JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.11.2021 7:59

Teks­ti Tero Ikä­hei­mo­nen // Kuva Jani Lauk­ka­nen

Toni Malminen: ”Defensor Legisillä on selkeä rooli suomalaisten oikeustieteellisten aikakauskirjojen joukossa”

De­fen­sor Le­gi­sin uu­si pää­toi­mit­ta­ja Toni Mal­mi­nen ha­lu­aa säi­lyt­tää ”Def­fa­rin” ket­te­rä­nä ja kor­ke­a­ta­soi­se­na oi­keus­tie­teen ki­vi­jal­ka­na.

Mik­si pää­tit ha­kea De­fen­sor Le­gi­sin pää­toi­mit­ta­jak­si?

Olen har­joit­ta­nut asi­a­na­joa yli vuo­si­kym­me­nen ja ­luo­nut sa­ma­nai­kai­ses­ti aka­tee­mis­ta uraa. Li­säk­si olen vii­me vuo­si­na pu­hu­nut ja kir­joit­ta­nut pal­jon oi­keus­kir­jal­li­suu­den ja lai­no­pin mer­ki­tyk­ses­tä oi­keus­kult­tuu­ril­le. De­fen­sor Le­gi­sin ta­pai­sen oi­keus­tie­teel­li­sen ai­ka­kaus­kir­jan toi­mit­ta­mi­ses­sa nämä puo­let uras­ta­ni yh­dis­ty­vät. Teh­tä­vä on myös nä­kö­a­la­paik­ka seu­ra­ta suo­ma­lai­sen oi­keus­tie­teel­li­sen kir­joit­ta­mi­sen ke­hi­tys­tä.

Mitä ajat­te­let jul­kai­sus­ta ja sen mer­ki­tyk­ses­tä asi­a­na­ja­jil­le tai koko oi­keu­se­lä­mäl­le?

Mie­les­tä­ni De­fen­sor Le­gi­sil­lä on sel­keä roo­li suo­ma­lais­ten oi­keus­tie­teel­lis­ten ai­ka­kaus­kir­jo­jen jou­kos­sa: se kat­taa kaik­ki oi­keu­de­na­lat ja pyr­kii yh­dis­tä­mään kor­ke­a­ta­soi­sen oi­keus­tie­teel­li­sen kir­joit­ta­mi­sen sekä käy­tän­nön oi­keu­se­lä­män pal­ve­le­mi­sen. Täl­lai­se­na se hyö­dyt­tää pait­si asi­a­na­ja­ja­kun­taa myös oi­keu­syh­tei­söä laa­jem­min. Yli 100 vuo­den ikä ker­too ai­ka­kaus­kir­jan mer­ki­tyk­ses­tä, joka ei ny­kyi­sen sään­te­ly­tul­van ai­ka­na ole vä­he­ne­mäs­sä.

Mil­lä ta­voin ha­lu­at vie­dä jul­kai­sua eteen­päin?

Ari Sa­ve­la on 15-vuo­ti­sen pää­toi­mit­ta­ja­kau­ten­sa ai­ka­na teh­nyt hie­noa työ­tä jat­ka­mal­la jul­kai­sun par­hai­ta pe­rin­tei­tä uu­dis­tuk­sia unoh­ta­mat­ta. Sik­si en näe tar­vet­ta suu­ril­le muu­tok­sil­le. Kil­pai­lu oi­keus­tie­teel­lis­ten jul­kai­su­jen­kin kes­ken kui­ten­kin ki­ris­tyy, jo­ten ke­hi­tys­työ­tä on teh­tä­vä jat­ku­vas­ti. Har­kit­se­mi­sen ar­voi­nen konk­reet­ti­nen muu­tos on kah­den ver­tai­sar­vi­oi­jan käyt­tö, mikä li­säi­si kir­joit­ta­jien saa­maa pa­lau­tet­ta. Sa­mal­la ha­lu­an säi­lyt­tää DL:lle omi­nai­sen no­pe­an toi­mi­tus- ja jul­kai­sup­ro­ses­sin, mikä on eri­tyi­sen tär­ke­ää nuo­ril­le kir­joit­ta­jil­le, joil­le täl­lä voi ol­la vai­ku­tus­ta esi­mer­kik­si työn­ha­kuun tai väit­te­ly­ai­ka­tau­luun.

Mikä toi­mii si­nul­la vas­ta­pai­no­na työl­le?

Lii­kun­ta – muun mu­as­sa kun­to­nyrk­kei­ly, pyö­räi­ly ja pa­ti­koin­ti – sekä kir­jal­li­suu­den ke­räi­ly ja lu­ke­mi­nen.