JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
21.6.2021 14:00

Teks­ti Ter­hi Hau­ta­mä­ki // Ku­vi­tus Vesa-Mat­ti Juu­ti­lai­nen

Tekoäly on melko hyvä renki

Te­ko­ä­ly ei ole vie­nyt ju­ris­tin töi­tä ei­kä mul­lis­ta­nut asi­a­na­jo­a­laa. Asi­a­na­ja­jan työn avuk­si on jo kui­ten­kin mo­nia työ­ka­lu­ja.

Asi­a­na­jo­toi­mis­to Castrén & Snel­l­man sai toi­mek­si­an­non, jon­ka työ­mää­rä oli val­ta­va. Sii­nä piti et­siä olen­nai­set ha­kuo­su­mat si­säl­tä­vät do­ku­men­tit, ja kah­lat­ta­va­na oli yli kak­si mil­joo­naa säh­kö­pos­tia ja lii­te­tie­dos­toa.

Ai­em­min ju­ris­tit oli­si­vat ih­mi­sä­lyl­lään pää­tel­leet, mit­kä do­ku­men­tit on tär­kein­tä käy­dä läpi ja mit­kä on pak­ko jät­tää huo­mi­ot­ta. Nyt toi­mis­tol­la oli käy­tös­sään te­ko­ä­ly­so­vel­lus Lu­mi­nan­ce. Sen avul­la pys­tyt­tiin käy­mään läpi kaik­ki ja huo­mi­oi­maan asi­oi­ta, jot­ka muu­ten oli­si­vat jää­neet huo­maa­mat­ta. Ju­ris­tit kä­vi­vät lo­pul­ta läpi muu­ta­ma kym­me­nen tu­hat­ta olen­nai­sin­ta do­ku­ment­tia.

– Jos yk­si ih­mi­nen oli­si käy­nyt läpi yli kak­si mil­joo­na asi­a­kir­jaa, se oli­si vie­nyt jopa tu­han­sia päi­viä. Ju­ris­ti­tii­mim­me kävi asi­a­kir­jat läpi muu­ta­mis­sa kym­me­nis­sä työ­päi­vis­sä, ker­too Castrén & Snel­l­ma­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja Sa­ka­ri Lu­kin­maa.

Op­pi­va te­ko­ä­ly lu­kee no­pe­as­ti iso­ja mää­riä asi­a­kir­jo­ja ja poi­mii jou­kos­ta poik­ke­a­vuuk­sia. Tär­keä käyt­tö­koh­de ovat yri­tys­kaup­poi­hin liit­ty­vät due di­li­gen­ce -tar­kas­tuk­set. Lu­kin­maan mu­kaan pi­ka­voit­to­ja te­ko­ä­lyl­lä ei saa­da. Uu­den rat­kai­sun käyt­töö­not­to ja ih­mis­ten kou­lut­ta­mi­nen vie­vät ai­kaa. On syy­tä har­ki­ta, mikä työ­ka­lu on pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä oi­ke­as­ti hyö­dyl­li­nen.

– Te­ko­ä­ly luo ai­kaa li­sä­ar­voa tuot­ta­vaan poh­din­taan ja ju­ri­di­seen neu­vo­nan­toon. En us­ko, et­tä te­ko­ä­ly kor­vaa ju­ris­tia, kos­ka työ on ih­mis­ten laa­ti­mien sään­tö­jen so­vel­ta­mis­ta ih­mis­ten kes­ken. Se voi kui­ten­kin te­hos­taa työ­tä mer­kit­tä­väs­ti.

Hype on vallinnut asianajoalallakin

Te­ko­ä­lyl­lä tar­koi­te­taan ko­neen ky­ky­jä jäl­ji­tel­lä in­hi­mil­lis­tä päät­te­lyä. Se voi ol­la ky­kyä tun­nis­taa ku­via ja hah­mo­ja, ky­kyä kä­si­tel­lä ih­mis­kiel­tä ja op­pia oma­toi­mi­ses­ti esi­merk­kien poh­jal­ta. Te­ko­ä­ly­oh­jel­mis­to pys­tyy suo­rit­ta­maan teh­tä­viä mo­ni­mut­kai­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä il­man jat­ku­vaa oh­jaus­ta, ja se pa­ran­taa suo­ri­tus­taan käy­tön myö­tä.

