JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.11.2021 7:59

Koulutus: Raksajuridiikkaa konkareille

Rak­sa­ju­ri­diik­kaa kon­ka­reil­le -ko­ko­nai­suus tar­jo­aa tiuk­kaa asi­aa ra­ken­ta­mi­sen ju­ri­dii­kan eri osa-alu­eil­ta.

Min­kä­lais­ta osaa­mis­ta ra­ken­ta­mi­sen maa­il­ma vaa­tii asi­a­na­ja­jal­ta, Juha Ryy­nä­nen?

Ra­ken­ta­mi­sen maa­il­ma vaa­tii asi­a­na­ja­jal­ta mo­ni­o­saa­mis­ta. Pi­tää tun­tea usei­den oi­keu­de­na­lo­jen ju­ri­diik­kaa ja ym­mär­tää toi­mi­a­lan toi­min­ta­pe­ri­aat­tei­ta. Jo ihan yk­sin­ker­tai­sil­le­kin ra­ken­nus­hank­keil­le on tyy­pil­lis­tä, et­tä eri­lai­sia toi­mi­joi­ta saat­taa ol­la yli kak­si­kym­men­tä. Riip­pu­mat­ta sii­tä, mis­sä roo­lis­sa pää­mies on ra­ken­nus­hank­kees­sa, asi­a­na­ja­jan täy­tyy hal­li­ta ko­ko­nai­suus. Muu­toin asi­a­na­ja­ja saat­taa pus­kea vää­rään suun­taan ja ai­heut­taa pää­mie­hel­le va­hin­koa tar­peet­to­mil­la rii­doil­la ja pro­ses­seil­la.

Mik­si näet tär­ke­ä­nä kou­lut­taa alan kie­mu­rois­ta kol­le­goi­ta?

Asi­a­na­ja­ja­lii­ton hal­li­tuk­ses­sa on pi­det­ty tär­ke­ä­nä, et­tä asi­a­na­ja­jat tar­jo­ai­si­vat omaa osaa­mis­taan kol­le­goi­den käyt­töön. Näin toi­mi­mal­la ke­hi­täm­me asi­a­na­ja­ja­kun­nan osaa­mis­ta ko­ko­nai­suu­te­na. Am­mat­ti­tai­to on kil­pai­lu­e­tu, jol­la asi­a­na­ja­jat erot­tu­vat po­si­tii­vi­ses­ti muis­ta ju­ris­teis­ta.

Mil­lai­nen kou­lu­tus­ko­ko­nai­suus on lu­vas­sa?

Kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­den ovat suun­ni­tel­leet pro­fes­so­ri Mik­ko Vuo­ren­pää ja al­le­kir­joit­ta­nut. Ta­voit­tee­na on, et­tä kaik­ki kou­lut­ta­jat ovat toh­to­ri­ta­soa tai ovat muu­ten­kin omal­la sek­to­ril­laan maan te­rä­vin­tä kär­keä. Kau­pal­li­sis­sa kou­lu­tuk­sis­sa ta­voi­te­ta­so on lii­an usein lii­an ma­ta­lal­la. Mei­dän kou­lu­tuk­ses­sam­me ta­voit­tee­na on ra­ken­taa ko­ko­nai­suus, jon­ka jo­kai­ses­ta osas­ta on ai­dos­ti hyö­tyä ko­ke­neil­le asi­a­na­ja­jil­le. Sik­si an­noim­me pil­ke sil­mä­kul­mas­sa kou­lu­tuk­sen ni­mek­si Rak­sa­ju­ri­diik­kaa kon­ka­reil­le. Lu­vas­sa on tiuk­kaa asi­aa ra­ken­ta­mi­sen ju­ri­dii­kan eri osa-alu­eil­ta.

8.12.2021  Rak­sa­ju­ri­diik­kaa kon­ka­reil­le: Osa II – Ra­ken­ta­mi­sen pro­ses­si­oi­keut­ta
10.2.2022  Rak­sa­ju­ri­diik­kaa kon­ka­reil­le: Osa III – Maan­käyt­tö­oi­keut­ta

Kat­so li­sä­tie­dot ja il­moit­tau­du

Muis­tat­han myös nämä:

2.12.2021 Tie­to­tur­vaa asi­a­na­jo­toi­mis­ton hen­ki­lö­kun­nal­le – tätä tie­to­tur­va­päi­vi­tys­tä ke­nen­kään ei kan­na­ta jät­tää vä­liin, Hel­sin­ki, myös etä­nä

2.2.2022 So­vit­te­lun pe­rus­teet, Hel­sin­ki, myös etä­nä

Kat­so kaik­ki kou­lu­tuk­set ja il­moit­tau­du: asi­a­na­ja­ja­liit­to.fi/ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri