JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.11.2021 7:59

Valvontaratkaisuja: Vastapuolen kanteluja

Vas­ta­puo­let muo­dos­ta­vat val­von­ta­lau­ta­kun­nas­sa kä­si­tel­tä­vis­sä asi­ois­sa toi­sek­si suu­rim­man kan­te­li­ja­ryh­män heti avus­ta­jan omien asi­ak­kai­den jäl­keen. Vaik­ka teh­tä­vän pe­rus­ta­na on lo­jaa­li­suus omaa asi­a­kas­ta koh­taan, tu­lee myös vas­ta­puol­ta koh­del­la asi­al­li­ses­ti ja hy­vää asi­a­na­ja­ja­ta­paa nou­dat­ta­en. Hy­vää asi­a­na­ja­ja­ta­paa kos­ke­vien oh­jei­den 7. luku on­kin omis­tet­tu ko­ko­naan asi­a­na­ja­jan ja vas­ta­puo­len vä­li­sel­le suh­teel­le. Vas­ta­puo­len asi­a­na­ja­jaa moi­ti­taan val­von­ta­lau­ta­kun­nal­le saa­pu­vis­sa kan­te­luis­sa ta­va­no­mai­ses­ti esi­mer­kik­si so­pi­mat­to­mas­ta ja vas­ta­puol­ta louk­kaa­vas­ta esiin­ty­mi­ses­tä, oi­keu­del­li­siin toi­men­pi­tei­siin ryh­ty­mi­ses­tä en­nen so­vin­non mah­dol­li­suu­den sel­vit­tä­mis­tä ja vas­ta­puo­len so­pi­mat­to­mas­ta pai­nos­ta­mi­ses­ta.

Laa­jem­piin ta­paus­se­los­tei­siin voi tu­tus­tua val­von­ta­rat­kai­su­jen ha­ke­mis­tos­sa osoit­tees­sa val­von­ta­rat­kai­sut.fi

Toi­vo­tan Ad­vo­kaa­tin lu­ki­joil­le rau­hal­lis­ta lop­pu­vuot­ta.

KAI­SA MART­TI­NEN
VT. VAL­VON­TA­YK­SI­KÖN PÄÄL­LIK­KÖ

Tuo­reim­pia rat­kai­su­ja 

So­vin­non mah­dol­li­suus oli­si pi­tä­nyt sel­vit­tää

Asi­a­na­ja­ja oli toi­mi­nut kan­te­li­jan en­ti­sen puo­li­son asi­a­mie­he­nä ja avus­ta­ja­na osi­tus­ta sekä ela­tu­sa­pua kos­ke­vis­sa asi­ois­sa. Asi­a­na­ja­ja oli nos­ta­nut pää­mie­hen­sä puo­les­ta ela­tu­sa­vun alen­ta­mis­ta kos­ke­van kan­teen kä­rä­jä­oi­keu­des­sa il­moit­ta­mat­ta asi­as­ta en­sin vas­ta­puo­lel­le.

Asi­a­na­ja­jan mu­kaan asi­as­sa oli ol­lut olo­suh­teis­ta joh­tu­va eri­tyi­nen syy saat­taa asia vi­reil­le il­man yh­tey­de­not­toa kan­te­li­jaan. Ela­tu­sa­pu­a­sia oli kii­reel­li­nen. Ela­tus­vel­vol­li­sel­la ei ol­lut läh­tö­koh­tai­ses­ti edel­ly­tyk­siä saa­da ta­kau­tu­vas­ti pa­lau­tuk­sia mak­se­tuis­ta ela­tu­sa­vuis­ta edes kan­teen vi­reil­le tu­lon jäl­kei­sel­tä ajal­ta.

Val­von­ta­lau­ta­kun­ta kat­soi, et­tä ela­tu­sa­vun alen­ta­mis­kan­ne poik­ke­aa ela­tu­sa­vun vah­vis­ta­mis­kan­tees­ta. Pel­käs­tään ela­tus­vel­vol­li­sen mah­dol­li­ses­ti hei­ken­ty­nyt ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne ei ol­lut ta­pa­oh­jeis­sa tar­koi­tet­tu eri­tyi­nen syy, joka oi­keut­tai­si kan­teen nos­ta­mi­sen sel­vit­tä­mät­tä so­vin­non mah­dol­li­suut­ta. Huo­mau­tus.