Ei ole ai­na sel­vää, min­kä voi mää­ri­tel­lä te­ko­ä­lyk­si. Mo­nis­sa ta­va­no­mai­sis­sa toi­mis­to-oh­jel­mis­sa on ri­paus te­ko­ä­ly­o­mi­nai­suuk­sia, ja var­si­nai­sis­sa te­ko­ä­ly­oh­jel­mis­tois­sa nii­tä on enem­män.

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton pää­sih­tee­ri Niko Ja­kobs­so­nin mu­kaan hype on ol­lut ko­vaa myös asi­a­na­jo­a­lal­la.

– Ei ole yh­tä rat­kai­sua, joka au­to­ma­ti­soi­si ju­ris­tin työn, mut­ta on hy­viä rat­kai­su­ja eri käyt­tö­tar­koi­tuk­siin, Ja­kobs­son sa­noo.

Ai­neis­to­mas­saa kä­sit­te­le­vä te­ko­ä­ly al­kaa ol­la jo vält­tä­mä­tön­tä suu­ris­sa yri­tys­jär­jes­te­lyis­sä. Toi­saal­ta moni on pet­ty­nyt ke­hi­tyk­sen hi­tau­teen. Jo 70-lu­vul­la pu­hut­tiin, kuin­ka koh­ta tie­to­ko­ne rat­kai­see kai­ken. Sa­maa pu­hut­tiin 2000-lu­vun alun it-kup­las­sa. Muu­ta­man vuo­den ta­kai­set pu­heet ju­ris­tin töi­den ka­to­a­mi­ses­ta ovat ne­kin hii­pu­neet.

– Te­ko­ä­ly­hy­pe nou­see aal­toi­na. Se vie ke­hi­tys­tä eteen­päin, mut­ta sa­mal­la lu­va­taan lii­ko­ja. Hy­väl­tä näyt­tä­vä rat­kai­su ei toi­mi, jos da­taa ei ole riit­tä­väs­ti tai käyt­tö vaa­tii pal­jon tek­nis­tä osaa­mis­ta. Jos­kus ma­nu­aa­li­nen työ vain siir­tyy toi­seen vai­hee­seen, kun pi­tää esi­mer­kik­si ko­pi­oi­da kaik­ki do­ku­men­tit alus­tal­le ja siel­tä eteen­päin.

Op­pi­va te­ko­ä­ly on juu­ri niin hyvä kuin mil­lai­sek­si sitä har­joi­te­taan. Al­go­rit­mi tar­vit­see esi­merk­ki­ai­neis­toa, ku­ten so­pi­mus­lau­se­ke­tyyp­pe­jä. No­peim­min jär­jes­tel­mä op­pi­si, jos se sai­si koo­tus­ti kaik­kien käyt­tä­jien kai­ken da­tan, mut­ta sa­las­sa­pi­to­syis­tä se ei ole mah­dol­lis­ta. Pie­ni toi­mis­to ei ai­neis­tol­laan pys­ty har­joit­ta­maan so­vel­luk­sia niin te­hok­kaas­ti kuin iso.

Myös suo­men kie­li ja suo­men­kie­lis­ten ju­ri­dis­ten lau­sek­kei­den vaih­te­le­vuus ai­heut­ta­vat vie­lä haas­tei­ta te­ko­ä­lyl­le, jota on tois­tai­sek­si ke­hi­tet­ty eni­ten eng­lan­nin­kie­lis­ten käyt­tä­jien tar­pei­siin.

Pienimuotoisia tekoälykokeiluja

Lu­kan­der Ruo­ho­la HTO:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jark­ko Ruo­ho­la on Asi­a­na­ja­ja­lii­ton edel­li­nen pu­heen­joh­ta­ja. Hän on saa­nut kuun­nel­la kan­sain­vä­li­sis­sä ko­kouk­sis­sa, kuin­ka te­ko­ä­ly vie työ­pai­kat. Sil­tä ei vie­lä näy­tä.

Ruo­ho­lan toi­mis­tol­la te­ko­ä­lyä on ko­keil­tu pie­ni­muo­toi­ses­ti. Käy­tös­sä on so­pi­mu­sar­kis­to­so­vel­lus Ze­fort, joka tun­nis­taa eri­tyyp­pi­siä so­pi­muk­sia ja pys­tyy la­jit­te­le­maan nii­tä ha­ku­toi­min­to­jen pe­rus­teel­la.

