu­me­ros­sa 3/1996 pu­hu­tut­ti val­heen­pal­jas­tus­koe ja sen ko­ti­mai­nen ver­sio, muis­ti­jäl­ki­tes­ti, joka oli vie­lä ke­hi­tys­vai­hees­sa.

Ad­vo­kaa­tin nu­me­ron 3/1996 kan­si­ju­tus­sa kä­si­tel­tiin val­heen­pal­jas­tus­ko­keen on­gel­mia. To­ron­ton yli­o­pis­ton pro­fes­so­ri John Fu­re­dy va­roit­ti kont­rol­li­ky­sy­mys­tek­nii­kan (CQT) epä­eet­ti­syy­des­tä ja -tie­teel­li­syy­des­tä. Tam­pe­reen yli­o­pis­tol­la lu­en­noi­nut Fu­re­dy pai­not­ti, et­tä ko­keen te­ki­jä va­lit­see kont­rol­li­ky­sy­myk­set, jol­loin me­ne­tel­mää ei voi­da pi­tää tie­teel­li­se­nä.

– Kont­rol­li­ky­sy­mys­ten on ol­ta­va hy­vin voi­mak­kai­ta, epäil­lyn lap­suu­des­ta py­ri­tään esi­mer­kik­si löy­tä­mään hä­pe­äl­li­nen ko­ke­mus. Omaa syyt­tö­myyt­tä on vai­kea osoit­taa, Fu­re­dy sa­noi.

Fu­re­dy ar­vi­oi val­heen­pal­jas­tus­ko­kei­den luo­tet­ta­vuu­den 50–60-pro­sent­ti­sek­si – siis ko­li­kon­hei­ton luok­kaa. Sii­tä huo­li­mat­ta Poh­jois-Ame­ri­kas­sa teh­tiin vuo­sit­tain yli 2 mil­joo­naa val­heen­pal­jas­tus­tes­tiä. Muun mu­as­sa yri­tyk­set mas­sa­tes­ta­si­vat työn­te­ki­jöi­tään var­kaus­ta­pauk­sis­sa ru­tii­ni­no­mai­ses­ti.

Leh­des­sä ker­rot­tiin myös uu­des­ta ko­ti­mai­ses­ta -me­ne­tel­mäs­tä, joka oli eden­nyt jo ko­e­käyt­töön: muis­ti-jäl­ki­tes­tis­tä. Poh­joi­sa­me­rik­ka­lai­sen val­heen­pal­jas­tus­ko­keen pää­mää­rä­nä on sel­vit­tää, va­leh­te­lee­ko koh­de. Ko­ti­mai­ses­sa muis­ti­jäl­ki­tes­tis­sä py­ri­tään sen si­jaan sel­vit­tä­mään, on­ko ko­e­hen­ki­löl­lä tie­toa, jota voi­si ol­la vain syyl­li­sel­lä tai sil­min­nä­ki­jäl­lä.

Jy­väs­ky­län yli­o­pis­ton psy­ko­lo­gi­an lai­tok­sen apu­laisp­ro­fes­so­ri Carl Hag­fors teki pe­sä­e­roa val­heen­pal­jas­tus­ko­kee­seen muun mu­as­sa si­ten, et­tä muis­ti­jäl­ki­tes­tis­sä toi­nen kou­lu­tet­tu hen­ki­lö laa­tii ky­sy­mys­sar­jan ja toi­nen suo­rit­taa ko­keen. Näin ol­len ko­keen suo­rit­ta­ja ei tie­dä, mit­kä ovat ko­keen on­nis­tu­mi­sen kan­nal­ta ns. kriit­ti­siä ky­sy­myk­siä ei­kä näin ol­len voi tes­ti­ti­lan­tees­sa omal­la käy­tök­sel­lään vai­kut­taa tu­lok­seen.

Hag­for­sin mu­kaan muis­ti­jäl­ki­tes­ti tu­li­si teh­dä heti esi­tut­kin­nan aluk­si, en­nen kuu­lus­te­lui­ta. Tes­tin tu­los­ta voi­si käyt­tää esi­tut­kin­nan yh­tey­des­sä oh­jaa­vas­ti il­man, et­tä tu­los­ta tuo­daan oi­keu­teen.

Ny­kyi­sin muis­ti­jäl­ki­tes­ti on va­kiin­tu­nut yh­dek­si -po­lii­sin tut­kin­ta­kei­nok­si, jon­ka tu­lok­sia on käy­tet­ty to­dis­tee­na myös oi­keu­des­sa.

Ad­vo­kaat­ti ra­por­toi myös Yh­dys­val­to­jen en­sim­mäi­sen nai­sen Hil­la­ry Clin­to­nin vie­rai­lus­ta Suo­meen. Clin­ton oli ke­säl­lä 1996 vie­rail­lut en­ti­sen itäb­lo­kin mais­sa tu­ke­mas­sa nii­den de­mok­ra­ti­a­ke­hi­tys­tä ja pii­pah­ti vie­rai­lun­sa päät­teek­si Suo­mes­sa ”ta­paa­mas­sa ys­tä­vi­ään ja le­pää­mäs­sä en­nen pit­kää ko­ti­mat­kaa”.

Ju­tus­sa ker­rot­tiin, kuin­ka ko­ke­nut asi­a­na­ja­ja Clin­ton oli­si voi­nut va­li­ta myös po­lii­ti­kon uran, mut­ta ryh­tyi tu­ke­maan mie­hen­sä uraa po­li­tii­kas­sa. Hei­nä­kuus­sa 1996 ote­tus­sa va­lo­ku­vas­sa Clin­ton po­see­ra­si tot­tu­nees­ti ul­ko­a­si­ain­mi­nis­te­ri Tar­ja Ha­lo­sen, edus­kun­nan pu­he­mies Riit­ta Uo­su­kai­sen ja toi­sen val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­rin Ar­ja Al­hon kans­sa.