JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
6.4.2020 8:01

Oikeusvaltiota on vahvistettava nyt

Oi­keus­sa­lis­sa asi­an kä­sit­te­ly kes­key­tyy het­kek­si. Yk­si syy­te­tyis­tä ker­too ho­vi­oi­keu­den jä­se­nil­le, mi­ten pi­ka­vies­ti­pal­ve­lu Twit­ter toi­mii. Sa­lin ta­ka­o­sas­sa pu­he­li­mia nä­py­tel­lään kii­vaas­ti. Oi­keu­den­käyn­tiä seu­raa­maan tul­leet ih­mi­set ra­por­toi­vat ta­pah­tu­mis­ta so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­viin, esi­mer­kik­si Twit­te­riin, jon­ka toi­min­taa oi­keu­den jä­se­net ha­lu­a­vat nyt ym­mär­tää. Oi­keu­den­käyn­nin ai­ka­na so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa jat­kui sama vai­no, jos­ta kä­rä­jä­oi­keus oli jo an­ta­nut tuo­mi­on. Osa vai­no­a­jis­ta is­tui oi­keus­sa­lis­sa. 

Tämä ta­pah­tui syk­syl­lä Hel­sin­gin ho­vi­oi­keu­des­sa, toi­mit­ta­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja Jes­sik­ka Aron vai­no­a­mi­seen liit­ty­väs­sä oi­keu­den­käyn­nis­sä, jota seu­ra­sin kir­jai­li­joi­den sa­nan­va­paus­jär­jes­tö Pe­nin joh­to­kun­nan jä­se­ne­nä. 

Häi­rin­tä käyn­nis­tyi, kun sil­loin Yleis­ra­di­on ri­vi­toi­mit­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt Aro ryh­tyi sel­vit­tä­mään ylei­sön ko­ke­muk­sia Ve­nä­jän vai­ku­tu­sy­ri­tyk­sis­tä Suo­mes­sa. Ai­hee­seen tart­tu­mi­sen seu­rauk­se­na Aron yk­si­tyi­se­lä­mää, hen­ki­lö­his­to­ri­aa, ul­ko­nä­köä ja ter­veys­tie­to­ja on vuo­sien ajan kä­si­tel­ty MV-leh­den ar­tik­ke­leis­sa ja kom­ment­ti­pals­toil­la sekä useil­la eri toi­mi­joi­den so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vil­la hal­ven­ta­vas­ti, uh­kaa­vas­ti ja val­heel­li­ses­ti. 

Oi­keus­jär­jes­tel­mä on ol­lut ky­vy­tön lo­pet­ta­maan vai­noa, joka Suo­men olois­sa on ol­lut poik­keuk­sel­lis­ta sekä laa­juu­des­saan et­tä pit­kä­ai­kai­suu­des­saan. Sen si­jaan sama häi­rin­tä, joka oli oi­keu­den­käyn­nin ai­hee­na, tois­tui oi­keu­den­käyn­nin ai­ka­na, ja sitä te­ki­vät osin sa­mat ih­mi­set. 

On­gel­mat ei­vät ole ai­no­as­taan lain­sää­dän­nöl­li­siä, jos ho­vi­oi­keu­den­neu­vok­set ei­vät ym­mär­rä maa­il­maa, jos­sa ta­pah­tu­nei­ta epäil­ty­jä ri­kok­sia hei­dän tu­li­si kor­ke­a­ta­soi­ses­ti rat­koa.

Toi­mit­ta­jien vai­no on osa kan­sain­vä­lis­tä il­mi­ö­tä, jon­ka ta­voit­tee­na on vai­kut­taa sekä yk­sit­täi­siin toi­mit­ta­jiin et­tä laa­jem­min toi­mit­ta­ja­kun­taan niin, et­tä he al­ka­vat väis­tää tiet­ty­jä ai­hei­ta vai­no­tuk­si tu­le­mi­sen pe­los­sa. Toi­mit­ta­jien suo­jaa­mi­nen vai­nol­ta on si­ten kes­kei­nen osa sa­nan­va­paut­ta. 