– Kun on kes­ke­nään sa­man­kal­tai­sia pdf-muo­toi­sia so­pi­muk­sia, esi­mer­kik­si työ­so­pi­muk­sia tai vuok­ra­so­pi­muk­sia, se op­pii poi­mi­maan niis­tä kes­kei­set koh­dat. Se ei ole hui­ke­an no­pea, mut­ta sel­ke­äs­ti op­pii ym­mär­tä­mään li­sää, Ruo­ho­la ker­too.

Toi­mis­ton so­pi­mus­kan­ta on pie­ni, min­kä vuok­si työn ja kus­tan­nus­ten sääs­tö ei ole mer­kit­tä­vä. So­vel­luk­sen käyt­tö on en­nen kaik­kea kiin­nos­ta­va ko­kei­lu. Ruo­ho­la ker­too, et­tä he ovat ko­keil­leet myös so­vel­luk­sia, jois­sa te­ko­ä­ly aut­taa so­pi­muk­sen laa­ti­mi­ses­sa ky­sy­mys-vas­taus-tek­nii­kal­la, mut­ta nämä oli­vat vie­lä sen ver­ran köm­pe­löi­tä, et­tä niis­tä oli enem­män vai­vaa kuin hyö­tyä.

Vaik­ka kes­ki­ko­koi­sen toi­mis­ton nä­kö­kul­mas­ta te­ko­ä­ly ei vie­lä isos­ti muu­ta työ­tä, Ruo­ho­la us­koo, et­tä asi­a­na­ja­jien on hyvä py­syä kär­ryil­lä ke­hi­tyk­ses­tä.

– Mo­niin so­vel­luk­siin voi kuka ta­han­sa hank­kia li­sens­sin. Kan­nat­taa avoi­min sil­min seu­ra­ta maa­il­maa ja ol­la val­mii­na tart­tu­maan nii­hin.

Auttaa tehostamaan sisäistä työtä

Asi­a­na­jo­toi­mis­to Bo­re­niuk­sel­la te­ko­ä­ly näh­dään en­nen kaik­kea toi­mis­to­ru­tii­nien hel­pot­ta­ja­na. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Cas­per Her­ler ker­too, et­tä Bo­re­nius käyt­tää te­ko­ä­ly­poh­jais­ta tie­to­tur­va­so­vel­lus­ta, joka tar­kas­taa säh­kö­pos­ti­lii­ken­net­tä. Se pyr­kii es­tä­mään vies­te­jä läh­te­mäs­tä vää­ril­le hen­ki­löil­le ja tun­nis­ta­maan epäi­lyt­tä­vää pos­tia.

Bo­re­niuk­sel­la on käy­tös­sä myös äly­käs rat­kai­su työ­teh­tä­viin käy­te­tyn ajan kir­jauk­seen. Jo­kai­sel­la työn­te­ki­jäl­lä on ko­neel­la hen­ki­lö­koh­tai­nen te­ko­ä­ly­a­gent­ti, joka seu­raa so­vel­lus­ten käyt­töä, säh­kö­pos­ti­lii­ken­net­tä tai asi­ak­kaan do­ku­men­tin työs­tä­mi­seen käy­tet­tyä ai­kaa ja eh­dot­taa kir­jauk­sia.
– Us­kon, et­tä täl­lä erää te­ko­ä­ly aut­taa enem­män te­hos­ta­maan toi­mis­ton si­säis­tä työ­tä sen si­jaan et­tä se pys­tyi­si kor­vaa­maan ju­ris­tin har­kin­taa, Her­ler sa­noo.

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton Niko Ja­kobs­so­nin mu­kaan te­ko­ä­ly voi en­nen kaik­kea vä­hen­tää työ­vä­li­nei­den kans­sa tais­te­lua ja suo­rit­ta­vaa työ­tä. Ih­mi­sel­le jää tu­le­vai­suu­des­sa­kin esi­mer­kik­si ana­lyy­si­työ, ar­gu­ment­tien ra­ken­ta­mi­nen ja rii­to­jen rat­kai­su. Työ­a­jan kir­jauk­sen au­to­ma­ti­soin­ti on esi­merk­ki ra­jat­tuun käyt­töön so­pi­vas­ta te­ko­ä­lys­tä, jota pie­net­kin toi­mis­tot voi­vat hyö­dyn­tää.

