JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
23.11.2021 7:59

25 vuotta sitten: Meilläkö taloudellisia ongelmia?

Ad­vo­kaa­tin nu­me­ros­sa 5/1996 pu­reu­dut­tiin asi­a­na­jo­a­lan ta­lou­del­li­seen ti­lan­tee­seen.

”Useim­mat asi­a­na­ja­jat ei­vät ole var­si­nai­ses­ti suu­ri­tu­loi­sia, vaik­ka var­maan­kin hy­vä­tu­loi­sia on mer­kit­tä­vä osa. Vuo­den 1992 asi­a­na­ja­ja­tut­ki­muk­sen mu­kaan asi­a­na­ja­jien brut­to­vuo­si­tu­lo­jen me­di­aa­ni oli sa­maa ta­soa kuin van­hem­man kä­rä­jä­tuo­ma­rin palk­ka. Huo­li­mat­ta suu­ris­ta palk­ki­ois­ta ker­to­vis­ta kohu-uu­ti­sis­ta ei ole mi­tään syy­tä olet­taa, et­tä palk­ki­o­ta­so oli­si la­ma­vuo­sien jäl­kei­ses­sä ti­lan­tees­sa ylei­ses­ti nous­sut, pi­kem­min­kin las­ke­nut jon­kin ver­ran.”

”Vaik­ka työt ovat eräis­sä asi­a­na­jo­toi­mis­tois­sa vä­hen­ty­neet, ei la­ki­mies­ten ir­ti­sa­no­mi­sia ole kan­tau­tu­nut kor­vii­ni. Jois­sa­kin toi­mis­tois­sa on vä­hen­net­ty muu­ta hen­ki­lö­kun­taa lä­hin­nä toi­mis­to­tek­nii­kan ke­hit­ty­mi­sen myö­tä. Toi­saal­ta mo­net nuo­ret asi­a­na­ja­jat ovat mie­luum­min ope­tel­leet tie­to­tek­nii­kan hy­väk­si­käy­tön kuin ot­ta­neet sen ta­lou­del­li­sen vas­tuun ja ris­kin, mitä sih­tee­rin palk­kaa­mi­seen tä­män päi­vän työ­voi­ma­kus­tan­nuk­sin mer­kit­see.”

”Mark­ki­noin­nin edis­tä­mi­sek­si on run­saas­ti teh­tä­vis­sä sekä yk­sit­täi­sen toi­mis­ton et­tä lii­ton toi­men­pi­tein. En­nen kaik­kea toi­voi­sin asi­a­na­ja­jan eri­tyis­laa­dun asi­ak­kaan kan­nal­ta par­haa­na la­ki­mie­he­nä tu­le­van ylei­seen tie­toi­suu­teen.”

”Opis­ke­lu­ai­ka­na jo­kai­nen on op­pi­nut elä­mään niu­kas­ti. Työ­e­lä­mään pää­se­mi­nen aut­taa pää­se­mään yleen­sä yhä suu­re­ne­viin tu­loi­hin kä­sik­si. On­gel­mal­li­sem­paa on suh­tau­tua ja va­rau­tua tu­lo­jen pie­ne­ne­mi­seen. Asi­a­na­ja­jan on kui­ten­kin yk­si­tyis­ta­lou­des­saan muis­tet­ta­va, et­tä hän ei saa vaa­ran­taa ta­lou­del­lis­ta riip­pu­mat­to­muut­taan esi­mer­kik­si ra­hoit­ta­jis­ta ja si­ten vii­me kä­des­sä me­ne­tä jopa asi­a­na­jo­kel­poi­suut­ta.”

Teks­ti on jul­kais­tu Ad­vo­kaa­tin nu­me­ros­sa 5/1996.