Asi­a­na­ja­ja pai­nos­ti vas­ta­puol­ta pe­ru­maan kan­te­lut

Asi­a­na­ja­ja oli toi­mi­nut tuo­mi­ois­tui­mes­sa rii­ta-asi­as­sa kan­te­li­jan vas­ta­puo­len avus­ta­ja­na. Kan­te­li­ja oli ko­ke­nut ki­ris­tys­luon­tei­sek­si asi­a­na­ja­jan vaa­ti­muk­sen sii­tä, et­tä kan­te­li­jan tu­li­si pe­ruut­taa val­von­ta­lau­ta­kun­nal­le te­ke­män­sä kan­te­lut. Asi­a­na­ja­ja oli toi­mit­ta­nut kan­te­li­jan avus­ta­jal­le asi­ak­kaan­sa puo­les­ta so­vin­to­tar­jouk­sen, jos­sa oli to­det­tu, et­tä ”[kan­te­li­jan] on pe­ruu­tet­ta­va kaik­ki muut vi­reil­le pa­ne­man­sa hal­lin­to- tai muut me­net­te­lyt, esim. Val­von­ta­lau­ta­kun­nas­sa […]”.

Val­von­ta­lau­ta­kun­nan rat­kai­su­käy­tän­nös­sä on kat­sot­tu, et­tä val­von­ta­lau­ta­kun­nal­le teh­dyn kan­te­lun pe­ruut­ta­mi­nen edel­ly­tyk­se­nä so­vin­to­so­pi­muk­sen syn­ty­mi­sel­le on ol­lut vas­ta­puo­len so­pi­ma­ton­ta pai­nos­ta­mis­ta sekä omi­aan alen­ta­maan asi­a­na­ja­ja­kun­nan ar­voa. Asi­a­na­ja­jan me­net­te­ly oli si­ten täl­tä osin ol­lut hy­vän asi­a­na­ja­ja­ta­van vas­tais­ta. Val­von­ta­lau­ta­kun­ta kui­ten­kin huo­maut­ti sa­mal­la, et­tä kan­te­lun pe­ruut­ta­mi­nen ei ai­heu­ta val­von­ta-asi­an kä­sit­te­lyn rau­ke­a­mis­ta. Huo­mau­tus.

Asi­a­na­ja­ja ei vas­tan­nut so­vin­to­tar­jouk­seen

Asi­a­na­ja­ja oli avus­ta­nut asi­a­kas­taan tä­män äi­din kuo­lin­pe­sään liit­ty­väs­sä oi­keu­den­käyn­nis­sä. Kuo­lin­pe­sään mää­rä­tyn pe­sän­sel­vit­tä­jän mu­kaan asi­a­na­ja­ja oli jät­tä­nyt vas­taa­mat­ta pe­sän­sel­vit­tä­jän lä­het­tä­miin so­vin­to­tar­jouk­siin.

Asi­a­na­ja­ja oli yrit­tä­nyt sel­vit­tää, mil­lä eh­doin asi­a­kas oli­si voi­nut har­ki­ta asi­an so­vin­nol­lis­ta rat­kai­sua, mut­ta asi­a­kas ei ol­lut suos­tu­nut kan­te­li­jan te­ke­miin so­vin­to­eh­do­tuk­siin. Val­von­ta­lau­ta­kun­ta kat­soi, et­tä asi­a­na­ja­ja oli täyt­tä­nyt vel­vol­li­suu­ten­sa ar­vi­oi­da asi­an so­vin­nol­li­sen rat­kai­sun mah­dol­li­suut­ta teh­tä­vän ku­lu­es­sa. Vas­taa­mi­nen kan­te­li­jan en­sim­mäi­seen so­vin­to­tar­jouk­seen seu­raa­va­na päi­vä­nä tar­jouk­sen voi­mas­sa­o­lon pää­tyt­tyä oli hy­väk­syt­tä­vää, kun asi­a­kas oli vas­tan­nut so­vin­to­tar­jouk­seen kiel­tei­ses­ti. 

Asi­a­na­ja­ja ei kui­ten­kaan ol­lut myö­hem­min vas­tan­nut kan­te­li­jan toi­seen so­vin­to­tar­jouk­seen sen voi­mas­sa ol­les­sa ei­kä jäl­keen­päin. Yh­tey­de­not­toon oli­si tul­lut vas­ta­ta, vaik­ka asi­a­kas ei ol­lut so­vin­to­tar­jous­ta hy­väk­sy­nyt­kään. ­Huo­mau­tus.