JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.11.2021 7:59

Keissi: Oikeudenkäyntiin vastapuolen argumenteilla

Asi­a­na­ja­ja Pia Bräy­sy (DLA Pi­per) si­tee­ra­si oi­keu­den­käyn­nis­sä kir­jaa, jon­ka oli kir­joit­ta­nut vas­ta­puo­len avus­ta­ja.

”Olin 2000-lu­vun puo­li­vä­lis­sä asi­a­na­jou­ra­ni al­ku­vai­hees­sa, kun sain toi­mek­si­an­nok­si hal­ko­mis­toi­mi­tus­ta kos­ke­van va­li­tu­sa­si­an. Kes­ke­nään rii­tau­tu­neet hen­ki­löt omis­ti­vat jär­ven ran­nal­la si­jait­se­van ti­lan, jon­ka yh­tei­so­mis­tus ha­lut­tiin pur­kaa.

Hal­ko­mi­sen suo­rit­ta­nut toi­mi­tu­sin­si­nöö­ri oli pää­ty­nyt rat­kai­suun, jos­sa pää­mie­he­ni oli­si saa­nut hal­tuun­sa käy­tän­nös­sä ar­vo­ton­ta met­sik­köä ja vas­ta­puo­li ar­vok­kaan ran­ta­ton­tin. Täs­tä epä­suh­das­ta ei ol­tu myös­kään mää­rät­ty riit­tä­viä ti­li­tyk­siä.

Va­li­tim­me hal­ko­mi­ses­ta maa­oi­keu­teen. Kiin­teis­tön­muo­dos­ta­mi­soi­keus ei ol­lut mi­nul­le lain­kaan tut­tu ala, jo­ten hyö­dyn­sin va­li­tuk­sen kir­joit­ta­mi­ses­sa Veik­ko O. Hy­vö­sen (1929–2018) alan pe­rus­te­ok­sia. Hy­vö­nen oli toi­mi­nut pit­kään maa- ja ve­si­oi­keu­den pro­fes­so­ri­na ­Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa, ja hä­nen kir­jo­jaan pi­de­tään kiin­teis­tön­muo­dos­ta­mi­soi­keu­den Raa­mat­tui­na. Si­tee­ra­sin nii­tä hy­vin laa­jas­ti.

Kun kä­sit­te­ly al­koi, pu­heen­joh­ta­ja ky­syi pai­kal­la­o­li­jat. Sil­loin vas­ta­puo­len avus­ta­ja il­moit­ti ole­van­sa Veik­ko O. Hy­vö­nen. Olin siis pe­rus­ta­nut ar­gu­ment­ti­ni vas­ta­puo­len avus­ta­jan kir­joit­ta­miin kir­joi­hin.

Muis­tan elä­väs­ti, kuin­ka si­tee­ra­sin oi­keu­des­sa Hy­vö­sen kir­jaa. Hän vas­ta­si, et­tä en minä sitä noin tar­koit­ta­nut. Py­syin kui­ten­kin kan­nas­sa­ni: näin täs­sä on sel­väs­ti sa­not­tu.

Se oli hyvä op­pi­tun­ti. Oi­keu­den­käyn­nis­sä vas­ta­puo­li yrit­tää joka ker­ta ar­gu­men­toi­da si­nut ku­moon. Jos ko­kee ole­van­sa oi­ke­al­la asi­al­la, ei voi al­kaa ky­see­na­lais­taa it­se­ään, vaik­ka vas­tas­sa oli­si kuin­ka suu­ri auk­to­ri­teet­ti. Ei­kä saa lan­nis­tua, vaik­ka vas­ta­puo­li on kai­kes­ta eri miel­tä kans­sa­si.

Voi­tin ju­tun. Asia pa­lau­tet­tiin hal­ko­mis­toi­mi­tuk­seen, ti­li­tyk­set mää­rät­tiin uu­del­leen ja pää­mie­he­ni sai toi­sel­ta kiin­teis­tön omis­ta­jal­ta oi­keu­den­mu­kai­sen kor­vauk­sen.”