– Kun it­se kir­jaa toi­men­pi­teet 10–15 mi­nuu­tin tark­kuu­del­la, se­laa lä­he­tet­ty­jä säh­kö­pos­te­ja ja miet­tii, mitä tuli teh­tyä, se on ai­ka kuor­mit­ta­vaa. Mitä tar­kem­min ajan­käyt­tö on eri­tel­ty, sitä oi­keu­te­tum­pi on myös las­ku­tus asi­ak­kaal­le, Ja­kobs­son sa­noo.

Työn vähenemistä vai mielekkäämpää työtä?

Se mikä toi­mis­toil­le tar­koit­taa työn te­hos­tu­mis­ta, tar­koit­ta­nee asi­ak­kail­le ale­ne­via kus­tan­nuk­sia. Vä­he­ne­vät­kö siis työt? Jot­kin työt kyl­lä. Toi­saal­ta te­ko­ä­ly voi an­taa mah­dol­li­suu­den tar­jo­ta uu­sia pal­ve­lui­ta, ja myös pie­nem­mät toi­mis­tot voi­vat eh­kä pal­vel­la isom­pia asi­ak­kai­ta.

– Jos te­ko­ä­ly käy läpi so­pi­muk­sia se­kun­neis­sa kel­lon ym­pä­ri, ei ole jär­jel­lis­tä syy­tä, mik­si tämä jat­kui­si ih­mi­sen te­ke­mä­nä. Var­mas­ti ke­hi­tys po­la­ri­soi­tuu. Pie­net toi­mis­tot tu­le­vat ole­maan lä­hin­nä val­mis­työ­ka­lu­jen käyt­tä­jiä. Osa toi­mis­tois­ta taas läh­tee it­se tar­jo­a­maan te­ko­ä­ly­pal­ve­lui­ta asi­ak­kail­le tai kol­le­goil­le, sa­noo asi­a­na­jo­toi­mis­to Le­xi­an osa­kas Kim­mo Oi­la.

Le­xi­as­sa on käy­tet­ty op­pi­vaa chat­bot­tia, joka et­sii vas­tauk­sia ju­ris­tien ky­sy­myk­siin ja an­taa osu­vam­pia vas­tauk­sia käy­tön myö­tä. Tar­koi­tuk­se­na on saa­da työ­yh­tei­sön tie­to koo­tus­ti yh­teen. Le­xia ai­koo ava­ta bo­tin jos­sain muo­dos­sa myös asi­ak­kail­le. Toi­mis­ton ju­ris­te­ja on mu­ka­na myös kon­kurs­si­ro­bot­ti-hank­kees­sa, jos­sa au­to­ma­ti­soi­daan kon­kurs­sip­ro­ses­sia.

Oi­la us­koo, et­tä te­ko­ä­ly vai­kut­taa asi­a­na­jo­pal­ve­lui­den hin­noit­te­luun. Esi­mer­kik­si kuu­kau­si­mak­sul­li­set pal­ve­lut va­ki­o­so­pi­mus­ten lä­pi­käyn­tiin li­sään­ty­vät.

Castrén & Snel­l­ma­nil­la kuu­kau­si­mak­sul­li­nen pal­ve­lu on jo käy­tös­sä. Se tar­jo­aa Sig­ne-pal­ve­lua, joka au­to­ma­ti­soi so­pi­mus­ten laa­din­taa. Se on ul­ko­puo­lel­ta han­kit­tu tuo­te, jota toi­mis­to on rää­tä­löi­nyt. Asi­a­kir­jo­jen au­to­ma­ti­soin­nis­sa koo­taan mon­ta eri­lais­ta ver­si­o­ta tie­tys­tä asi­a­kir­ja­tyy­pis­tä – esi­mer­kik­si osa­ke­kaup­pa­kir­jas­ta – säh­köi­seen jär­jes­tel­mään, jos­ta voi va­li­ta ha­lu­a­man­sa so­pi­mus­lau­sek­keet ja yh­dis­tel­lä niis­tä so­pi­mus­luon­nok­sen. Lu­kin­maa ker­too, et­tä toi­mis­ton omas­sa käy­tös­sä au­to­ma­ti­soin­ti on tuot­ta­nut sel­vää sääs­töä.