Toi­mit­ta­jien li­säk­si työ­hön liit­ty­vää vai­noa ko­ke­vat esi­mer­kik­si tut­ki­jat, vi­ra­no­mai­set ja po­liit­ti­set päät­tä­jät. Vii­me­ai­kais­ten häi­rin­tään liit­ty­vien oi­keu­den­käyn­tien pe­rus­teel­la pai­nos­tuk­sen koh­tee­na ovat yhä ene­ne­väs­sä mää­rin myös asi­a­na­ja­jat. 

So­si­aa­li­sen me­di­an myö­tä vai­no on saa­nut uu­sia ulot­tu­vuuk­sia, joi­hin oi­keus­jär­jes­tel­mä ei ole re­a­goi­nut riit­tä­väs­ti. Myös asi­a­na­ja­jat ovat uu­des­sa ti­lan­tees­sa, jos­sa pää­mies­tä saat­taa jou­tua suo­je­le­maan sekä oi­keu­den­käyn­nin ylei­söl­tä et­tä oi­keu­den­käyn­nin an­si­os­ta so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa le­vi­ä­väl­tä ma­te­ri­aa­lil­ta. 

So­si­aa­li­sen me­di­an pal­ve­lun­tar­jo­a­jat on vel­voi­tet­ta­va vas­tuu­seen nii­den alus­toil­la jul­kais­ta­vas­ta si­säl­lös­tä. Kan­sal­li­sen lain­sää­dän­nön mah­dol­li­suuk­sia voi sel­vit­tää esi­mer­kik­si Rans­kan ja Sak­san esi­merk­kien poh­jal­ta. Häi­rin­nän vai­ku­tus­ten mi­ni­moi­mi­sek­si ins­ti­tuu­ti­oil­le, me­di­a­ta­loil­le, yli­o­pis­toil­le ja vi­ras­toil­le on saa­ta­va vel­voi­te ja re­surs­sit suo­ja­ta yk­sit­täi­siä toi­mit­ta­jia, tut­ki­joi­ta ja vi­ra­no­mai­sia häi­rin­näl­tä, uh­kai­lul­ta ja pai­nos­tuk­sel­ta. Li­säk­si oli­si syy­tä poh­tia esi­mer­kik­si toi­mit­ta­jien ja tut­ki­joi­den pai­nos­ta­mi­sen muut­ta­mis­ta ylei­sen syyt­teen alai­sik­si ri­kok­sik­si. 

Kiu­saa­mi­sen ja häi­ri­tyk­si tu­le­mi­sen uh­ka vaa­ran­taa yh­teis­kun­nan pe­rus­toi­min­to­ja ja ka­ven­taa yh­teis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua, kun ih­mi­set ei­vät us­kal­la teh­dä työ­tään ja käyt­tää sa­nan­va­paut­taan häi­ri­tyk­si tu­le­mi­sen pe­los­sa. Tämä po­la­ri­soi yh­teis­kun­taa en­ti­ses­tään, ja voi pa­him­mil­laan hor­jut­taa yh­teis­kun­ta­rau­haa.

Oi­keus­val­ti­on on suo­jat­ta­va it­se­ään toi­min­nal­ta, jon­ka kes­kei­nen pyr­ki­mys on hor­jut­taa sen ydin­tä. Sek­su­aa­li­sen häi­rin­nän esiin tuo­neen Me­too-kes­kus­te­lun myö­tä suo­ma­lai­ses­sa­kin yh­teis­kun­nas­sa on alet­tu pu­hua ai­kai­sem­min vai­e­tuis­­ta asi­ois­ta, ja maa­pe­rä on otol­li­nen muu­tok­sil­le. Nyt, kun ylin po­liit­ti­nen joh­to al­le­kir­joit­taa oi­keus­val­ti­on pe­ri­aat­teet yk­si­mie­li­ses­ti, on oi­kea het­ki vah­vis­taa ins­ti­tuu­ti­oi­ta myös tu­le­vai­suu­den va­ral­ta. 

Eli­na Hir­vo­nen

kir­jai­li­ja, elo­ku­van­te­ki­jä