JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.11.2021 7:59

Asianajajan päivä: Kyberrikoksia ja sarjakuvan väritystä

Mik­ko Tyy­ni­lä piti päi­vä­kir­jaa lo­ka­kuus­sa yh­den päi­vän ajan. Mik­ko on yh­ti­öoi­keu­teen ja yri­tyk­siä kos­ke­vien vää­rin­käy­tös­ten sel­vit­tä­mi­seen eri­kois­tu­nut asi­a­na­ja­ja ja Asi­a­na­jo­toi­mis­to Reims & Co Oy:n osa­kas.

Tiistai 19.10.2021

07.00 Täs­mäl­leen seit­se­mäl­tä si­säi­nen kel­lo sa­noo, et­tä pi­täi­si nous­ta. Puo­li­so on nous­sut ai­em­min ja lait­ta­nut kah­vit tu­lil­le.

08.42 Aa­mu­pa­lan jäl­keen lä­he­tän ei­len kir­jan­pi­tä­jäl­tä tul­leen fir­man ti­lin­pää­tök­sen muil­le osak­kail­le kom­ment­te­ja var­ten.

08.45 Läh­den aa­mu­len­kil­le ja vai­mo puo­les­taan sa­maan ai­kaan töi­hin kont­to­ril­leen. Tä­män piti ol­la juok­su­lenk­ki, mut­ta vie­lä vä­hän fluns­san jäl­jil­tä vai­vaa­va kur­kun ku­ti­tus saa mi­nut vaih­ta­maan sen kä­ve­lyyn. Il­ma on raik­kaan au­rin­koi­nen ja pak­kas­ta kak­si as­tet­ta.

08.52 Kä­ve­len au­ti­o­ho­tel­lik­si muut­tu­neen Ho­tel­li Vuo­ran­nan ohit­se. Tääl­tä on ­mu­ka­via muis­to­ja kol­le­goi­den kes­ken jär­jes­te­tyis­tä kurs­seis­ta. Tämä kurs­si­pe­rin­ne on toi­mi­nut jo yli 20 vuot­ta. Seu­raa­va kurs­si on Tam­pe­reel­la rei­lun ­pa­rin vii­kon pääs­tä.

10.45 Saan osa­puo­lel­ta hy­väk­syn­nän vas­ta­puo­len tar­jouk­seen asi­as­sa, jos­sa olen ­pe­sän­ja­ka­ja­na. Eri­no­mai­nen jut­tu ja aut­taa asi­aa eteen­päin.

11.30 Te­ams-pa­la­ve­ri pää­mie­hen kans­sa kos­kien ky­ber­ri­kos­ta, jos­sa ti­li­toi­mis­toa on ereh­dy­tet­ty vaih­ta­maan ta­va­ran­toi­mit­ta­jan ti­li­nu­me­ro pää­mie­he­nä esiin­ty­en ja ti­li­toi­mis­tos­ta on mak­set­tu las­ku­ja ri­kol­lis­ten ti­lil­le. Ti­li­toi­mis­to on kiis­tä­nyt vas­tuun­sa ja nyt har­ki­taan jat­ko­toi­mia.

12.28 Te­ams-pa­la­ve­rin ai­ka­na saan What­sAp­piin po­jal­ta ku­van kah­des­ta po­jan­po­jas­ta, jois­ta van­hem­pi on 2 vuot­ta ja nuo­rem­pi vas­ta 2 viik­koa.

13.00 Vas­taan ul­ko­mail­ta tul­lee­seen vies­tiin fuk­si­ai­kai­sel­ta ka­ve­ril­ta ja so­vin pa­la­ve­rin hä­nen kans­saan seu­raa­val­le Suo­men-reis­sul­leen.

15.00 Vää­rin­käy­tös­tut­ki­joi­den yh­dis­tyk­sen (AC­FE Fin­land ry) lo­ka­kuun ta­paa­mi­nen, jos­sa ai­hee­na eet­ti­nen stres­si.

16.15 Il­ta­päi­vä­kah­via juo­des­sa vii­meis­te­len vä­ri­tyk­sen uu­sim­paan sar­ja­ku­vaan.

17.43 Opis­ke­lu­ka­ve­ri, jon­ka merk­ki­päi­viä vie­te­tään pie­ni­muo­toi­ses­ti rei­lun vii­kon pääs­tä, soit­taa ja ky­syy tut­ta­van puo­les­ta pien­tä ju­ri­dis­ta neu­voa.

19.01 Puo­li­so tu­lee töis­tä mu­ka­naan ka­na­sa­laa­tit päi­väl­li­sek­si.

22.10 Osal­lis­tun mo­ni­pol­vi­seen Fa­ce­book-kes­kus­te­luun kos­kien työ­ka­ve­ri­ni Jus­sin or­to­dok­si­sen ka­len­te­rin mu­kais­ta ni­mi­päi­vää.

22.25 Il­ta­lu­ke­mi­se­na Téa Ob­reh­tin Ve­de­tön maa, joka on no­taa­ri­ka­ve­rei­den kir­ja­pii­riim­me va­lit­tu teos. Kir­ja­pii­ri on ko­koon­tu­nut niin pit­kään, et­tä ku­kaan ei enää muis­ta, mil­loin aloi­tet­tiin. Si­vul­la 174 lu­kee: ”Mitä he kaik­ki tääl­lä te­ki­vät? Tut­kai­li­vat vain tai­vas­ta, vil­je­li­vät ki­vik­koa ja to­mua. Ei­vät­kö he ta­jun­neet, et­tä ­ai­noa var­ma sato oli kuo­le­ma?”

Yh­teen­ve­to

”Odo­tin syys­lo­man kes­kel­lä rau­hal­lis­ta päi­vää ja vä­hän päi­vä­kir­jaan mer­kit­tä­vää. To­del­li­suu­des­sa päi­vä oli­kin sit­ten var­sin vauh­di­kas ja muun mu­as­sa vi­de­o­ko­kous­ten ai­ka­na tuli vii­si pu­he­lua, joi­hin en voi­nut vas­ta­ta. Kaik­ki­aan kui­ten­kin ai­ka tyy­pil­li­nen etä­työ­päi­vä.”