– Vuo­des­sa oh­jel­mis­ton avul­la laa­dit­tiin 1 120 asi­a­kir­jaa, ja näi­den te­os­sa sääs­tyi las­ken­nal­li­ses­ti 80 työ­päi­vää, Lu­kin­maa sa­noo.

Asi­a­na­ja­jien pi­tää ol­la ak­tii­vi­sia te­ko­ä­lyn kans­sa

Asi­a­na­ja­jien ei tule vain odo­tel­la, et­tä joku ­in­si­nöö­ri tu­lee ja kek­sii ko­neen ju­ris­tin työ­hön. Niko ­Ja­kobs­so­nin mu­kaan asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen pi­tää ol­la it­se ak­tii­vi­sia: miet­tiä, mi­hin au­to­ma­ti­soin­tia omas­sa työs­sä tar­vit­tai­siin ja mil­lä ta­val­la tek­no­lo­gia voi­si tul­la avuk­si.

Tek­no­lo­gi­aa hal­lit­se­vil­le asi­a­na­ja­jil­le tämä voi tar­koit­taa osal­lis­tu­mis­ta uu­sien työ­ka­lu­jen ke­hi­tys­työ­hön. Ju­ris­te­ja on mu­ka­na mo­nen­lai­sis­sa oi­keus­tek­no­lo­gi­a­hank­keis­sa, ja mo­nis­sa te­ko­ä­ly­so­vel­luk­sia ke­hit­tä­vis­sä oh­jel­mis­to­fir­mois­sa on myös ju­ris­ti­taus­tai­sia ih­mi­siä, jot­ka ym­mär­tä­vät tek­no­lo­gi­an käyt­tö­tar­pei­ta ju­ris­tin nä­kö­kul­mas­ta.

Ak­tii­vi­suus on myös oman toi­mis­ton tar­pei­den poh­din­taa. Ja­kobs­so­nin mu­kaan kai­ken­ko­kois­ten asi­a­na­jo­toi­mis­to­jen, pien­ten ja iso­jen, kan­nat­taa läh­teä miet­ti­mään omia toi­min­ta­ta­po­jaan.

Mo­niin so­vel­luk­siin voi kuka ta­han­sa hank­kia li­sens­sin sa­moin kuin ylei­ses­ti käy­tet­tyi­hin toi­mis­to-oh­jel­mis­toi­hin. Pal­ve­lut hin­noi­tel­laan joko kiin­te­äl­lä kuu­kau­si­mak­sul­la tai käy­tön mu­kaan. Esi­mer­kik­si ajan­käyt­töä seu­raa­va TIQ Time -oh­jel­mis­to mak­saa 500 eu­roa kuus­sa sekä 25 eu­roa per käyt­tä­jä. Ze­fort-so­pi­mus­ten­hal­lin­nan pal­ve­lut mak­sa­vat laa­juu­den mu­kaan esi­mer­kik­si 99 eu­roa, 490 eu­roa tai 995 eu­roa kuus­sa. Lu­mi­nan­ce ei il­moi­ta hin­to­ja jul­ki­ses­ti, mut­ta se las­kut­taa käy­tön mu­kaan ja koh­de­ryh­mä­nä ovat eri­tyi­ses­ti kes­ki­suu­ret ja isot asi­a­na­jo­toi­mis­tot. Ne neu­vot­te­le­vat yk­si­löl­li­set so­pi­muk­sen­sa.

Ja­kobs­so­nin mu­kaan asi­a­na­ja­jan on hyvä poh­tia, mit­kä ovat oman työn ma­nu­aa­li­set pro­ses­sit ja mil­lai­seen suo­rit­ta­vaan työ­hön huk­kaan­tuu eri­tyi­ses­ti työ­ai­kaa.

– Kan­nat­taa miet­tiä, mis­sä ta­pah­tuu eni­ten vir­hei­tä, mis­sä koh­dis­sa jou­du­taan py­säh­ty­mään ja mikä työ ei asi­an­aja­jan kou­lu­tuk­sel­la ole jär­ke­vää.