Image for Työelämä muuttuu – tarvitaanko muutoksia sääntelyyn?

Työelämä muuttuu – tarvitaanko muutoksia sääntelyyn?

Työelämä muuttuu – tarvitaanko muutoksia sääntelyyn?

26.11.2021

Asianajajaliitossa käydään parhaillaan keskustelua asianajoalan sääntelyn muutostarpeista. Valtuuskunta käsitteli ylimääräisessä kokouksessaan 29.10.2021 hallituksen esitystä sääntelyn uudistamiseksi. Sääntelyuudistus ei ole tipahtanut keskusteluun taivaalta, vaan se on pitkän työn ja pohdinnan tulos.

Vuoden 2016 lopussa hallitus asetti tulevaisuustyöryhmän, jota minulla oli ilo johtaa. Työryhmän tehtävänä oli katsoa muuttuvaa maailmaa ja työelämää laatikon ulkopuolelta ja helikopteriperspektiivistä. Työryhmä kokoontui kaksitoista kertaa, kuunteli alan ulkopuolisten asiantuntijoiden näkemyksiä, kävi yritysvierailuilla, osallistui tapahtumiin ja perehtyi kirjalliseen aineistoon. Tulevaisuustyöryhmä antoi loppuraporttinsa valtuuskunnan kesäkokouksessa 2018 Tampereella. Loppuraportissa nostettiin esille mm. digitaaliset muutokset ja freelance-työskentelyn lisääntyminen. Emme tuolloin tienneet, että pandemia nopeuttaa digitaalista murrosta enemmän kuin meistä kukaan osasi ajatella. Muutos ei tapahdu jossain tulevaisuudessa, vaan se on käsillä tässä ja nyt.

Seuraava askel oli sääntelytyöryhmän perustaminen vuonna 2018. Sen tehtävänä oli arvioida, onko sääntelyssämme sellaista, joka vaatisi uudistamista muuttuvan työelämän näkökulmasta. Sääntelytyöryhmä antoi loppuraporttinsa 2019, josta hallitus on työstänyt oman esityksensä.

Asian ympärillä on käyty paljon varsin tunnepitoista keskustelua. Mielestäni mikään asia ei saa olla niin pyhä, ettei sitä voitaisi tarkastella avoimesti. Kukaan ei ole pakottamassa muutoksiin. Ei myöskään ole mitään ryhmittymää, joka olisi muutoksista yksimielinen, koska asioista voi perustellusti olla eri mieltä. Sekä muutosten puolesta että niitä vastaan löytyy mielipiteitä toimiston koosta, maantieteellisestä sijainnista, praktiikan lajista, sukupuolesta tai ikäryhmästä riippumatta.

On tärkeää pysähtyä pohtimaan sitä, mikä on sääntelymme ydintä, josta emme luovu. On yhtä tärkeää arvioida myös, mille sääntelylle ei ole enää perusteita ja mikä rajoittaa asianajajien mahdollisuutta oman perustehtävänsä parhaaseen mahdolliseen hoitamiseen. Hyvä asianajajatapa heijastelee kulloinkin voimassa olevaa asianajajakunnan yhteistä näkemystä. Muutoksia on tehty ennenkin, kun aika on sitä vaatinut. Sekin on ok, jos mitään ei muuteta, koska silloin tämä keskustelu jää kuitenkin tulevien asianajajien pohdinnan perustaksi. Keskustelulla kun on aina arvo, ja onneksi sitä arvoa asianajajakunnassamme hienosti vaalitaan.

Arbetslivet förändras – behövs det ändringar i reglerna?

Arbetslivet förändras – behövs det ändringar i reglerna?

Inom advokatförbundet förs som bäst en diskussion om behovet av att reformera reglerna inom advokatbranschen. Delegationen behandlade vid sitt extra möte 29.10.2021 styrelsens förslag om att reformera reglerna.

Det har förts många relativt känslomässiga diskussioner kring frågan. Jag anser att ingenting får vara så heligt att det inte kan diskuteras öppet. Ingen tvingar oss att göra reformer. Det finns inte heller någon grupp som skulle vara enig om reformerna, eftersom man på motiverade grunder kan ha olika åsikter i ärendet. Det finns de som är för reformer och de som motsätter sig reformer, oberoende av byråns storlek, geografiska läge, typ av praktik, kön eller åldersgrupp.

Det är viktigt att stanna upp och fundera över vad som är kärnan i våra regler, som vi inte avstår ifrån. Det är lika viktigt att bedöma vilka regler som inte längre är motiverade och vad som begränsar advokaternas möjligheter att sköta sina grundläggande uppgifter på bästa möjliga sätt. De vägledande reglerna om god advokatsed återspeglar den gällande gemensamma synen hos advokatkåren. Reformer har gjorts tidigare, när tiden har krävt det. Det är också okay, om ingenting reformeras, för då kommer den här debatten ändå att utgöra en grund för de framtida advokaternas funderingar. Diskussioner har alltid ett värde, och lyckligtvis värnar vår advokatkår denna värdering på ett fint sätt.

Julkaistu numerossa Advokaatti 5/2021

Kirjoittaja Hanna Räihä-Mäntyharju

on Asianajajaliiton puheenjohtaja. Hän toimii asianajajana Tampereella.

Jaa kirjoitus Kopioi linkki
Jaa kirjoitus Kopioi linkki